Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda som enligt § 2 omfattas av stiftelsen. Sådana sociala ändamål som avses i första stycket är exempelvis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning Läs mer ... 89 231 628 kr
Stiftelsen, som bildats för hugfästande av Exportföreningens 50-årsjubileum, skall hava till ändamål att åt utlandssvenska barn lämna stipendier för bedrivande av studier i svenska läroanstalter, därvid barn till svenskar i exportnäringarnas utlandstjänst skola i första hand ifrågakomma. Läs mer ... 88 521 967 kr
Stiftelsens ändamål är att, på Bibelns och den evangelisk-lutherska bekännelsens (Konkordiebokens) grund, främja rekrytering och utbildning av Guds ords förkunnare. Detta kan ske genom drivande av ett för alla ungdomar öppet kristet gymnasium och enteologisk institution på akademisk nivå.Verksamheten som Läs mer ... 88 344 188 kr
Det övergripande syftet från stiftarens sida är, att bidra till att resultaten från högskolans utbildning och vetenskapliga forskning kommer samhället till godo.Stiftelsens ändamål skall vara att främja teknikens industriella förverkligande genom att upplåta lokaler till företag och uppfinnare med anknytning Läs mer ... 88 148 054 kr
Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för enskild person eller organisation, främja utbildning och forskning huvudsakligen inom områdena transportmedel, livsmedel, energi och finans samt inom andra områden av intresse för industriell verksamhet, dock utan att utbildningen förbehålls vissa anställda eller Läs mer ... 88 056 045 kr
Stiftelsens ändamål äratt inom Östergötlands län bedriva och befrämja kulturminnesvård och övrig museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet,att förvalta och vårda stiftelsens fastigheter, markområden, byggnader och samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten samtatt i övrigt handha och Läs mer ... 87 985 134 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning om framställning och utgivning av tidningar, tidskrifter och andra periodiska skrifter samt om användning av andra medier för spridning av information och åsikter. I sin verksamhet, som skall avse både Läs mer ... 86 892 000 kr
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom ämnesomsättningsområdet vid medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet. 86 655 223 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva och /eller understödja rehabiliteringsverksamhet företrädesvis vid särskilt för ändamålet upprättade anläggningar för personer med ryggåkommor (inkluderande nack-, bröst-, eller ländryggsåkommor), – företrädesvis för sådanan personer, som på grund av anställning eller på annat sätt har Läs mer ... 86 640 625 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Övertorneå socken förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen, som skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag, skall icke bedriva anna byggnadsverksamhet Läs mer ... 86 469 502 kr
Förvalta stiftelsens egendom till förmån för Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg enligt i donationshandlingar och av Kungl Maj:t givna föreskrifter. 85 658 927 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponbila avkastningen skall utdelas som stipendier eller lån till främjande av forskningsbaserad innovationsverksamhet vid Chalmer tekniska högskola med särskild hänsyn till bildande av småföretag i anslutning till högskolans forskning samt till finansiering av en professur Läs mer ... 85 199 176 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Ljungskiledelen inom Uddevalla kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därå uppföra och förvalta bostadshus vari ävenledes kan ingå affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag. OBS!!! STIFTELSEN Läs mer ... 83 502 170 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län. bl a genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande Läs mer ... 83 351 375 kr
Fondens ändamål är utdelande av livsvariga understöd åt Pauvres Honteux. 83 034 857 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att antingen direkt eller genom förmedling av annan stiftelse eller sammanslutning främja sådana ändamål, som vid varje tidpunkt måste anses besitta högsta grad av allmännytta, varmed undernu rådande förhållanden huvudsakligen skall förstås Läs mer ... 82 786 791 kr
Till hemsida
Chalmers stiftelse för teknisk och industriell utveckling har till ändamål att skapa ett effektivt, kvalificerat och till volymen tillfredsställande utnyttjande av CTHs kompetens och resurser för forsknings- och utvecklingsuppdrag i industrins och sektororganens tjänst. Stiftelsen, som arbetar på kommersiell grund, Läs mer ... 82 785 999 kr
Stiftelsen har till ändamål att av föreningen Svenska Blå Stjärnan övertaga den i gång varande djurklinikverksamheten med tillgångar och skulder och att driva djursjukhus i Göteborg och därmed förenlig verksamhet.Intill dess att stiftelsen övertagit Blå Stjärnans djurklinik skall stiftelsen ha Läs mer ... 82 533 896 kr
Stiftelsen har till ändamål att av föreningen Svenska Blå Stjärnan övertaga den i gång varande djurklinikverksamheten med tillgångar och skulder och att driva djursjukhus i Göteborg och därmed förenlig verksamhet.Intill dess att stiftelsen övertagit Blå Stjärnans djurklinik skall stiftelsen ha Läs mer ... 82 533 896 kr
Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom ellerpå grund av att Läs mer ... 82 378 116 kr
Avkastningen skall – sedan minst 10 procent av denna lagts till kapitalet – användas till årliga livstidspensioner om lägst 1 000 kr åt behövande personer inom Linköpings kommun som fyllt 60 år och som varit bosatta i kommunen under minst 82 262 881 kr
Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för enskild person eller organisation, och utan att resultaten förbehålls enskilt företag, främja natur- och samhällsvetenskaplig forskning och utveckling inom områdena transportmedel, livsmedel, energi och finans samt inom andra områden av allmänt intresse för Läs mer ... 81 103 167 kr
Att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, då så befinnes Läs mer ... 79 021 000 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva kristen och social humanitär verksamhet i Sverige och främmande länder, i första hand bland barn och ungdom. 78 990 000 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål ska vara att, själv eller genom annan, främja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering samt ergonomi och design.Ändamålet kan främjas genom bidrag eller stipendier till såväl Läs mer ... 78 983 895 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att avkastningen årligen skall utdelas till behövande pauvres honteux som skall ha varit boende i Göteborg sedan tio år. 78 126 359 kr
Att inom Svenska kyrkan främja barns och ungdoms vård och fostran, samt att främja utbildning och hjälpverksamhet bland behövande. 77 896 665 kr
Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier. Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika Läs mer ... 76 071 839 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att på ett tongivande sätt, nationellt och internationellt, främja vetenskaplig forskning och forskning inom medicinsk humaniora huvudsakligen genom att främja Birgit Rausings centrum för medicinsk humaniora i Lund, nedan BRC MedHum, eller det som följer i dess Läs mer ... 76 000 000 kr
Det är angeläget att stiftarens förmögenhet inte splittras. Samtidigt är det angeläget att såväl stiftarens två döttrar, Anna och Linnea, som deras avkomlingar i rätt nedstigande led i möjligaste mån ska kunna vara ekonomiskt oberoende.2. Stiftelsen ska främja de i Läs mer ... 75 692 248 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja allmänhetens, framförallt barns och ungdomars, intresse för studier och yrkesval inom ett brett vetenskapsfält med tyngdpunkt inom naturvetenskap och teknik.Stiftelsen har rätt att i egen regi,eller via annan juridisk person, bedriva verksamhet för Läs mer ... 75 273 000 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att bedriva och främja forskning och utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse och administration samt att medverka i vidareutbildning inom detta område. Stiftelsen skall drivas utan vinstsyfte. 75 004 327 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas för köp och uppläggning av parker eller plantering av träd eller buskar eller för att på annat liknande sätt försköna och göra Malmö stad och dess öppna platser mera tilldragande. Läs mer ... 74 678 802 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta det kapital, som nu finnes och som framdeles ställes till stiftelsens förfogande samt att utdela behållen avkastning enligt bestämmelserna här nedan. Med avkastning förstås räntor, utdelningar och därmed jämförliga inkomster men icke värdestegringar eller Läs mer ... 74 237 728 kr
Stiftelsen skall ha som ändamål att främja utbildning och studier på gymnasial och eftergymnasial nivå eller motsvarande för ungdomar som är bosatta eller studerar inom Uddevalla och Trollhättans kommuner, varvid ungdomar som är bosatta eller studerar inom Ljungskile med omnejd Läs mer ... 74 140 975 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål skall vara att genom ett ålderdomshem erbjuda vård och omsorg åt pensionärer i en boendemiljö, som har en judisk kulturell och religiös prägel. Ålderdomshemmet står dock med beaktande av olika konfessioners behov öppet för alla, men företrädesvis för Läs mer ... 74 126 876 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att utdela ett internationellt pris kallat ”Marcus Wallenberg-priset”. Priset utdelas för att erkänna, uppmuntra och stimulera banbrytande vetenskapliga forskningsinsatser som väsentligen bidrager till vidgade kunskaper och tekniska framsteg inom skogsindustrins intresseområden. Läs mer ... 73 020 000 kr
Avkastningen av fonden är avsedd att begagnas till i främsta rummet förbättring men jämväl i särskilda fall underhåll av bygator inom Norra Möre härad, Kalmar län, företrädesvis inom socknarna Åby, Ryssby, Bäckebo och Kristvalla. Läs mer ... 72 462 181 kr
Främjande av oftalmologisk forskning. 72 311 791 kr
Till hemsida
Ändamålet är att förvalta till stiftelsen influtna medel och att genom bidrag lindra eller avhjälpa ekonomiska följdverkningar av sjukdom eller skada, som uppkommit vid tjänstgöring inom totalförsvaret, under därmed likartade förhållanden eller eljest i samband med verksamhet vid totalförsvaret. Härutöver Läs mer ... 71 922 720 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella ändamål samt landets näringsliv. 71 857 210 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att finansiellt stödja forskning och utvecklingsverksamhet vid en högskola för ekonomi och juridik inom Göteborgs universitet. 71 613 389 kr
Den förenade stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden, får användas för sådana ändamål som tidigare kunnat tillgodoses från endera stiftelse (Kungl. Maj:ts beslut 1971-05-27).Understöd eller pensioner till industriidkare, speciellt sk. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild Läs mer ... 71 462 815 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension som givits till arbetstagare och efterlevande till anställda i Norrmejerier Ekonomisk förening, här kallad arbetsgivaren. Stiftelsen tryggar arbetsgivarens utfästelse enligt allmän pensionsplan och annat löfte om pension som arbetsgivaren utfäst till Läs mer ... 71 401 000 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas dels för att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som vid universitetet, högskolor eller andra undervisningsanstalter idkar vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier och dels för att lämna understöd till välkända sjukvårds- Läs mer ... 71 300 293 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning som är av betydelse för SCA-koncernens verksamhet. 71 227 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation genom bidrag främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt likaledes genom bidrag främja vetenskaplig forskning främst inom områdena ekonomi och handel.Bidrag skall i första hand Läs mer ... 71 187 235 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att bereda och främja välartad och behövande ungdom tillhörande Norrköpings kommun den yrkesutbildning och personlig utveckling, som motsvarar dess gåvor och fallenhet och som icke åligger de legala barna- och ungdomsvårdsorganen att bekosta. Läs mer ... 70 697 320 kr
Stiftelsens ändamål är: 1 att lämna understöd till personer, som genom ålder, sjukdom eller ekonomiskt nödläge äro i behov därav, vilket understöd kan lämnas antingen direkt eller genom någon institution eller sammanslutning, som åtager sig detta uppdrag.2 att till behövande Läs mer ... 70 668 183 kr
För behövande barn och ungdomar upp till 18 års ålder 70 541 608 kr