Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 22 110 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att efter ansökan utge, av löpande avkastning, i följande ordning, a) understöd till medlemmar eller tidigare medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet, inom skorstensfejaryrket, som genom sjukdom, ålderdom eller annan orsak blivit varaktigt oförmögna att erhålla inkomster genom arbete Läs mer ... 145 967 468 kr
Stiftelsens ändamål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna. 145 065 763 kr
Stiftelsens ändamål är att inom Östergötlands län bedriva och befrämja kulturminnesvård och övrig museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet, att förvalta och vårda stiftelsens fastigheter, markområden, byggnader och samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att i Läs mer ... 144 407 530 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att lösa bostadsfrågan och/eller till andra sociala stödåtgärder för personer vilka är i behov av sådan hjälp. 142 980 360 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta den av Mark Bric Marketing AB lämnade donationen ävensom andra donationsmedel som kan komma från samma eller annan donator och med iakttagande av donators föreskrifter fördela ändamålet tillgängliga medel i överensstämmelse med donationens syften. Läs mer ... 142 245 805 kr
Stiftelsen har till ändamål att – i andra hänseenden än som tillgodoses med allmänna medel – stödja behövande handikappade och långvarigt sjuka personer företrädesvis inom Östergötlands län. 141 553 000 kr
Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att lämna understöd till behövande bosatta i Göteborgs kommun. Understöd kan lämnas såväl till enskilda som till organisationer verksamma inom Göteborgs kommun och vars verksamhet är inriktad på understöd till behövande eller annat, Läs mer ... 135 495 634 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna understöd åt behövande inom Karin Drumms, släkt eller inom, Karin Drumms förste make, Harald Nilssons släkt eller till de av Karin Drumms vänner, som är i behov av understöd samt att i Läs mer ... 135 167 390 kr
Disponibel avkastning skall användas till något för f d Linköpings stad nyttigt ändamål eller för ”stadens” förskönande, parkanläggning eller dyligt. Med ”staden” förstås det område som år 1970 utgjordes av fd Linköpings stad. Läs mer ... 135 116 697 kr
Av avkastningen skall för varje år en tiondedel läggas till kapitalet, vilket ej får minskas. I övrigt skall behållna avkastningen, i den mån den icke kan erfordras för täckande av i kapitalbehållningen möjligen uppkommen brist, användas, helst årligen, men åtminstone Läs mer ... 135 014 507 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att huvudsakligen inom Hallands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet. Läs mer ... 132 584 845 kr
Stiftelsen har till ändamål att beträffande barn och ungdom från Göteborg främja vård och uppfostran eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. 131 250 281 kr
Till hemsida
Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor, som haft till syfte att å Norrbottens läns landsbygd upprätta och underhålla såsom internat anordnande arbetsstugor i avsikt ”att bereda fattiga barn i länets mest glesbygda trakter skolundervisning och färdighet i handaslöjder efter ortens behov samt Läs mer ... 130 448 442 kr
Att främja forskning och utveckling, särskilt på hjälpmedelsområdet, inom områdena laryng-, hemi- och glosektomi (munhålcancer) samt främja vård och rehabilitering och ge stöd för behövande sjuka och opererade inom dessa områden, dock ej avseende sådant som åligger stat, landsting och Läs mer ... 126 250 515 kr
Stiftelsens målsättning är att bereda högskolans anställda och studerande tillfälle till motion, rekreation och idrottslig verksamhet. Denna målsättning skall stiftelsen tillgodose genom att uppföra och för framtiden underhålla en idrottshall på universitetsområdet. Hallen skall även i mån av utrymme kunna Läs mer ... 125 817 000 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva kristen och social humanitär verksamhet i Sverige och främmande länder, i första hand bland barn och ungdom. 125 319 000 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt underlätta ungdoms studier och utbildning 123 742 504 kr
Ändamålet är att främja Stiftelsen Sophiahemmets verksamhet. 123 574 239 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin vid Linköpings universitet. Stiftelsen ska även främja kulturändamål i Linköpings kommun. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att dela ut medel eller på annat sätt främja ändamålen. Läs mer ... 120 701 918 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål. 120 060 599 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn Läs mer ... 120 032 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis på Öland genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreninssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor Läs mer ... 119 963 000 kr
Avkastningen av fonden skall i första hand komma behövande, begåvade och skötsamma, vid Göteborgs Universitet studerande till godo i form av stipendier. I övrigt får avkastningen av fonden av styrelsen användas även till annat för Universitetet och dess studenter gagneligt Läs mer ... 119 362 617 kr
Stiftelsen har till ändamål att av föreningen Svenska Blå Stjärnan övertaga den i gång varande djurklinikverksamheten med tillgångar och skulder och att driva djursjukhus i första hand i Göteborg och i andra hand i övriga Västra Götaland och därmed förenlig Läs mer ... 118 294 000 kr
Stiftelsen har att verka för och stödja sådan skoglig vetenskaplig forskning som avses i 53 § 1 mom e) kommunalskattelagen, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med Läs mer ... 116 824 535 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd: 1) till utövare av mindre jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels Läs mer ... 116 561 625 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att stödja institutioner eller verksamheter vars uppgift i huvudsak består i att upprätta barnkolonier, barnhem, sjukhem för barn, convalescenthem m. fl. dylika anstalter för det unga släktets behof och utveckling i såväl Läs mer ... 114 807 875 kr
Till hemsida
Fondens ändamål är att ge bidrag dels till patienter och före detta patienter från Göteborgs och Bohus län vilka till följd av sin sjukdom eller andra därmed sammanhängande omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd, och dels att öka patienters Läs mer ... 114 665 119 kr
Att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, då så befinnes Läs mer ... 110 545 329 kr
Till hemsida
Enligt ursprungliga stadgar av den 13 januari 1951. ”Stiftelsen har till ändamål att förvalta på grund av 1948 års avtal mellan Statens Bränslekommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen respektive Svenska Trämasseföreningen, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan Statens Läs mer ... 109 970 838 kr
Avkastningen utdelas i första hand till äldre och behövande borgare, deras änkor och barn, eller till vissa yrkesidkare i staden och deras änkor och barn. Avkastningen utdelas i andra hand i form av stipendier för utbildning och vidareutbildning inom hantverk Läs mer ... 109 808 011 kr
Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att ur den behållna avkastningen på det av Atlas Copco AB till stiftelsen såsom gåva överförda kapitalet om 500 000 kronor samt ur andra medel som kan komma att tillföras stiftelsen, lämna bidrag Läs mer ... 109 649 021 kr
Att uppföra, äga och förvalta samt på kristen grund driva ett hem, avsett att bereda bostad åt och vård av behövande ålderstigna. Vården skall bedrivas efter samma principer, som gäller för den allmänna åldringsvården. Läs mer ... 109 179 054 kr
Fondens ändamål är att främja frivillig ideell ungdomsverksamhet. 107 599 276 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling främst gällande cancer och närliggande sjukdomsgrupper. 107 305 000 kr
A) Att främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av barns och ungdoms undervisning och utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Detta syfte skall tillgodoses genom att den årliga avkastningen av Läs mer ... 106 836 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja allmänhetens, framförallt barns och ungdomars, intresse för studier och yrkesval inom ett brett vetenskapsfält med tyngdpunkt inom naturvetenskap och teknik. Stiftelsen har rätt att i egen regi,eller via annan juridisk person, bedriva verksamhet Läs mer ... 105 692 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan forskning vid Göteborgs Universitet, som riktar sig på medicinska och sociala problem rörande en rimlig barnbegränsning eller en förbättring av mentala funtktioner eller rörelsefunktioner hos åldring. Läs mer ... 105 085 127 kr
Stiftelsen ändamål är att tillgodose alla eller något av nedanstående syften:- värna om Sonny och Berit Holmgrens familj- och släktutnyttjande av husen och stugorna vid Ekgården och vid Kvarnsjön- bevara trädgårds- och parkmiljön på Ekgården- förvalta skogsmarken runt Kvarnsjön- tillföra Läs mer ... 103 737 404 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja konst- och kulturhistorisk vetenskaplig forskning samt därtill hörande undervisning, genom direkta anslag, eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. 103 593 875 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Storfors köping, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. Stiftelsen skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilket utgår statligt eller kommunalt stöd. Ändamålet ändrat genom Läs mer ... 103 151 146 kr
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom ämnesomsättningsområdet vid medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet. 102 708 079 kr
Chalmers stiftelse för teknisk och industriell utveckling har till ändamål att skapa ett effektivt, kvalificerat och till volymen tillfredsställande utnyttjande av CTHs kompetens och resurser för forsknings- och utvecklingsuppdrag i industrins och sektororganens tjänst. Stiftelsen, som arbetar på kommersiell grund, Läs mer ... 102 421 303 kr
Stiftelsens ändamål är att med de resurser, som ställts till dess förfogande verka, huvudsakligen genom Föreningen Betaniahemmet, för omsorg om psykiskt utvecklingshämmade och stödja dem så att de, efter sina egna förutsättningar, kan leva ett gott liv. Stiftelsen kan även Läs mer ... 102 302 152 kr
Stiftelsen Institutet för Högre Marknadsföringsutbildning IHM har till uppgift att bedriva och främja utbildning av marknadsförare och att därvid även stödja utvecklingsarbete som syftar till att främja sådan utbildning. 101 900 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att genom stipendier och premier eller på annat sätt främja utbildning under eller efter skoltiden av flickor, som åtnjuter eller åtnjutit undervisning vid läroanstalter i Göteborg. Flickor hemmahörande i Göteborg skall ges företräde till stipendier. För Läs mer ... 100 227 799 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av bidrag och stipendier till kristna trossamfund/församlingar/kårer, närstående kristna organisationer eller enskilda personer, befrämja utåtriktad kristen verksamhet, som innefattar diakonal och social verksamhet, i såväl Sverige som i utlandet. De kyrkor och organisationer som Läs mer ... 97 806 018 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponbila avkastningen skall utdelas som stipendier eller lån till främjande av forskningsbaserad innovationsverksamhet vid Chalmer tekniska högskola med särskild hänsyn till bildande av småföretag i anslutning till högskolans forskning samt till finansiering av en professur Läs mer ... 97 418 895 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att allmänt främja vetenskaplig forskning och utbildning till gagn för Sverige och svenska intressen. 96 000 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation bedriva skolverksamhet i Göteborg. Stiftelsen skall övertaga den av AB Göteborgs Högre Samskola bedrivna skolverksamheten. I första hand skall skolverksamheten baseras på det pedagogiska utvecklingsarbete som Läs mer ... 94 347 000 kr