ÄNDAMÅL

Behållen avkastning skall användas helst årligen, men åtminstone vart femte år, till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att inom länet skaffa sig mindre lantgårdar eller s k småbruk, till ägo eller nyttjande, där de själv skola bo och bruka jorden. Anslag må kunna lämnas jämväl till anskaffande av inventarier för dylika bruk, eller till utvidgande av sådana som visat sig eller kunna befaras vara otillräckliga för en familjs bärgning. I fråga om anslagens storlek må styrelsen äga bestämma efter eget beprövande efter omständigheterna i varje särskilt fall. Omsorg bör ägnas åt att uppleta eller bland sökande utvälja sådana, av vilka skäligen kan förväntas, att de med god håg och vilja skola genom flit, sparsamhet och praktiskt förstånd på bästa sätt tillgodogöra sig de åsyftade förmånerna, därvid bland sökande, som i övrigt synas lika lämpliga, söner till jord- brukare torde böra fåföreträde. Då särskilda skäl därtill föranleda, må jämväl disponibel avskastning kunna användas för beredande av möjligheter till studier i lantbrukskunskap eller till forskningar i lantbruksvetenskaper, dock må för sådant ändamål icke användas meraän en femtedel av den årliga nettoavkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C R Prytz Donationsfond inom Hallands län
Organisationsnummer:849200-3804
Adress:
  • L:a Böslid 146
  • 305 96 Eldsberga
Telefonnummer:035-46500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:156 616 178 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS