ÄNDAMÅL

Enligt ursprungliga stadgar av den 13 januari 1951. ”Stiftelsen har till ändamål att förvalta på grund av 1948 års avtal mellan Statens Bränslekommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen respektive Svenska Trämasseföreningen, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen, Svenska Trämasseföreningen, Svenska Trävaruexportföreningen respektive Svenska Pappersbruksföreningen, å andra sidan, till stiftelsen inflytande medel samt att disponera dessa efter nedan angivna grunder. Anslag av stiftelsens medel skola beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda vid företaget ävensom dem, som äro sysselsatta med flottning eller i skogsbruket inom företagets virkesfångstområde. Sådana social ändamål som avses i första stycket äro exempelvis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem eller beredande av semestervistelse, uppförande av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget eller i skogsbygden samt lämnande av understöd till förbättrande av levnads- och bostadsförhållanden, särskilt inom mera avlägsna skogsbygder. Uteslutna äro dels ändamål, som kunna skada företaget i dess egenskap av arbetsgivare, dels ock ändamål, vilkas tillgodoseende kunna sägas tillhöra företagets normala verksamhet på ifrågavarande område eller eljest böra i vanlig ordning ombesörjas av företaget. Icke heller skola anslag av stiftelsens medel beviljas till sådana ändamål, för vilka statliga eller kommunala anslag böra utgå, men väl för komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som anses vara särskilt önskvärda. Ansökan om bidrag eller förslag om disposition av stiftelsens medel kunna ingivas till styrelsen av såväl industriföretaget som av de vid företaget anställda resp. dem som äro sysselsatta med lottning eller i skogsbruket inom företagets virkesfångstområde.” Ändamålet ändrat enligt beslut av Länsstyrelsen i Värmlands län den 27 september 1984. ”Stiftelsen har till ändamål att förvalta på grund av 1948 års avtal mellan Statens Bränslekommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen respektive Svenska Trämasseföreningen, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen, Svenska Trämasseföreningen, Svenska Trävaruexportföreningen respektive Svenska Pappersbruksföreningen, å andra sidan, till stiftelsen inflytande medel samt att disponera dessa efter nedan angivna grunder. Stiftelsen har även per den 1 januari 1976 tillförts behållningen av Hellefors Bruks Aktiebolags och Ohs Bruks Aktiebolags sociala fonder, samt den 1983-04-15 behållningen av Uddeholms AB och Mölnbacka Trysils AB sociala fonder, vilka fonder har erhållit sina medel enligt ovannämnda två avtal. Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda vid företaget ävensom dem, som är sysselsatta med flottning eller i skogsbruket inom företagets virkesfångstområde. Sådana sociala ändamål som avses i första stycket är exemeplvis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem eller beredande av semestervistelse, uppförande av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget eller i skogsbygden samt lämnande av understöd till förbättrande av levnads- och bostadsförhållanden, särskilt inom mera avlägsna skogsbygder. Uteslutna är dels ändamål, som kan skada företaget i dess egenskap av arbetsgivare, dels ock ändamål, vilkas tillgodoseende kan sägas tillhöra företagets normala verksamhet på ifrågavarande område eller eljest bör i vanlig ordning ombesörjas av företaget. Icke heller skall anslag av stiftelsens medel beviljas till sådana ändamål, för vilka statliga eller kommunala anslag bör utgå, men väl för kompletteringen av dylika anslag för sådana åtgärder, som anses vara särskilt önskvärda. Ansökan om bidrag eller förslag om disposition av stiftelsens medel kan inges till styrelsen av såväl företaget som av de vid företaget anställda respektive de som är sysselsatta med flottning eller i skogsbruket inom företagets virkesfångstområde.” Ändamålet ändradt enligt beslut av Kammarkollegiet den 30 juni 2004. ”Stiftelsen har till ändamål att förvalta på grund av 1948 års avtal mellan Statens Bränslekommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen respektive Svenska Trämasseföreningen, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen, Svenska Trämasseföreningen, Svenska Trävaruexportföreningen respektive Svenska Pappersbruksföreningen, å andra sidan, till stiftelsen inflytande medel samt att disponera dessa efter nedan angivna grunder. Stiftelsen har även per den 1 januari 1976 tillförts behållningen av Hellefors Bruks Aktiebolags och Ohs Bruks Aktiebolags sociala fonder, samt den 1983-04-15 behållningen av Uddeholms AB och Mölnbacka Trysils AB sociala fonder, vilka fonder har erhållit sina medel enligt ovannämnda två avtal. Anslag av stiftelsens medel skola beviljas för sociala ändamål till fromma för samtliga anställda som innefattas av det geografiska verksamhetsområde som ”Gamla Billerud AB” (org.nr. 556000-5216) hade per den 31 december 1984. Sådana sociala ändamål som avses i första stycket är exempelvis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem eller beredande av semestervistelse, uppförande av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget eller i skogsbygden samt lämnande av understöd till förbättrande av levnads- och bostadsförhållanden, särskilt inom mera avlägsna skogsbygder. Uteslutna är dels ändamål, som kan skada företaget i dess egenskap av arbetsgivare, dels och ändamål, vilkas tillgodoseende kan sägas tillhöra företagets normala verksamhet på ifrågavarande område eller eljest bör i vanlig ordning ombesörjas av företaget. Icke heller skall anslag av stiftelsens medel beviljas till sådana ändamål för vilka anslag från EU, alternativt nationella statliga eller kommunala anslag, bör utgå, men väl för komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som anses vara särskilt önskvärda. Ansökan om bidrag eller förslag om disposition av stiftelsens medel kan inges till styrelsen av såväl företaget som av de vid företaget anställda.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Billerud Aktiebolag Sociala Fond
Organisationsnummer:874400-2950
Adress:
  • Udden
  • 663 29 SKOGHALL
Telefonnummer:070-5564063
E-post:mikael.e.karlsson@storaenso.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:109 970 838 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS