Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 035 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att genom stipendier ekonomiskt underlätta högre studiers bedrivande vid läroanstalter i Göteborg. 1 179 071 482 kr
Att ifråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. Läs mer ... 1 091 522 847 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att genom stipendier, donationer eller andra stödformer befrämja samhällsutvecklingen, föreningslivet och kulturen inom bankens verksamhetsområde. Av stiftelsens förmögenhet får förutom den behållna avkastningen även del av kapitalet årligen tas i anspråk, dock att den del som Läs mer ... 1 039 118 000 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att främja; a) utbildning av verktygsmakare i Sverige, b) teknikutveckling och forskning avseende verktygstillverkning, antingen genom egen verksamhet, eller inom ramen för ett samarbete med kommun inom Jönköpings län, annan lämplig myndighet eller på annat vis, Läs mer ... 996 043 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att: 1 huvudsakligen att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer eller främja vård och uppforstran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning åt behövande 2 i andra hand att Läs mer ... 954 976 951 kr
Pensionsstiftelsen skall vara gemensam för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA – i fortsättningen benämnt SCA – och för övriga svenska bolag som ingår i SCA-koncernen.Stiftelsen har som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension för tjänstemän och arbetsledare enligt allmän pensionsplan Läs mer ... 926 627 000 kr
Stiftelsens syfte är att främja bostadsförsörjning i kommunen. Utdelning av vinst från stiftelsen får icke överstiga skälig förräntning på det av stiftarna tillskjutna kapitalet. Ändamålet enligt Kammarkollegiets beslut 2021-10-18, Stiftelsen har till ändamål att inom Karlstads stad förvärva fastigheter eller Läs mer ... 894 022 000 kr
Skogssällskapets ändamål är att främja skogshushållningen och naturvården. 863 967 000 kr
Förvalta de medel som Sandvik AB och/eller de företag som omfattas av stiftelsen (nedan sammanfattande Sandvik) överlämnar till stiftelsen såsom de anställda tillkommande andel i Sandviks resultat. Förvaltningen skall ske enligt bestämmelserna i dessa stadgar och enligt de av Sandvik Läs mer ... 811 131 253 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskapligforskning. Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag Läs mer ... 806 282 611 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorm blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 792 288 000 kr
Stiftelsens ändamål är att som ägare till aktiemajoriteten i Västerbottens-Kurirens AB (bolaget) eller dess moderbolag dels verka för att trygga fortsatt utgivning av Västerbottens-Kuriren med ett fasthållande av den frisinnade och liberala grundåskådningen, dels verka för att samma grundsyn kommer Läs mer ... 782 551 000 kr
Stiftelsen Högskolan i Jönköping har till ändamål att som ensam ägare till Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB samt Högskoleservice i Jönköping AB, i fortsättningen samlingsvis benämnda högskolan, verka Läs mer ... 782 413 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom föreningssparbankssektorn verka för att föreningssparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn blir en Läs mer ... 760 582 000 kr
Stiftelsen ska främja välgörande ändamål i Kamerun, såsom forskning, utbildning, omsorg om barn och ungdom, social omsorg och liknande ändamål. Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att stödja stiftelsen La Foundation Mathurin et Phebe Ngassa Nguelohe i Kamerun. Läs mer ... 754 917 161 kr
Pensionsstiftelsen skall vara gemensam för Husqvarna AB och för övriga svenska bolag som ingår i Husqvarna-koncernen.Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension enligt allmän pensionsplan eller enligt annan utfästelse, som givits av Husqvarna AB (organisationsnummer 556000-5331) eller annat Läs mer ... 750 293 278 kr
Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda och tidigare anställda inom Korsnäs verksamheter. I § 8 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin anställda respektive tidigare anställda. Sådana sociala ändamål, som avses Läs mer ... 723 975 921 kr
Ändamålet är att främja forskning och forskarutbildning på vårdområdet samt forskning och forskarutbildning med inriktning på allergier och annan överkänslighet. 703 238 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografien. Stiftelsen skall dessutom – årligen eller vartannat år efter råd och lägenhet – utdela ett fotografiskt pris med guldmedalj till särskilt förtjänt Läs mer ... 699 890 357 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning och skall därjämte inom landet allmänt främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av utbildning åt barn och ungdom samt främja vård av behövande ålderstigna, Läs mer ... 681 645 000 kr
Pensionsstiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för AB SKF och för övriga svenska företag som ingår i SKF-koncernen.Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension givna av bolag inom SKF-koncernen till anställda enligt ITP-planen och därtill anknytande utfästelser som ingår i Läs mer ... 676 189 646 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Kent Nyman i Göteborg AB åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga Läs mer ... 669 087 494 kr
Ändamålet med stiftelsens verksanhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. 659 914 000 kr
Stiftelsens ändamål är att som ett ”allmännyttigt bostadsföretag” inom Hallsbergs kommun tillhandahålla bostäder, affärslokaler, lokaler och kollektiva komplement. Stiftelsen skall bedriva social bostadspolitik – dvs tillhandahålla bra bostäder åt alla i goda boendemiljöer utan enskilt vinstintresse. Stiftelsen får för sitt Läs mer ... 654 001 000 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att insamla föremål av veterinärhistoriskt intresse, att äga och förvalta sådana föremål och i samband därmed väcka intresse för utvecklingen av veterinärmedicinen och veterinärväsendet. Läs mer ... 648 601 000 kr
Stiftelsen har till ändamål: att äga och/eller förvalta nuvarande markområde vid Gränjesvålen, Idre Kronopark 2:3, samt den ytterligare egendom som enligt stiftelsens styrelses beslut kan komma att tillföras stiftelsen inom Älvdalens kommun, att äga och/eller förvalta de anläggningar som genom Läs mer ... 620 244 092 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja bostadsförsörjningen inom Bodens komun. 606 460 606 kr
Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg. 600 000 000 kr Det finns ingen information eftersom det här är ett skyddat inlägg.
§ 2 Stiftelsens primära syfte är att främja sparsamhet genom att säkerställa lokal bankverksamhet i Södra Dalarna och tillhandahålla kapitalförsörjning i området. Stiftelsens styrelse ska ha tydligt fokus på ägarstyrning vari en viktig del är att säkerställa ett starkt eget Läs mer ... 574 834 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisning- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga. Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning Läs mer ... 553 651 244 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet, vård av cancersjuka i livets slutskede, som bedrives av dem som är eller har varit anställd vid kvinnokliniken, Kärnsjukhuset i Skövde. Vidare ska resebidrag kunna lämnas till personal vid Läs mer ... 533 850 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja forskning inom oto-rhino-laryngologi, som bedrivs av anställd vid öronkliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde. Vidare skall resebidrag kunna lämnas till personal vid nämnda klinik för studier inom sagda ämnesområde. Läs mer ... 532 350 000 kr
Pensionsstiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som gjorts av IFS World Operations AB, IFS Sverige AB, At IFS AB och Industrial and Financial Systems AB till dess anställda eller deras efterlevande. 524 601 224 kr
Ändamålet är att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Tjustbygdens Sparbank AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras Läs mer ... 517 336 195 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Orust kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därå uppföra och förvalta bostadshus vari ävenledes kan ingå affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag. Läs mer ... 512 173 402 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att utan eget vinstintresse: tillvarata leverantörernas och övriga fordringsägares intressen i samband med företagsrekonstruktioner och insolvensfall med beaktande jämväl av de anställda och samhällets intressen, främja sådana förändringsprocesser inom näringsliv och förvaltning som syftar till Läs mer ... 504 292 712 kr
Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för AB Volvo och övriga svenska företag som ingår i Volvokoncernen samt Volvo Personvagnar AB och övriga svenska företag som ingår i Volvo Personvagnarkoncernen, nedan gemensamt benämnd arbetsgivaren. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser Läs mer ... 487 253 166 kr
Stiftelsens ändamål är att som ägare till aktier i Norra Västerbotten Tidningsaktiebolag, Skellefteå, dels medverka till att trygga fortsatt utgivning av Norra Västerbotten som en ortstidning för Västerbottens och Norrbottens län med en redigering ilinje med tidningens frisinnat-liberala, nykterhetsvänliga och Läs mer ... 477 182 946 kr
Stiftelsens avkastning skall användas till upprätthållande av handelkammarens verksamhet i samma riktning och minst samma omfattning som hittills. 474 501 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn och att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning. 451 440 156 kr
Stiftelsen har till ändamål att tillskapa och förvalta en fond för att förvärva vissa områden av fastigheterna Kleven 1:2 och 1:3 i Mårdaklevs socken,Svenljunga kommun; att svara för att upprustning och renovering sker av byggnaderna Klevs Gästgiveri på fastigheterna; att Läs mer ... 426 089 000 kr
Av fondens avkastning skall, sedan 20 % avsatts till kapitalet, återstoden användas till betalning av fondens förvaltning samt till bildande av den dispositionsfond, vilket sistnämnda skall användas till särskilda för staden Linköping gagneliga ändamål av ideel betydelse, vilkas tillgodoseende är Läs mer ... 414 347 710 kr
Stiftelsen ska ha som ändamål att ¤ Främja bevarandet och underhållet av företrädesvis kulturmärkta träbåtar samt att stödja organisationer som verkar för detta, ¤ stödja humanitär hjälpverksamhet för att förbättra människors villkor i Sverige och utomlands, ¤ att stödja musikkultur Läs mer ... 396 779 893 kr
Till hemsida
Att bevara, förvalta och driva Farstorps Gård i enlighet med vad som anges under rubrik ”Förvaltning av Farstorps gård” i testamentet. Stiftelsen kan härutöver ha till ändamål att främja hembygds, kulturell, utbildnings samt idrottslig verksamhet inom Vetlanda kommun. Läs mer ... 396 071 304 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att främja miljövård genom att bidra till att den långsiktiga livsmedelsförsörjningen och livsmiljön säkras. Ändamålet ska främjas genom att stötta och belöna personer, projekt, organisationer, verksamheter och andra initiativ som verkar inom Stiftelsens ändamål. Detta ska Läs mer ... 388 673 426 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utbildning avseende fabriksbetong, exempelvis med avseende på utveckling av egenskaper, tillverkning och användning, eller annat relevant ersättnings- eller byggnadsmaterial. Ändamålet kan exempelvis tillgodoses genom ekonomiska bidrag till sådan forskning och utbildning. Stiftelsens Läs mer ... 368 637 105 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Carlanders Båtvarv AB åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga sådana utfästelser Läs mer ... 368 153 369 kr
De medel som Stiftelsen härigenom direkt och indirekt kommer att förfoga över skall i enlighet med föreskrifter som Stiftelsens styrelse närmare bestämmer och fastställer i stadgar för Stiftelsen används för att främja vetenskaplig forskning, företrädesvis vid Jönköpings Högskola (Jönköpings University). Läs mer ... 355 076 592 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom belysningsteknik. Ändamålet fullgörs genom att stiftelsen lämnar bidrag till personer som verkar för ändamålet och genom de andra åtgärder, som stiftelsens styrelse bedömer som lämpliga. Läs mer ... 343 158 067 kr
Stiftelsens ändamål är att främja forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet ögonsjukdomar/oftamologi, och verksamheten skall bedrivas vid Ögonkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde. Resebidrag skall kunna lämnas till personal vid nämnda klinik förstudier inom sagda ämnesområde. Vid förvaltningen av egendomen skall iakttagas, att av Läs mer ... 328 354 000 kr