Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Av avkastningen skall för varje år en tiondedel läggas till kapitalet, vilket ej får minskas. I övrigt skall behållna avkastningen, i den mån den icke kan erfordras för täckande av i kapitalbehållningen möjligen uppkommen brist, användas, helst årligen, men åtminstone Läs mer ... 135 014 507 kr
Stiftelsen har till ändamål att – i andra hänseenden än som tillgodoses med allmänna medel – stödja behövande handikappade och långvarigt sjuka personer företrädesvis inom Östergötlands län. 134 336 000 kr
Till hemsida
Stiftelsens målsättning är att bereda högskolans anställda och studerande tillfälle till motion, rekreation och idrottslig verksamhet. Denna målsättning skall stiftelsen tillgodose genom att uppföra och för framtiden underhålla en idrottshall på universitetsområdet. Hallen skall även i mån av utrymme kunna Läs mer ... 131 495 000 kr
Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna understöd åt behövande inom Karin Drumms, släkt eller inom, Karin Drumms förste make, Harald Nilssons släkt eller till de av Karin Drumms vänner, som är i behov av understöd samt att i Läs mer ... 128 449 753 kr
Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att lämna understöd till behövande bosatta i Göteborgs kommun.Understöd kan lämnas såväl till enskilda som till organisationer verksamma inom Göteborgs kommun och vars verksamhet är inriktad på understöd till behövande eller annat, som Läs mer ... 125 845 068 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna. 125 464 126 kr
Disponibel avkastning skall användas till något för f d Linköpings stad nyttigt ändamål eller för ”stadens” förskönande, parkanläggning eller dyligt.Med ”staden” förstås det område som år 1970 utgjordes av fd Linköpings stad. Läs mer ... 124 087 156 kr
Ändamålet är att främja Stiftelsen Sophiahemmets verksamhet. 123 574 239 kr
Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor, som haft till syfte att å Norrbottens läns landsbygd upprätta och underhålla såsom internat anordnande arbetsstugor i avsikt ”att bereda fattiga barn i länets mest glesbygda trakter skolundervisning och färdighet i handaslöjder efter ortens behov samt Läs mer ... 122 760 973 kr
Fondens behållna avkastning skall årligen fördelas på följande sätt:a) 3/4 skola utdelas såsom stipendier till sådana mindre bemedlade ynglingar och flickor inom Timrå kommun, som visa utpräglad fallenhet och håg för studier och som efter avslutad folkskola fortsätta sina studier Läs mer ... 121 576 583 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis på Öland genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreninssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor Läs mer ... 119 317 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att beträffande barn och ungdom från Göteborg främja vård och uppfostran eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. 116 897 092 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att inom Norra Hestra, Öreryds, Valdshults och Stengårdhults församlingar av Gislaveds kommun samt västra delarna av Källeryds församling av Gnosjö kommun förvärva och/eller arrendera fastigheter i syfte att därå uppföra och förvalta friluftsanläggningar såsom friluftsgård, fritidsbyar, Läs mer ... 114 468 561 kr
Att främja forskning och utveckling, särskilt på hjälpmedelsområdet, inom områdena laryng-, hemi- och glosektomi (munhålcancer) samt främja vård och rehabilitering och ge stöd för behövande sjuka och opererade inom dessa områden, dock ej avseende sådant som åligger stat, landsting och Läs mer ... 114 196 688 kr
Stiftelsen är en gemensam pensionsstiftelse för företag och stiftelser som är knutna till Umeå kommun, här kallade medlemmarna. Stiftelsens ändamål är att trygga medlemmarnas utfästelser om ålders- och efterlevandepensionsförmåner åt personer som äreller varit anställda hos medlem och åt efterlevande Läs mer ... 113 726 718 kr
Ändamål enligt länsstyrelsens beslut 2018-09-13Stiftelsens uteslutande ändamål är att bland nedan angivna personer samt deras familjer, främja vård och uppfostran av barn, giva bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande, ålderstigna sjuka eller lytta.De ändamål Läs mer ... 113 423 189 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Storfors köping, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. Stiftelsen skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilket utgår statligt eller kommunalt stöd. Ändamålet ändrat genom Läs mer ... 113 362 922 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att lösa bostadsfrågan och/eller till andra sociala stödåtgärder för personer vilka är i behov av sådan hjälp. 112 974 736 kr
Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att ur den behållna avkastningen på det av Atlas Copco AB till stiftelsen såsom gåva överförda kapitalet om 500 000 kronor samt ur andra medel som kan komma att tillföras stiftelsen, lämna bidrag Läs mer ... 112 162 666 kr
Stiftelsen har att verka för och stödja sådan skoglig vetenskaplig forskning som avses i 53 § 1 mom e) kommunalskattelagen, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med Läs mer ... 111 743 899 kr
Att uppföra, äga och förvalta samt på kristen grund driva ett hem, avsett att bereda bostad åt och vård av behövande ålderstigna. Vården skall bedrivas efter samma principer, som gäller för den allmänna åldringsvården. Läs mer ... 110 040 176 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga av Umeå kommun utfästa pensionsförmånder åt arbetstagare födda 1935 och tidigare som är eller varit anställda inom Umeå kommun samt till efterlevande till sådana personer. 109 534 777 kr
Fondens ändamål är att främja frivillig ideell ungdomsverksamhet. 107 599 276 kr
A) Att främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av barns och ungdoms undervisning och utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Detta syfte skall tillgodoses genom att den årliga avkastningen av Läs mer ... 106 836 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd:1) till utövare av mindre jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att Läs mer ... 106 827 594 kr
Till hemsida
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som givits av Sammes Åkeri AB, 556546-4145, (arbetsgivaren), åt arbetstagare som är eller har varit ledamöter eller suppleanter i Sammes Åkeri AB:s styrelse eller deras efterlevande. 105 117 558 kr
Avkastningen av fonden skall i första hand komma behövande, begåvade och skötsamma, vid Göteborgs Universitet studerande till godo i form av stipendier. I övrigt får avkastningen av fonden av styrelsen användas även till annat för Universitetet och dess studenter gagneligt Läs mer ... 104 586 157 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål. 104 098 918 kr
Till hemsida
Stiftelsen ändamål är att tillgodose alla eller något av nedanstående syften:- värna om Sonny och Berit Holmgrens familj- och släktutnyttjande av husen och stugorna vid Ekgården och vid Kvarnsjön- bevara trädgårds- och parkmiljön på Ekgården- förvalta skogsmarken runt Kvarnsjön- tillföra Läs mer ... 103 737 404 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja konst- och kulturhistorisk vetenskaplig forskning samt därtill hörande undervisning, genom direkta anslag, eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. 103 593 875 kr
Enligt ursprungliga stadgar av den 13 januari 1951.”Stiftelsen har till ändamål att förvalta på grund av 1948 års avtal mellan Statens Bränslekommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen respektive Svenska Trämasseföreningen, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan Statens Handels- Läs mer ... 103 513 104 kr
Fondens ändamål är att ge bidrag dels till patienter och före detta patienter från Göteborgs och Bohus län vilka till följd av sin sjukdom eller andra därmed sammanhängande omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd, och dels att öka patienters Läs mer ... 101 832 830 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av anslutna arbetsgivare till anställda, f d anställda samt efterlevande. Utfäst pension kan utgå som ålders-, sjuk- eller efterlevandepension. 101 700 020 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av AB Släden, 556765-2440, – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare, som är eller varit ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse, eller deras efterlevande. Läs mer ... 100 591 238 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att genom stipendier och premier eller på annat sätt främja utbildning under eller efter skoltiden av flickor, som åtnjuter eller åtnjutit undervisning vid läroanstalter i Göteborg. Flickor hemmahörande i Göteborg skall ges företräde till stipendier.För utdelning Läs mer ... 100 227 799 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling främst gällande cancer och närliggande sjukdomsgrupper. 99 888 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation bedriva skolverksamhet i Göteborg. Stiftelsen skall övertaga den av AB Göteborgs Högre Samskola bedrivna skolverksamheten.I första hand skall skolverksamheten baseras på det pedagogiska utvecklingsarbete som bedrivs Läs mer ... 97 687 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan forskning vid Göteborgs Universitet, som riktar sig på medicinska och sociala problem rörande en rimlig barnbegränsning eller en förbättring av mentala funtktioner eller rörelsefunktioner hos åldring. Läs mer ... 97 490 737 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att allmänt främja vetenskaplig forskning och utbildning till gagn för Sverige och svenska intressen. 96 000 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att allmänt främja vetenskaplig forskning och utbildning till gagn för Sverige och svenska intressen. 96 000 000 kr
Pensionsstiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för Ernström & C:o AB, 556226-0603, och för övriga svenska koncernbolag som ingår i Ernström & C:o AB, nedan kallat Arbetsgivaren.Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser enligt allmän pensionsplan samt övriga utfästelserom pension till anställda Läs mer ... 94 963 806 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja och stödja engelspråkig skolundervisning enligt engelsk förebild särskilt genom att förvärva och äga fastighet för uthyrning till Den Engelska Skolan i Göteborg samt på andra sätt verka för att tillgodose ändamålet. Läs mer ... 93 944 661 kr
Avkastningen utdelas i första hand till äldre och behövande borgare, deras änkor och barn, eller till vissa yrkesidkare i staden och deras änkor och barn. Avkastningen utdelas i andra hand i form av stipendier för utbildning och vidareutbildning inom hantverk Läs mer ... 93 214 051 kr
Stiftelsens ändamål är att med de resurser, som ställts till dess förfogande verka, huvudsakligen genom Föreningen Betaniahemmet, för omsorg om psykiskt utvecklingshämmade och stödja dem så att de, efter sina egna förutsättningar, kan leva ett gott liv.Stiftelsen kan även lämna Läs mer ... 91 309 262 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn Läs mer ... 90 623 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till barns och ungdomsvård och fostran på kulturell och kristen grund i första hand i Sandviken men även inom landet i övrigt. Den kan för ändamålet lämna studiestipendier samt anordna konferenser och kurser. Läs mer ... 90 497 416 kr
Stiftelsen har till ändamål att använda avkastning från aktieinnehav och andra tillgångar till främjande av allmännyttiga ändamål såsom filantropiska initiativ, social hjälpverksamhet, utbildning, konst, kultur, miljö, hållbarhet och mångfald. Ändamålet kan exempelvis tillgodoses genom bidrag till andra allmännyttiga organisationer som Läs mer ... 89 957 727 kr
Främja vetenskaplig forskning, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja barns och ungdoms vård och fostran samt lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. 89 770 990 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av bidrag och stipendier till kristna trossamfund/församlingar/kårer, närstående kristna organisationer eller enskilda personer, befrämja utåtriktad kristen verksamhet, som innefattar diakonal och social verksamhet, i såväl Sverige som i utlandet.De kyrkor och organisationer som kan Läs mer ... 89 418 648 kr
Stiftelsen har till ändamål att verka för Flarkens bys utveckling och fortbestånd, genom främjande av arbetstillfällen och näringsliv samt service, trivselskapande åtgärder, kulturbefrämjande och ideella arbetsuppgifter. Verksamhetsområdet omfattar Flarkens by. 89 240 624 kr