ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall för varje år en tiondedel läggas till kapitalet, vilket ej får minskas. I övrigt skall behållna avkastningen, i den mån den icke kan erfordras för täckande av i kapitalbehållningen möjligen uppkommen brist, användas, helst årligen, men åtminstone vart femte år, till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att inom länet skaffa sig mindre lantgårdar eller s.k. småbruk, till ägo eller nyttjande, där de själva skola bo och bruka jorden. Anslag må kunna lämnas jämväl till anskaffande av inventarier för dylika bruk, eller till utvidgande av sådana, som visat sig eller kunna befaras vara otillräckliga för en familjs bärgning. Omsorg skall ägnas åt att uppleta eller bland sökande utvälja sådana, av vilka skäligen kan förväntas, att de med god håg och vilja skola genom flit, sparsamhet och praktiskt förstånd på bästa sätt tillgodogöra sig de åsyftade förmånerna, därvid bland sökande, som i övrigt synas lika lämpliga, barn till jordbrukare bör få företräde. Disponibel avkastning kunna användas för beredande av möjlighet till studier i lantbrukskunskap eller till forskningar i lantbruksvetenskaper, dock må för sådant ändamål icke användas mera än en femtedel av den årliga nettoavkastningen.Av avkastningen skall bekostas dels skötsel och vidmakthållande av den Prytziska graven å Göteborgs stads gamla kyrkogård och av mina föräldrars grav å Örgryte kyrkogård, dels ock utgivande, efter mellantider, som av styrelsen för Göteborgs Stadsbibliotek prövas lämpliga, av nya, tillökade upplagor eller fortsättningar av min fader Konsul Carl Gustaf Prytz Kronologiska Anteckningar om Göteborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Robert Prytz´ Donation inom Göteborgs och Bohus län
Organisationsnummer:857201-3756
Adress:
  • Vänerparken 13
  • 462 35 VÄNERSBORG
Telefonnummer:0521-725500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:135 014 507 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS