Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att som ett ”allmännyttigt bostadsföretag” inom Hallsbergs kommun tillhandahålla bostäder, affärslokaler, lokaler och kollektiva komplement.Stiftelsen skall bedriva social bostadspolitik – dvs tillhandahålla bra bostäder åt alla i goda boendemiljöer utan enskilt vinstintresse.Stiftelsen får för sitt ändamål inom Läs mer ... 516 799 000 kr
Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Orust kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Läs mer ... 504 399 049 kr
Disponibel avkastning skall användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Linköpings kommun; dock får i intet fall avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Läs mer ... 495 809 655 kr
Ändamålet är att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Tjustbygdens Sparbank AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras Läs mer ... 495 265 458 kr
Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för AB Volvo och övriga svenska företag som ingår i Volvokoncernen samt Volvo Personvagnar AB och övriga svenska företag som ingår i Volvo Personvagnarkoncernen, nedan gemensamt benämnd arbetsgivaren. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser Läs mer ... 487 253 166 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 445 245 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn och att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning. 420 249 645 kr
Stiftelsen har till ändamål:att äga och/eller förvalta nuvarande markområde vid Gränjesvålen, Idre Kronopark 2:3, samt den ytterligare egendom som enligt stiftelsens styrelses beslut kan komma att tillföras stiftelsen inom Älvdalens kommun,att äga och/eller förvalta de anläggningar som genom stiftelsens försorg Läs mer ... 406 045 336 kr
Av fondens avkastning skall, sedan 20 % avsatts till kapitalet, återstoden användas till betalning av fondens förvaltning samt till bildande av den dispositionsfond, vilket sistnämnda skall användas till särskilda för staden Linköping gagneliga ändamål av ideel betydelse, vilkas tillgodoseende är Läs mer ... 387 279 264 kr
Stiftelsens ändamål ska varaa) att bedriva långsiktigt skogsbruk av hög kvalitet på de skogsfastigheter som tillfaller stiftelsen, liksom på eventuella fastigheter vilka stiftelsen senare kan komma att förvärva,b) att främja lokal historisk forskning rörande Tranåstrakten. Det utförs redan sådan forskning Läs mer ... 379 302 115 kr
Stiftelsen har till uppgift att till kyrkliga tjänster utbilda lämpliga personer av evangelisk-luthersk bekännelse för kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad, att anordna utbildning för frivilliga medhjälpare i församlingsarbetet och Läs mer ... 378 122 000 kr
Att bevara, förvalta och driva Farstorps Gård i enlighet med vad som anges under rubrik ”Förvaltning av Farstorps gård” i testamentet. Stiftelsen kan härutöver ha till ändamål att främja hembygds, kulturell, utbildnings samt idrottslig verksamhet inom Vetlanda kommun. Läs mer ... 376 930 769 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Carlanders Båtvarv AB åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga sådana utfästelser Läs mer ... 368 153 369 kr
Stiftelsens har till ändamål att a) främja vetenskaplig forskning och utveckling huvudsakligen inom följande områden: arkitektur, ekonomi, fartyg, finans- och fastighetsverksamhet, handel, medicin, miljö och teknik (”Forskningsdelen”) och b) främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (”Kulturdelen”). Läs mer ... 334 889 583 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig undervisning och forskning som är av betydelse för Svenska Handelsbankens och dess dotterbolags verksamhet genom utgivande av bidrag. Sådant bidrag skall av mottagaren användas inom ramen för stiftelsens ändamål enligt de närmare föreskrifter Läs mer ... 322 860 133 kr
Stiftelsens ändamål är att stödjaa) den humanbiologiska forskningen vid Uppsala Universitet, företrädesvis grundvetenskaplig forskning med klinisk relevans,b) forskningen inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala Universitet och därmed sammanhängande ämnesområden. 308 468 944 kr
Stiftelsens ändamål är att stödjaa) den humanbiologiska forskningen vid Uppsala Universitet, företrädesvis grundvetenskaplig forskning med klinisk relevans,b) forskningen inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala Universitet och därmed sammanhängande ämnesområden. 308 468 944 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Umeå (onkologiska klinikerna och onkologiskt centrum), nedan kallat Jubileumskliniken, bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. 300 325 146 kr
Stiftelsen Skansen skall med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att Läs mer ... 295 625 000 kr
Utdrag från stiftelseförordnande:§ 1Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier Läs mer ... 290 723 610 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. 287 918 943 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att understödja vetenskaplig forskning, som bedrivs i Göteborg eller dess omedelbara närhet. 287 093 942 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning, att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 285 888 000 kr
Till hemsida
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som givits av Tecnicore Förvaltnings AB, 556700-3404, åt arbetstagare som är eller har varit ledamöter eller suppleanter i Tecnicore Förvaltnings AB:s styrelse eller deras efterlevande. 282 509 274 kr
Stiftelsen som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Bollebygds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Läs mer ... 276 612 946 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom belysningsteknik. Ändamålet fullgörs genom att stiftelsen lämnar bidrag till personer som verkar för ändamålet och genom de andra åtgärder, som stiftelsens styrelse bedömer som lämpliga. Läs mer ... 270 378 832 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning om astma med huvudinriktning å klinisk behandling av astma. 261 137 750 kr
Stiftelsen har till ändamål att dels bereda stipendier åt elever vid gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län och åt studerande vid universitet och högskolor i Sverige, dels lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Läs mer ... 257 826 352 kr
Till hemsida
Den årliga avkastning användes till inrättande och stödjande av sådana undervisningsanstalter, vid vilka någon del av Dalarnas obemedlade ungdom efter genomgående av folkskolan må beredas tillfälle till erhållande av kostnadsfri undervisning för sin praktiska utbildning, men för vilka anslag av Läs mer ... 254 663 398 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjligheter till utbildning inom detta område.Stiftelsens avkastning skall användas för att främja utbildning internationellt industriellt företagande inom eller utom landet, Läs mer ... 254 145 000 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension för tjänstemän enligt allmän pensionsplan eller andra utfästelser om pension, som givits av Parker Hannifin AB (organisationsnummer 556045-9470) åt dess tjänstemän eller deras efterlevande. Läs mer ... 253 452 113 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 247 485 000 kr
Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastning i första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för Läs mer ... 246 878 283 kr
Till hemsida
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av arbetsgivare – enligt förteckning samt med begränsningar i bilaga till dessa stadgar – åt arbetsgivare, tidigigare arbetstagare eller deras efterlevande. 245 197 730 kr
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och fostran, i vilket syfte stiftelsen även må bland annat främja upplysning och forskning.Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Göteborgs stad med omnejd. 237 436 900 kr
Till hemsida
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Stiftelsen för Åbo Akademi i Åbo. 235 573 087 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare vid företag dels inom inom SCA-koncernen, d v s moder- och dotterföretag, med verksamhet inom Sverige, dels inom Essity-koncernen, dvs moder- och dotterföretag, med verksamhet inom Sverige – i fortsättningen benämnt Läs mer ... 234 854 000 kr
Anslag av stiftelsens medel får beviljas för sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolagen såsom dessa definierats i § 3. I § 12 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin Läs mer ... 234 664 000 kr
Anslag av stiftelsens medel får beviljas för sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolaget såsom detta definierats i § 3. I § 12 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin Läs mer ... 234 664 000 kr
De medel som Stiftelsen härigenom direkt och indirekt kommer att förfoga över skall i enlighet med föreskrifter som Stiftelsens styrelse närmare bestämmer och fastställer i stadgar för Stiftelsen används för att främja vetenskaplig forskning, företrädesvis vid Jönköpings Högskola (Jönköpings University). Läs mer ... 231 742 651 kr
Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsen må ej tillgodose utom riket bosatta utlänningar, ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning. Stiftelsen ger inte bidrag till privatpersoner, se dock http://www.musketorerna.org/ Läs mer ... 230 345 223 kr
Att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. 230 334 912 kr
Stiftelsen har till ändamål att successivt med sin avkastning, och då den upplöses, med samtliga sina tillgångar utöka Adlerbertska Stipendiestiftelsens kapital. 227 912 642 kr
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja klinisk läkarvetenskaplig forskning speciellt i cancersjukdomar genom anslag till med sådan forskning sysselsatta svenska institutioner samt genom forskningsbidrag och stipendier till med sådan forskning sysselsatta vetenskapsmän. Läs mer ... 221 433 130 kr
Uppföra bostäder som skall upplåtas med låg hyra till pauvres honteux boende i Kalmar. 217 698 250 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till främjandet av barns och ungdoms vård och fostran eller för dess utbildning eller att främja vård åt behövande ålderstigna eller sjuka eller lytta, allt i enlighet med bestämmelser i testamente Läs mer ... 214 911 419 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom sin självständiga förmögenhet äga och förvalta vad som tillfaller stiftelsen genom testamente av Axel F. Lindmarker i syfte att dels tillgodose Axel F. och Vilna Lindmarkers gemensamma avkomlingars läroverks- och högskolestudier, dels ock utöva Läs mer ... 214 594 761 kr
Stiftelsen skall ha som huvudsakligt ändamål att främja samhällsutvecklingen inom företrädesvis Alingsås, Herrljunga, Lerums och Vårgårda kommuner genom att stötta näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädelsevis inom detta verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av bidrag, investeringar i Läs mer ... 208 562 749 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag, direkt och indirekt, till behövande personer bosatta i Linköping med omnejd. 207 615 431 kr
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela premier till studerande vid andra läroanstalter i Göteborg än sådana, som äga att få medel till stipendier från Adlerbertska Stipendiestiftelsen, och jämväl till studerande vid vissa högre och lägre läroanstalter, som upprättas i Läs mer ... 206 263 041 kr