ÄNDAMÅL

Det är angeläget att stiftarens förmögenhet inte splittras. Samtidigt är det angeläget att såväl stiftarens två döttrar, Anna och Linnea, som deras avkomlingar i rätt nedstigande led i möjligaste mån ska kunna vara ekonomiskt oberoende.2. Stiftelsen ska främja de i ingressen angivna syftena genom att ur den löpande avkastningen netto som stiftelsens förmögenhet genererar dela ut- årligen till envar av Anna och Linnea minst 5 % av den löpande avkastningen- på ansökan till Anna eller Linnea om de skulle ha behov av bidrag för t.ex. bedrivande av högre studier, eller- på ansökan till avkomlingar i rätt nedstigande led till Anna och Linnea om avkomlingen skulle ha behov av bidrag för t.ex. bedrivande av högre studier.Till bidrag enligt första stycket får styrelsen efter särskilt beslut även använda avkastning i form av realiserade kapitalvinster.3. Utöver vad som följer av p. 2 får Stiftelsen vidare- i samverkan med Stiftelsen Dispurse (organisationsnummer 863500-7340) och med den avkastning som anges i p. 2 främja ungdoms vård och fostran, undervisning och utbildning, hjälpverksamhet bland behövande samt vetenskaplig forskning, samt- så länge Eva Romeling AB är delägare i MB Intressenter AB genom senast sagda bolags dotterföretag driva den näringsverksamhet som f.n. bedrivs inom dotterföretagen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eva Romeling
Organisationsnummer:802426-5335
Adress:
  • Mark Bric AB
  • Box 3001
  • 443 03 Lerum
Telefonnummer:0302-23090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:75 692 248 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS