ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta det kapital, som nu finnes och som framdeles ställes till stiftelsens förfogande samt att utdela behållen avkastning enligt bestämmelserna här nedan. Med avkastning förstås räntor, utdelningar och därmed jämförliga inkomster men icke värdestegringar eller kursvinster. Avkastningen av stiftelsens tillgångar efter avdrag av omkostnaderna skall fördelas sålunda att a/ 1/3 disponeras till förmån för de ändamål som angivas nedan b/ 1/3 ställes till förfogande för Stadsfullmäktige i Höganäs och c/ 1/6 tillfaller envar av G.W. Nymbergs två döttrar Vid de sistnämndas frånfälle skall den avlidnas andel tillfalla och lika fördelas mellan under a) och b) angivna ändamål. Sedan G.W. Nymbergs döttrar avlidit och av kapitalet hälften redovisats till Höganäs stad skall stiftelsens avkastning uteslutande användas för det under a) angivna ändamålet. ”Den sista av Nymbergs döttrar avled år 2008 och Höganäs stad erhöll sin del av kapitalet den 1 januari 2009”. Beträffande den del av avkastningen som omnämns under a/ skall gälla följande: a) I första handskola medlen användas till studiebidrag åt begåvad ungdom uppvuxen inom den del av Västergötland där AB Västergötlands Förenade Kalkindustrier (V.F.K.) tidigare drivit rörelse med företrädesrätt för sådan ungdom, vars fäder varit anställda hos V.F.K. eller det företag som fortsätter driften vid kalkbruken, även om rörelsen är av annan art än den V.F.K. bedrivit. Studiebidragen kan utdelas såväl till skolungdom som till dem som efter slutad skolgång fortsätta sina studier vid universitet, högskola eller liknande institution. Studiebidragen skall utdelas till dem som icke kunna komma i åtnjutande av för studierna fullt erforderliga statliga bidrag. Studiebidragens storlek bestämmes av styrelsen. Förutsättningen för erhållande av studiebidrag är att vederbörande ådagalägger studiebegåvning och flit samt gör framsteg i sina studier. Styrelsen äger när som helst ompröva vederbörandes lämplighet för fortsatta studier. b) I andra hand skola medlen användas för främjande av vård av och hjälp åt behövande ålderstigna personer, bosatta inom V.F.K.:s tidigare verksamhetsområde med företrädesrätt för dem, som varit anställda hos V.F.K. eller vars make innehaft sådan befattning. c) De under a och b angivna ändamålen äro de huvudsakliga. Skulle emellertid något år ansökningar om bidrag för dessa ändamål icke föreligga, äga styrelsen disponera medlen för sådana sociala eller ideella ändamål, vars förverkligande stiftelsens styrelse anser vara till nytta och nöje för de anställda samfällt eller vid viss arbetsplats hos det eller de företag, som äga kalkbruken och där driva rörelse av någon art. I detta fall skall styrelsen från de anställda inhämta förslag till lämplig fördelning av tillgängliga medel. d) Om styrelsen så anser lämpligt kunna tillgängliga medel helt eller delvis samlas för ett eller flera år dock högst för fem år åt gången för varje utdelningstillfälle. Om anledning till utdelning icke förelegat eller ansökan icke inkommit under en femårsperiod, skola icke utdelade medel tillföras stiftelsens kapital. De medel som ställes till förfogande för Stadsfullmäktige i Höganäs skola användas till något för staden nyttigt ändamål och till stadens bästa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:G W Nymbergs stiftelse
Organisationsnummer:867800-1408
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 40504 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:79 347 810 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS