ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand understödja veterinärhistorisk forskning på sätt som styrelsen för Stiftelsen Veterinärhistoriska Museet i Skara finner lämpligt, men eljest att bidraga till åtgärder som Styrelsen finner gagna Museets verksamhet. Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall minst en tjugondel läggas till stiftelsens bundna kapital medan resterande del må användas till fullföljande av stiftelsens ändamål. Vad i denna del under ett år eventuellt inte utnyttjas får användas något senare år. Styrelsen får om så anses önskvärt även disponera del av realisationsvinst i kapitalet för stiftelsens ändamål under förutsättning att målet för placering av stiftelsens kapital ändå uppnås.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ivar Dyrendahls stiftelse till förmån för veterinärhistorisk forskning
Organisationsnummer:802424-7531
Adress:
  • Stiftelsen Veterinärhistoriska Museet
  • Box 234
  • 532 23  Skara
Telefonnummer:0511-67247
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 363 065 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS