Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom föreningssparbankssektorn verka för att föreningssparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn blir en Läs mer ... 25 489 800 000 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet inom i huvudsak Skaraborgs län, att samverka med företrädare för den staliga kulturinnesvården inom länet, att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader, markområden Läs mer ... 22 851 539 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorm blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 16 148 777 000 kr
Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för AB Volvo och för övriga svenska företag som ingår i AB Volvokoncernen.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålderspension givna av bolag ingående i AB Volvokoncernen till anställda enligt ITP-planen (som är en Läs mer ... 14 869 553 463 kr
Att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. 11 109 000 000 kr
Till hemsida
Att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd; och skall detta ändamål ses tillgodo genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet.   6 899 855 000 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga följande utfästelser om pension som lämnas eller kommer att lämnas till anställda tidigare anställda och till efterlevande efter anställda i Saab Aktiebolag (556036-0793) eller något av dess dotterbolag;- utfästelser som ingår i allmän pensionsplan, som Läs mer ... 6 531 561 971 kr
Stiftelsen vars benämning skall vara Stiftelsen för Kunskaps- och Kompentensutveckling, har följande ändamål:a. Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet och å andra sidan universitet, högskolor och forskningsinstitut.b. Finansiering av forskning vid mindre och medelstora högskolor samt Läs mer ... 3 909 526 748 kr
Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne årethafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan Läs mer ... 3 670 855 000 kr
Stiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för 1) Stora Enso AB, 2) Stora Enso ABs svenska dotterbolag och 3) för övriga svenska bolag som ingår i den koncern där Stora Enso Oyj är moderbolag.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension Läs mer ... 3 218 973 000 kr
Att trygga de pensionsutfästelser enligt ITP-planen och annan därmed jämförbar pensionsplan eller andra därmed liknande utfästelser kreditförsäkrade hos FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt, vilka Sandvik AB (556000-3468) och övriga företag i Sandvikskoncernen (”Arbetsgivarna”) i Sverige lämnat eller kommer att lämna gentemot Läs mer ... 2 947 867 000 kr
Stiftelsen har till uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension, som Danske Bank, Sverige Filial, eller andra svenska aktiebolag som har anknytning till den, lämnat till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.Stiftelsen skall även kunna trygga sådana utfästelser som ingår i allmän Läs mer ... 2 764 664 000 kr
Ändamålet är att främja grundforskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin. 2 719 036 043 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom det merkantila området varmed innefattas handels- och affärsverksamhet såsom marknadsföring, internationell handel, redovisning, handelsrätt och affärsspråk ävensom att i en omfattning motsvarande högst 10 % av avkastningen Läs mer ... 2 433 117 000 kr
Stiftelsens ändamål är i första hand att främja utvecklingsarbete rörande sådana tekniska hjälpmedel åt handikappade som ger möjligheter till vidgat aktivt liv, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och att verka för att dessa hjälpmedel blir kända, producerade och Läs mer ... 2 232 469 639 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel som Nordea Bank AB (publ) överlämnar till stiftelsen i syfte att ge personalen delägarintresse i banken och med föreskrift att medlen ska komma de anställda till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa Läs mer ... 1 990 073 000 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas avseende svenskhetens bevarande i utlandet samt att lokalföreningen i Karlskrona skall åtnjuta hälften. 1 921 496 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja samhällsvetenskaplig-ekonomisk forskning genom utgivande av bidrag. Sådant bidrag skall av mottagaren användas inom ramen för stiftelsens ändamål enligt de närmare föreskrifter som meddelas av den i § 7 angivna forskningsnämnden. Läs mer ... 1 759 358 260 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av P-O Management AB, org.nr. 556340-8581, åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga Läs mer ... 1 748 589 372 kr
Stiftelsen har till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola Läs mer ... 1 553 206 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att, genom att delta i finansieringen, främja främst små och medelstora företags utveckling i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och inlandskommunerna. Stiftelsen kan även delta i finansieringen av projekt som berör angränsande län, förutsatt Läs mer ... 1 548 935 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning bl a rörande cancer och njursjukdomar samt ortopedin. Så länge väsentliga delar av Stiftelsens tillgångar består av aktier i AB Fortia och så länge detta bolag är verksamt som en självständig Läs mer ... 1 406 703 811 kr
Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser enligt allmän pensionsplan och övriga pensionsutfästelser givna eller kommer att ges av bolag inom LKAB-koncernen till anställda och till efterlevande anställda och som kreditförsäkras av PRI Pensionsgaranti. Läs mer ... 1 241 335 955 kr
Svenska Mässan Stiftelse har till ändamål att främja näringslivets intressen genom att arrangera varumässor företrädesvis i Göteborg samt driva annan verksamhet, som är förenlig med stiftelsens angivna ändamål eller betingas av förvaltningen av den fasta egendom som äges av stiftelsen Läs mer ... 1 172 555 000 kr
Att främja vetenskaplig forskning rörande massmediers framställning, innehåll, samhällspolitiska effekter och tekniska möjligheter. 1 036 058 000 kr
Att ifråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. Läs mer ... 999 754 861 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvärva fastigheter direkt eller indirekt genom förvärv av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, liksom vid behov kunna avyttra fastigheter direkt eller indirekt genom försäljning av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, uppföra Läs mer ... 986 494 000 kr
Pensionsstiftelsen skall vara gemensam för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA – i fortsättningen benämnt SCA – och för övriga svenska bolag som ingår i SCA-koncernen.Stiftelsen har som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension för tjänstemän och arbetsledare enligt allmän pensionsplan Läs mer ... 926 627 000 kr
Att utöva välgörenhet, att stödja litterär och konstnärlig verksamhet, att främja vetenskaplig forskning samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet inom landet. 905 303 582 kr
Förvalta de medel som Sandvik AB och/eller de företag som omfattas av stiftelsen (nedan sammanfattande Sandvik) överlämnar till stiftelsen såsom de anställda tillkommande andel i Sandviks resultat. Förvaltningen skall ske enligt bestämmelserna i dessa stadgar och enligt de av Sandvik Läs mer ... 886 250 885 kr
Stiftelsens syfte är att främja bostadsförsörjning i kommunen. Utdelning av vinst från stiftelsen får icke överstiga skälig förräntning på det av stiftarna tillskjutna kapitalet. 820 825 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskapligforskning.Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller Läs mer ... 806 282 611 kr
Stiftelsen skall främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Sparbanken Gripen AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer ochvärderingar bevaras och utvecklas Läs mer ... 767 848 000 kr
Stiftelsen skall främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Sparbanken Gripen AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer ochvärderingar bevaras och utvecklas Läs mer ... 767 848 000 kr
Pensionsstiftelsen skall vara gemensam för Husqvarna AB och för övriga svenska bolag som ingår i Husqvarna-koncernen.Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension enligt allmän pensionsplan eller enligt annan utfästelse, som givits av Husqvarna AB (organisationsnummer 556000-5331) eller annat Läs mer ... 750 293 278 kr
Ändamålet är att främja forskning och forskarutbildning på vårdområdet samt forskning och forskarutbildning med inriktning på allergier och annan överkänslighet. 703 238 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning och skall därjämte inom landet allmänt främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av utbildning åt barn och ungdom samt främja vård av behövande ålderstigna, Läs mer ... 700 700 000 kr
Pensionsstiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för AB SKF och för övriga svenska företag som ingår i SKF-koncernen.Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension givna av bolag inom SKF-koncernen till anställda enligt ITP-planen och därtill anknytande utfästelser som ingår i Läs mer ... 676 189 646 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Kent Nyman i Göteborg AB åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga Läs mer ... 669 087 494 kr
Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda och tidigare anställda inom Korsnäs verksamheter. I § 8 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin anställda respektive tidigare anställda.Sådana sociala ändamål, som avses i Läs mer ... 646 097 851 kr
Stiftelsen har till ändamål att:1 huvudsakligen att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer eller främja vård och uppforstran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning åt behövande2 i andra hand att i mån Läs mer ... 629 509 594 kr
Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg. 600 000 000 kr Det finns ingen information eftersom det här är ett skyddat inlägg.
Stiftelsen Högskolan i Jönköping har till ändamål att som ensam ägare till Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB samt Högskoleservice i Jönköping AB, i fortsättningen samlingsvis benämnda högskolan, verka Läs mer ... 581 301 000 kr
Skogssällskapets ändamål är att främja skogshushållningen och naturvården. 576 661 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja bostadsförsörjningen inom Bodens komun. 562 057 560 kr
Stiftelsen ska främja välgörande ändamål i Kamerun, såsom forskning, utbildning, omsorg om barn och ungdom, social omsorg och liknande ändamål. Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att stödja stiftelsen La Foundation Mathurin et Phebe Ngassa Nguelohe i Kamerun. Läs mer ... 561 669 916 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisning- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga.Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller Läs mer ... 553 651 244 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografien. Stiftelsen skall dessutom – årligen eller vartannat år efter råd och lägenhet – utdela ett fotografiskt pris med guldmedalj till särskilt förtjänt Läs mer ... 551 413 631 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 549 732 000 kr
Pensionsstiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som gjorts av IFS World Operations AB, IFS Sverige AB, At IFS AB och Industrial and Financial Systems AB till dess anställda eller deras efterlevande. 524 601 224 kr