Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens syfte är att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. 205 604 488 kr
Stiftelsens ändamål är att utdela hospitiegåvor till utländska studerande, som studerar vid läroanstalter i Göteborg och vid vissa läroanstalter i Göteborgs närhet. 205 449 133 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Göteborg bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. 204 928 669 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att ge stöd och hjälp, i fall då framträdande behov föreligger därav, åt personer som är eller varit verksamma inom sjömansyrket och åt sådana personers anhöriga samt, i andra hand, att även i övrigt verka till nytta Läs mer ... 204 187 000 kr
Främja olika former av medicinsk forskning. 203 765 743 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av svenska barn eller lämna understöd för svenska barns undervisning eller utbildning. Ändamålet skall fullföljas antingen genom direkta anslag till barn eller genom bidrag till sådana föreningar, sällskap eller andra institutioner, som Läs mer ... 203 461 487 kr
Stiftelsen har till ändamål att bereda sjukhemsvård åt inom Göteborgs kommun bosatta långvarigt kroppssjuka. 201 675 696 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att främja miljövård genom att bidra till att den långsiktiga livsmedelsförsörjningen och livsmiljön säkras.Ändamålet ska främjas genom att stötta och belöna personer, projekt, organisationer, verksamheter och andra initiativ som verkar inom Stiftelsens ändamål. Detta ska ske Läs mer ... 200 000 000 kr
Återstoden av räntan, sedan dylik avsättning skett, skall återstoden av räntan årligen fördelas inom det område som motsvarar Västbo härad. Räntemedlen skola användas till understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker. Läs mer ... 199 424 374 kr
Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Sundborns socken och församling såsom dess gränser funnits angivna under Anders Carlborgsons livstid.Den årliga avkastningen av stiftelsen får, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas för följande ändamål,att främja vård och fostran av barn Läs mer ... 198 905 751 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör Bohuslän och dess befolkning. 198 889 759 kr
Till hemsida
I fråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. Läs mer ... 194 917 468 kr
Stiftelsen har till ändamål att, inom förutvarande Göteborg och Bohus län, stödja blinda och synskadade framförallt genom hjälp till självhjälp, att lämna bidrag för åtgärder ämnade att förebygga och förhindra blindhet och synskada, samt att lämna bidrag till forskning kring Läs mer ... 192 852 854 kr
Stiftelsen har till ändamål att utdela disponibel avkastning tilla. personer med nedsatt hälsa och låga inkomster – bosatta i Gävle kommun – för konvalescentvård, rekreationsresor o. dyl.b. humanitära organisationer för aktiviteter för personer – företrädesvis bosatta i Gävle kommun – Läs mer ... 191 936 929 kr
Stiftelsen uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Kramfors kommun – i forsättningen benämnt arbetsgivaren – åt tidigare arbetstagare födda 1932 och tidigare eller deras efterlevande. 188 638 174 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja kultur, miljövård, omsorg om barnoch ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och vetenskaplig forskning genom att lämna bidrag till stiftelser och andra typer av organisationer som främjar sådana ändamål. Läs mer ... 187 809 798 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis inom Söderhamns kommun genom att som aktieägare i bank och eller företag inom föreningssparbankssektorn/spar- bankssektorn verka för att sparbanksröressens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir Läs mer ... 181 591 582 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna personer, tillhörande kategorien pauvres honteus, manliga eller kvinnliga, vilka äro födda eller bosatta inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län.Med Skaraborgs länavses sålunda kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Läs mer ... 181 381 971 kr
Stiftelsens ändamål är att främja publicistisk verksamhet, som är fristående från staten eller andra offentliga organ samt bygger på en moderat idégrund och verkar i det fria näringslivets tjänst. 178 152 628 kr
Stiftelsen har till ändamål att genom stöd åt vetenskaplig forskning och undervisning främja svensk skogshushållning samt utnyttjandet och förädlingen av svenska skogsprodukter ävensom angränsande näringars utveckling och förkovran. 177 421 367 kr
att genom ekonomiskt stöd hjälpa de anställda och f.d. anställda samt deras familjer vid Sandvik AB eller något av dess helägda svenska dotterbolag, som på grund av sjukdom eller andra ömmande omständigheter är i behov av sådan hjälp. Läs mer ... 177 165 982 kr
Stiftelsen ska främja välfärd åt nu anställda och tidigare pensionerade medarbetare på Nominit AB, för forskning, till exempel om demenssjudomar och ingenjörs- och entreprenörskap, och för allmännyttig och välgörande verksamhet i Småland, företrädesvis Jönköpings län. Stiftelsens ändamål kan uppfyllas inom Läs mer ... 173 444 864 kr
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg som inte är högre lärosäten. 173 169 347 kr
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan och härefter i Göteborg upprättade lärosäten. 173 088 177 kr
Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag stödja och främja sådan vetenskaplig forskning som kan stärka jord- och skogsbrukets utveckling. 171 876 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att efter ansökan eller undantagsvis på styrelsens initiativ utdela bidrag till enskilda i och för utförande av preciserade forskningsuppgifter inom följande områden:a/ svensk och allnordisk press- och tidningshistoria eller annan pressforskning med historisk perspektivb/ svensk, nordisk Läs mer ... 171 179 654 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja Pauvres Honteux Vänner i Örebro verksamhet genom att tillhandahålla byggnader för bostadsändamål till utnyttjande av föreningen Pauvres Honteux i Örebro Vänner samt att i övrigt ekonomiskt stödja nyssnämnda förenings verksamhet. Läs mer ... 169 640 986 kr
Av avkastningen av stiftelsens medel skall för varje år en tiondel läggas till kapitalet och avkastningen i övrigt användas till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall till gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att Läs mer ... 169 136 241 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Herrljunga kommun tillgodose hantverkets och industrins behov av arbetslokaler. 168 994 736 kr
Stiftelsen har till ändamål att åt i Göteborgs kommun mantalsskrivna personer, i första hand åldringar, bereda ålderdomshemsvård och, i fråga om långvarigt kroppssjuka, sjukhemsvård. 161 237 012 kr
Disponibel avkastning skall användas till behovsprövade stipendier åt ungdomar, mantalsskrivna i Linköpings kommun, vilka efter genomgång av obligatorisk skola bedriver fortsatta studier; dock får i intet fall avkastning användas för att täcka behovsom enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Läs mer ... 159 563 894 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta.De ändamål, vartill stiftelsens medel sålunda må användas, skall vara sådana att stiftelsen Läs mer ... 159 136 960 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vård av och boende för behövande äldre, särskilt genom inrättande av bostäder för sådana. För detta ändamål skall Stiftelsen insamla medel bl a genom donationer och gåvor till hedrande av avlidnas minne eller till Läs mer ... 157 772 806 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet.Stiftelsen får också, om utvecklingen skulle möjliggöra detta, stödja upprättandet av och verksamheten vid en självständig ekonomihögskola i Göteborg, inom eller utom ramen för universitetet. Läs mer ... 157 286 818 kr
Behållen avkastning skall användas helst årligen, men åtminstone vart femte år, till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att inom länet skaffa sig mindre lantgårdar eller s k Läs mer ... 156 616 178 kr
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Föreningen Konstsamfundet f. f. i Helsingfors. 156 480 424 kr
Stiftelsen ändamål är att varaktigt- verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter;- ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer;- lämna bidrag för utbildning och fortbildning;- främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser Läs mer ... 153 929 826 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta den av Mark Bric Marketing AB lämnade donationen ävensom andra donationsmedel som kan komma från samma eller annan donator och med iakttagande av donators föreskrifter fördela ändamålet tillgängliga medel i överensstämmelse med donationens syften.Donationens Läs mer ... 149 305 309 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att huvudsakligen inom Hallands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet. Läs mer ... 148 640 675 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja forskning inom barnmedicin vid Linköpings Universitet. Begreppet barnmedicin ska ges en bred betydelse och avser forskning avseende sjukdom och ohälsa hos barn. Ändamålet omfattar områden som exempelvis neonatologi, barncancer, barndiabetes, barnneurologi, barnortopedi och barnpsykiatri Läs mer ... 148 106 746 kr
Stiftelsens ändamål är att bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt bruks- och konstföremål som tillförts stiftelsen.Stiftelsen skall därvid Läs mer ... 147 328 680 kr
Hem för ålderstigna, hederliga personer av ”pauvres honteux”. Pensionärshemmets lägenheter skall i första hand upplåtas till de personer som är födda och boende i Halmstad. 145 853 940 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning, vetenskapliga framsteg samt utbildning så att det på en lokal och nationell nivå främjar Sverige och dess invånare på ett så positivt sätt som möjligt. Detta kan göras genom att tillgodose ett eller Läs mer ... 144 605 305 kr
Stiftelsen vars syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen har till föremål för sin verksamhet att inom Filipstads kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsens verksamhet Läs mer ... 144 357 000 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma i Bohuslän, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör de anställda vid Uddevallavarvet och Sörviksvarvet. 141 150 080 kr
Till hemsida
Stiftelsen ändamål är att, inom de svenska kommuner som PEAB AB och SkiStar AB eller deras dotterbolag bedriver, bedrivit eller kommer att bedriva verksamhet,1. främja vård av behövande äldre eller sjuka personer,2. främja barn och ungdomars vård och fostran särskilt Läs mer ... 139 937 034 kr
Stiftelsens ändamål är att främja företagsamhet, företrädesvis hantverk, slöjd, småindustri, jordbruk, skogsbruk och fiske genom attdet ur stiftelsen ska utgå bidrag till åtgärder av gemensamt intresse för ett flertal företagare, såsom forskning, rådgivning, upplysning, yrkesutbildning, försöksverksamhet, utredningar och marknadsundersökningar. Enskild Läs mer ... 139 933 972 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Vansbro kommun förvärva, uppföra och förvalta bostadsfastigheter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen, som är ett kommunalt bostadsföretag, skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd. Läs mer ... 139 704 179 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja medicinsk forskning vid Regionsjukhuset i Örebro.Stiftelsen skall vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordnandet av vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning. Läs mer ... 138 727 741 kr
Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag huvudsakligen till sådana personer, institutioner eller sammanslutningar, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Göteborg eller eljest har nära anknytning till denna stad främja barns vård och uppfostran, Läs mer ... 137 655 370 kr
Till hemsida