Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 034 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Att främja forskning och utveckling, särskilt på hjälpmedelsområdet, inom områdena laryng-, hemi- och glosektomi (munhålcancer) samt främja vård och rehabilitering och ge stöd för behövande sjuka och opererade inom dessa områden, dock ej avseende sådant som åligger stat, landsting och Läs mer ... 126 250 515 kr
Stiftelsens målsättning är att bereda högskolans anställda och studerande tillfälle till motion, rekreation och idrottslig verksamhet. Denna målsättning skall stiftelsen tillgodose genom att uppföra och för framtiden underhålla en idrottshall på universitetsområdet. Hallen skall även i mån av utrymme kunna Läs mer ... 125 817 000 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva kristen och social humanitär verksamhet i Sverige och främmande länder, i första hand bland barn och ungdom. 125 319 000 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt underlätta ungdoms studier och utbildning 123 742 504 kr
Ändamålet är att främja Stiftelsen Sophiahemmets verksamhet. 123 574 239 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin vid Linköpings universitet. Stiftelsen ska även främja kulturändamål i Linköpings kommun. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att dela ut medel eller på annat sätt främja ändamålen. Läs mer ... 120 701 918 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål. 120 060 599 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn Läs mer ... 120 032 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis på Öland genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreninssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor Läs mer ... 119 963 000 kr
Avkastningen av fonden skall i första hand komma behövande, begåvade och skötsamma, vid Göteborgs Universitet studerande till godo i form av stipendier. I övrigt får avkastningen av fonden av styrelsen användas även till annat för Universitetet och dess studenter gagneligt Läs mer ... 119 362 617 kr
Stiftelsen har till ändamål att av föreningen Svenska Blå Stjärnan övertaga den i gång varande djurklinikverksamheten med tillgångar och skulder och att driva djursjukhus i första hand i Göteborg och i andra hand i övriga Västra Götaland och därmed förenlig Läs mer ... 118 294 000 kr
Stiftelsen har att verka för och stödja sådan skoglig vetenskaplig forskning som avses i 53 § 1 mom e) kommunalskattelagen, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med Läs mer ... 116 824 535 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd: 1) till utövare av mindre jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels Läs mer ... 116 561 625 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att stödja institutioner eller verksamheter vars uppgift i huvudsak består i att upprätta barnkolonier, barnhem, sjukhem för barn, convalescenthem m. fl. dylika anstalter för det unga släktets behof och utveckling i såväl Läs mer ... 114 807 875 kr
Till hemsida
Fondens ändamål är att ge bidrag dels till patienter och före detta patienter från Göteborgs och Bohus län vilka till följd av sin sjukdom eller andra därmed sammanhängande omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd, och dels att öka patienters Läs mer ... 114 665 119 kr
Stiftelsen är en gemensam pensionsstiftelse för företag och stiftelser som är knutna till Umeå kommun, här kallade medlemmarna. Stiftelsens ändamål är att trygga medlemmarnas utfästelser om ålders- och efterlevandepensionsförmåner åt personer som äreller varit anställda hos medlem och åt efterlevande Läs mer ... 113 726 718 kr
Ändamål enligt länsstyrelsens beslut 2018-09-13Stiftelsens uteslutande ändamål är att bland nedan angivna personer samt deras familjer, främja vård och uppfostran av barn, giva bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande, ålderstigna sjuka eller lytta.De ändamål Läs mer ... 113 423 189 kr
Att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, då så befinnes Läs mer ... 110 545 329 kr
Till hemsida
Enligt ursprungliga stadgar av den 13 januari 1951. ”Stiftelsen har till ändamål att förvalta på grund av 1948 års avtal mellan Statens Bränslekommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen respektive Svenska Trämasseföreningen, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan Statens Läs mer ... 109 970 838 kr
Avkastningen utdelas i första hand till äldre och behövande borgare, deras änkor och barn, eller till vissa yrkesidkare i staden och deras änkor och barn. Avkastningen utdelas i andra hand i form av stipendier för utbildning och vidareutbildning inom hantverk Läs mer ... 109 808 011 kr
Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att ur den behållna avkastningen på det av Atlas Copco AB till stiftelsen såsom gåva överförda kapitalet om 500 000 kronor samt ur andra medel som kan komma att tillföras stiftelsen, lämna bidrag Läs mer ... 109 649 021 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga av Umeå kommun utfästa pensionsförmånder åt arbetstagare födda 1935 och tidigare som är eller varit anställda inom Umeå kommun samt till efterlevande till sådana personer. 109 534 777 kr
Att uppföra, äga och förvalta samt på kristen grund driva ett hem, avsett att bereda bostad åt och vård av behövande ålderstigna. Vården skall bedrivas efter samma principer, som gäller för den allmänna åldringsvården. Läs mer ... 109 179 054 kr
Stiftelsens ändamål är att inom ramen för Omställningsavtalet lämna stöd och bidrag föpr att förhindra arbetslöshet för anställda. 108 051 924 kr
Fondens ändamål är att främja frivillig ideell ungdomsverksamhet. 107 599 276 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling främst gällande cancer och närliggande sjukdomsgrupper. 107 305 000 kr
A) Att främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av barns och ungdoms undervisning och utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Detta syfte skall tillgodoses genom att den årliga avkastningen av Läs mer ... 106 836 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja allmänhetens, framförallt barns och ungdomars, intresse för studier och yrkesval inom ett brett vetenskapsfält med tyngdpunkt inom naturvetenskap och teknik. Stiftelsen har rätt att i egen regi,eller via annan juridisk person, bedriva verksamhet Läs mer ... 105 692 000 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som givits av Sammes Åkeri AB, 556546-4145, (arbetsgivaren), åt arbetstagare som är eller har varit ledamöter eller suppleanter i Sammes Åkeri AB:s styrelse eller deras efterlevande. 105 117 558 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan forskning vid Göteborgs Universitet, som riktar sig på medicinska och sociala problem rörande en rimlig barnbegränsning eller en förbättring av mentala funtktioner eller rörelsefunktioner hos åldring. Läs mer ... 105 085 127 kr
Stiftelsen ändamål är att tillgodose alla eller något av nedanstående syften:- värna om Sonny och Berit Holmgrens familj- och släktutnyttjande av husen och stugorna vid Ekgården och vid Kvarnsjön- bevara trädgårds- och parkmiljön på Ekgården- förvalta skogsmarken runt Kvarnsjön- tillföra Läs mer ... 103 737 404 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja konst- och kulturhistorisk vetenskaplig forskning samt därtill hörande undervisning, genom direkta anslag, eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. 103 593 875 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Storfors köping, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. Stiftelsen skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilket utgår statligt eller kommunalt stöd. Ändamålet ändrat genom Läs mer ... 103 151 146 kr
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom ämnesomsättningsområdet vid medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet. 102 708 079 kr
Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som 1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom ellerpå grund av Läs mer ... 102 665 123 kr
Till hemsida
Chalmers stiftelse för teknisk och industriell utveckling har till ändamål att skapa ett effektivt, kvalificerat och till volymen tillfredsställande utnyttjande av CTHs kompetens och resurser för forsknings- och utvecklingsuppdrag i industrins och sektororganens tjänst. Stiftelsen, som arbetar på kommersiell grund, Läs mer ... 102 421 303 kr
Stiftelsens ändamål är att med de resurser, som ställts till dess förfogande verka, huvudsakligen genom Föreningen Betaniahemmet, för omsorg om psykiskt utvecklingshämmade och stödja dem så att de, efter sina egna förutsättningar, kan leva ett gott liv. Stiftelsen kan även Läs mer ... 102 302 152 kr
Stiftelsen Institutet för Högre Marknadsföringsutbildning IHM har till uppgift att bedriva och främja utbildning av marknadsförare och att därvid även stödja utvecklingsarbete som syftar till att främja sådan utbildning. 101 900 000 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av anslutna arbetsgivare till anställda, f d anställda samt efterlevande. Utfäst pension kan utgå som ålders-, sjuk- eller efterlevandepension. 101 700 020 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av AB Släden, 556765-2440, – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare, som är eller varit ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse, eller deras efterlevande. Läs mer ... 100 591 238 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att genom stipendier och premier eller på annat sätt främja utbildning under eller efter skoltiden av flickor, som åtnjuter eller åtnjutit undervisning vid läroanstalter i Göteborg. Flickor hemmahörande i Göteborg skall ges företräde till stipendier. För Läs mer ... 100 227 799 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av bidrag och stipendier till kristna trossamfund/församlingar/kårer, närstående kristna organisationer eller enskilda personer, befrämja utåtriktad kristen verksamhet, som innefattar diakonal och social verksamhet, i såväl Sverige som i utlandet. De kyrkor och organisationer som Läs mer ... 97 806 018 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponbila avkastningen skall utdelas som stipendier eller lån till främjande av forskningsbaserad innovationsverksamhet vid Chalmer tekniska högskola med särskild hänsyn till bildande av småföretag i anslutning till högskolans forskning samt till finansiering av en professur Läs mer ... 97 418 895 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att allmänt främja vetenskaplig forskning och utbildning till gagn för Sverige och svenska intressen. 96 000 000 kr
Pensionsstiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för Ernström & C:o AB, 556226-0603, och för övriga svenska koncernbolag som ingår i Ernström & C:o AB, nedan kallat Arbetsgivaren.Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser enligt allmän pensionsplan samt övriga utfästelserom pension till anställda Läs mer ... 94 963 806 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation bedriva skolverksamhet i Göteborg. Stiftelsen skall övertaga den av AB Göteborgs Högre Samskola bedrivna skolverksamheten. I första hand skall skolverksamheten baseras på det pedagogiska utvecklingsarbete som Läs mer ... 94 347 000 kr
Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda som enligt § 2 omfattas av stiftelsen. Sådana sociala ändamål som avses i första stycket är exempelvis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning Läs mer ... 93 824 073 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja och stödja engelspråkig skolundervisning enligt engelsk förebild särskilt genom att förvärva och äga fastighet för uthyrning till Den Engelska Skolan i Göteborg samt på andra sätt verka för att tillgodose ändamålet. Läs mer ... 92 916 424 kr
Stiftelsens ändamål är att, på Bibelns och den evangelisk-lutherska bekännelsens (Konkordiebokens) grund, främja rekrytering och utbildning av Guds ords förkunnare. Detta kan ske genom drivande av ett för alla ungdomar öppet kristet gymnasium och enteologisk institution på akademisk nivå. Verksamheten Läs mer ... 92 012 591 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att bedriva och främja forskning och utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse och administration samt att medverka i vidareutbildning inom detta område. Stiftelsen skall drivas utan vinstsyfte. 91 338 032 kr