ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kände, mindre bemedlade personer, företrädesvis gift arbetsfolk, hvarförutom sagda tillgångar äfven må till någon del användas till sådana inrättningar, som i öfrigt afse arbetsklassens förmån.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Robert Dicksons Stiftelse
Organisationsnummer:857200-3120
Adress:
  • Stampgatan 15
  • 416 64 Göteborg
Telefonnummer:031-811144
E-post:mikael@robertdicksons.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 599 904 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS