Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 547 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda som enligt § 2 omfattas av stiftelsen. Sådana sociala ändamål som avses i första stycket är exempelvis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning Läs mer ... 93 824 073 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja och stödja engelspråkig skolundervisning enligt engelsk förebild särskilt genom att förvärva och äga fastighet för uthyrning till Den Engelska Skolan i Göteborg samt på andra sätt verka för att tillgodose ändamålet. Läs mer ... 92 916 424 kr
Stiftelsens ändamål är att, på Bibelns och den evangelisk-lutherska bekännelsens (Konkordiebokens) grund, främja rekrytering och utbildning av Guds ords förkunnare. Detta kan ske genom drivande av ett för alla ungdomar öppet kristet gymnasium och enteologisk institution på akademisk nivå. Verksamheten Läs mer ... 92 012 591 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att bedriva och främja forskning och utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse och administration samt att medverka i vidareutbildning inom detta område. Stiftelsen skall drivas utan vinstsyfte. 91 338 032 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till barns och ungdomsvård och fostran på kulturell och kristen grund i första hand i Sandviken men även inom landet i övrigt. Den kan för ändamålet lämna studiestipendier samt anordna konferenser och kurser. Läs mer ... 90 497 416 kr
Stiftelsen har till ändamål att använda avkastning från aktieinnehav och andra tillgångar till främjande av allmännyttiga ändamål såsom filantropiska initiativ, social hjälpverksamhet, utbildning, konst, kultur, miljö, hållbarhet och mångfald. Ändamålet kan exempelvis tillgodoses genom bidrag till andra allmännyttiga organisationer som Läs mer ... 89 957 727 kr
Främja vetenskaplig forskning, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja barns och ungdoms vård och fostran samt lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. 89 770 990 kr
Till hemsida
Fondens ändamål är utdelande av livsvariga understöd åt Pauvres Honteux. 89 057 778 kr
Stiftelsen, som bildats för hugfästande av Exportföreningens 50-årsjubileum, skall hava till ändamål att åt utlandssvenska barn lämna stipendier för bedrivande av studier i svenska läroanstalter, därvid barn till svenskar i exportnäringarnas utlandstjänst skola i första hand ifrågakomma. Läs mer ... 88 521 967 kr
Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för enskild person eller organisation, främja utbildning och forskning huvudsakligen inom områdena transportmedel, livsmedel, energi och finans samt inom andra områden av intresse för industriell verksamhet, dock utan att utbildningen förbehålls vissa anställda eller Läs mer ... 88 099 290 kr
Stiftelsens ändamål är att på uppdrag av Statens Naturvårdsverk svara för viss fastighetsförvaltning av Tyresta nationalpark enligt gällande delegation, att på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län förvalta Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat enligt fastställd skötselplan och meddelande föreskrifter, att Läs mer ... 87 122 725 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva och /eller understödja rehabiliteringsverksamhet företrädesvis vid särskilt för ändamålet upprättade anläggningar för personer med ryggåkommor (inkluderande nack-, bröst-, eller ländryggsåkommor), – företrädesvis för sådanan personer, som på grund av anställning eller på annat sätt har Läs mer ... 86 640 625 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att, själv eller genom annan, främja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering samt ergonomi och design. Ändamålet kan främjas genom bidrag eller stipendier till Läs mer ... 85 890 171 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier. Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika Läs mer ... 84 289 451 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län. bl a genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande Läs mer ... 83 793 170 kr
Avkastningen skall – sedan minst 10 procent av denna lagts till kapitalet – användas till årliga livstidspensioner om lägst 1 000 kr åt behövande personer inom Linköpings kommun som fyllt 60 år och som varit bosatta i kommunen under minst 83 400 113 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen årligen skall utdelas till behövande pauvres honteux som skall ha varit boende i Göteborg sedan tio år. 82 858 654 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att antingen direkt eller genom förmedling av annan stiftelse eller sammanslutning främja sådana ändamål, som vid varje tidpunkt måste anses besitta högsta grad av allmännytta, varmed undernu rådande förhållanden huvudsakligen skall förstås Läs mer ... 82 786 791 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att av föreningen Svenska Blå Stjärnan övertaga den i gång varande djurklinikverksamheten med tillgångar och skulder och att driva djursjukhus i Göteborg och därmed förenlig verksamhet.Intill dess att stiftelsen övertagit Blå Stjärnans djurklinik skall stiftelsen ha Läs mer ... 82 533 896 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att på olika sätt främja djur och att stärka djurens livsvillkor. 81 769 584 kr
Stiftelsen skall ha som ändamål att främja utbildning och studier på gymnasial och eftergymnasial nivå eller motsvarande för ungdomar som är bosatta eller studerar inom Uddevalla och Trollhättans kommuner, varvid ungdomar som är bosatta eller studerar inom Ljungskile med omnejd Läs mer ... 81 704 719 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation genom bidrag främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt likaledes genom bidrag främja vetenskaplig forskning främst inom områdena ekonomi och handel. Bidrag skall i första Läs mer ... 81 441 530 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 80 365 187 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta det kapital, som nu finnes och som framdeles ställes till stiftelsens förfogande samt att utdela behållen avkastning enligt bestämmelserna här nedan. Med avkastning förstås räntor, utdelningar och därmed jämförliga inkomster men icke värdestegringar eller Läs mer ... 79 347 810 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna hjälp åt konvalescenter, mantalsskrivna i Stockholm eller under vissa förutsättningar i dess kranskommuner. 79 335 080 kr
Förvalta stiftelsens egendom till förmån för Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg enligt i donationshandlingar och av Kungl Maj:t givna föreskrifter. 79 284 386 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning i ämnena sjörätt och annan transporträtt genom att verka för inrättande och bibehållande av en professur vid Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs Universitet, i sagda ämnen. Vidare skall vetenskaplig forskning Läs mer ... 79 179 031 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas dels för att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som vid universitetet, högskolor eller andra undervisningsanstalter idkar vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier och dels för att lämna understöd till välkända sjukvårds- Läs mer ... 79 121 869 kr
Det övergripande syftet från stiftarens sida är, att bidra till att resultaten från högskolans utbildning och vetenskapliga forskning kommer samhället till godo. Stiftelsens ändamål skall vara att främja teknikens industriella förverkligande genom att upplåta lokaler till företag och uppfinnare med Läs mer ... 79 115 380 kr
Stiftelsen ändamål är att genom anslag och stipendier främja i första hand teknisk, ekonomisk och medicinsk forskning. Även annan vetenskaplig forskning kan emellertid efter styrelsens beprövande erhålla bidrag från stiftelsen. 78 752 869 kr
Att ekonomiskt trygga uppbyggnad av och framtida verksamhet för en handelshögskola vid universietet i Umeå genom att förstärka forskningen och utbildningen i första hand i företagsekonomi, men även inom angränsande ämnesområden inom den blivandehandelshögskolan, samt att främja relationerna mellan handelshögskolan Läs mer ... 78 221 643 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning mot företagande. Ändamålet skall fullgöras genom att minst 3 och högst 6 forskare erhåller årliga stipendier á sex stycken prisbasbelopp. 77 972 984 kr
Det är angeläget att stiftarens förmögenhet inte splittras. Samtidigt är det angeläget att såväl stiftarens två döttrar, Anna och Linnea, som deras avkomlingar i rätt nedstigande led i möjligaste mån ska kunna vara ekonomiskt oberoende. 2. Stiftelsen ska främja de Läs mer ... 77 695 255 kr
Främjande av oftalmologisk forskning. 76 982 389 kr
Till hemsida
För behövande barn och ungdomar upp till 18 års ålder 75 163 623 kr
Att främja vård och uppfostran av barn, vilka efter beprövande finnes vara i behov därav och av Barnhusdirektionen antagas, varvid barn av ledamöter av Frimurarsamhället i Göteborg äga företräde, samt att – sedan detta ändamål tillgodosetts – främja vård och Läs mer ... 74 891 802 kr
Av den årliga nettoavkastningen skall hemortsstiftelsen uppbära Kr. 100.000 kr kopplat till basbeloppet med basår 2003, eller därest behållna avkastningen under året icke uppgår till nämnda belopp, det belopp vartill avkastningen för sådant år uppgår. Nettoresultat utöver detta värdesäkrade belopp Läs mer ... 74 566 778 kr
Avkastningen av fonden är avsedd att begagnas till i främsta rummet förbättring men jämväl i särskilda fall underhåll av bygator inom Norra Möre härad, Kalmar län, företrädesvis inom socknarna Åby, Ryssby, Bäckebo och Kristvalla. Läs mer ... 74 097 104 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige. Stiftelsen får även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur, företrädesvis inom Vimmerby Sparbank AB:s verksamhetsområde. 73 712 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att utdela ett internationellt pris kallat ”Marcus Wallenberg-priset”. Priset utdelas för att erkänna, uppmuntra och stimulera banbrytande vetenskapliga forskningsinsatser som väsentligen bidrager till vidgade kunskaper och tekniska framsteg inom skogsindustrins intresseområden. Läs mer ... 73 020 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning om framställning och utgivning av tidningar, tidskrifter och andra periodiska skrifter samt om användning av andra medier för spridning av information och åsikter. I sin verksamhet, som skall avse både Läs mer ... 72 964 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning som är av betydelse för SCA- och Essity-koncernernas verksamhet. 72 749 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att i första hand äga och förvalta i Skövde kommun belägen fastighet för att däri mot låg ersättning till äldre behövande personer i Skaraborgs län, i första hand från Skövde kommun, upplåta bostad samt att i Läs mer ... 72 454 463 kr
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. 72 308 029 kr
Ändamålet är att förvalta till stiftelsen influtna medel och att genom bidrag lindra eller avhjälpa ekonomiska följdverkningar av sjukdom eller skada, som uppkommit vid tjänstgöring inom totalförsvaret, under därmed likartade förhållanden eller eljest i samband med verksamhet vid totalförsvaret. Härutöver Läs mer ... 71 922 720 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga Ivan Andersons familjs och avkomlingars ekonomiska existens. Sedan såväl Ivan Andersson, som hans samtliga arvsberättigade barn, barnbarn och barnbarns barn avlidit, skall inte vidare någon del av avkastningen av stiftelsens medel tillfalla Ivan Anderssons avkomligar Läs mer ... 71 795 397 kr
Stiftelsen har till ändamål att bereda och främja välartad och behövande ungdom tillhörande Norrköpings kommun den yrkesutbildning och personlig utveckling, som motsvarar dess gåvor och fallenhet och som icke åligger de legala barna- och ungdomsvårdsorganen att bekosta. Läs mer ... 71 364 777 kr
Att i hela sin verksamhet och med alla de medel som står till förfogande, uteslutande upplysa, undervisa och forska om Tredje Testamentet av Martinus. Detta kan ske genom föredrag, kurser, utgivning och översättning av skrifter i Tredje Testamentets anda. Allt Läs mer ... 71 269 000 kr
Ränteavkastningen av fonden, som av stadsfullmäktige i Göteborg särskilt vid varje tillfälle kan komma att bestämma, skall användas för stadens prydande och förskönande, exempelvis genom anläggning av nya samt utvidgning av redan befintliga parker, planteringar, alléer och öppna platser, inköp Läs mer ... 71 265 964 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är: 1 att lämna understöd till personer, som genom ålder, sjukdom eller ekonomiskt nödläge äro i behov därav, vilket understöd kan lämnas antingen direkt eller genom någon institution eller sammanslutning, som åtager sig detta uppdrag. 2 att till Läs mer ... 70 668 183 kr