ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall hemortsstiftelsen uppbära Kr. 100.000 kr kopplat till basbeloppet med basår 2003, eller därest behållna avkastningen under året icke uppgår till nämnda belopp, det belopp vartill avkastningen för sådant år uppgår. Nettoresultat utöver detta värdesäkrade belopp delas med 25 % till Hemortsstiftelsen och 75 % till ”Apotekare Emil Wallers Släktfond” att av släktfonden användas i enlighet med de för densamma särskilt gällande föreskrifterna. Den till hemortsstiftelsens förfogande stående nettoavkastningen skall av styrelsen disponeras till förmån för Frösve kommun, enligt den geografiska gräns som gällde 1930, och församling för tillgodoseende, successive och i mån av styrelsens beprövande, av följande ändamål:Bidrag till anordnande av lämplig uppvärmning av Frösve kyrka samt underhåll och förskönande av Frösve kyrka;Främjande av folkskoleväsendet, folkbildningen, sjukvården och fattigvården, därvid skall iakttagas, att fattig- och sjukvård ickeskall lända till inskränkning av den kommunen eljest lagligen åvilande fattig- och sjukvården;Premiering av särskilt välskötta och inbringande trädgårdsanläggningar, trädgårdstäppor, småbruk och binäringar därtill;Uppammande av nyttiga hem- eller samhällsindustrier;Främjande av rasbiologiska forskningar, speciellt korsningar av nyttiga växter och smådjur i mindre skala;Anläggning av krematorium ävensom kostnadsbidrag för själva eldbegängelsen samt en urnkammare;Underlättande av en allmännare användning av elektriskt ljus och energi;Främjande av sammanslutningar med samhällsbevarande, sedliga och friktionsmildrande ideella syften;Skolpremier;Folk- och skolbad, när församlingen anser tidpunkten lämplig för anordnande därav;Inköp av begravningsautomobil, om möjligt försedd med anordningar för ett lämpligt antal sittplatser;En flygstation.Endast Frösve kommun, församling och inom desamma verkande personer må komma i åtnjutande av anslag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Apotekare Emil Wallers hemortsstiftelse
Organisationsnummer:866600-3309
Adress:
  • Inge Erlandsson
  • Frösve Välsåsen
  • 541 91 Skövde
Telefonnummer:0500-461675
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 635 979 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS