Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 026 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografien. Stiftelsen skall dessutom – årligen eller vartannat år efter råd och lägenhet – utdela ett fotografiskt pris med guldmedalj till särskilt förtjänt Läs mer ... 699 890 357 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning och skall därjämte inom landet allmänt främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av utbildning åt barn och ungdom samt främja vård av behövande ålderstigna, Läs mer ... 681 645 000 kr
Ändamålet med stiftelsens verksanhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. 659 914 000 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att insamla föremål av veterinärhistoriskt intresse, att äga och förvalta sådana föremål och i samband därmed väcka intresse för utvecklingen av veterinärmedicinen och veterinärväsendet. Läs mer ... 648 601 000 kr
Stiftelsen har till ändamål: att äga och/eller förvalta nuvarande markområde vid Gränjesvålen, Idre Kronopark 2:3, samt den ytterligare egendom som enligt stiftelsens styrelses beslut kan komma att tillföras stiftelsen inom Älvdalens kommun, att äga och/eller förvalta de anläggningar som genom Läs mer ... 620 244 092 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja bostadsförsörjningen inom Bodens komun. 606 460 606 kr
Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg. 600 000 000 kr Det finns ingen information eftersom det här är ett skyddat inlägg.
§ 2 Stiftelsens primära syfte är att främja sparsamhet genom att säkerställa lokal bankverksamhet i Södra Dalarna och tillhandahålla kapitalförsörjning i området. Stiftelsens styrelse ska ha tydligt fokus på ägarstyrning vari en viktig del är att säkerställa ett starkt eget Läs mer ... 574 834 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisning- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga. Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning Läs mer ... 553 651 244 kr
Ändamålet är att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Tjustbygdens Sparbank AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras Läs mer ... 517 336 195 kr
Stiftelsen Ljungskile folkhögskola, vars styrelse har sitt säte i Uddevalla kommun, har till ändamål att under namnet Stiftelsen Ljungskile folkhögskola bedriva utbildningsverksamhet samt förvärva eller förhyra för denna verksamhet nödvändiga fastigheter och inventarier. Stiftelsen kan för att stödja sin huvudverksamhet Läs mer ... 509 517 890 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att utan eget vinstintresse: tillvarata leverantörernas och övriga fordringsägares intressen i samband med företagsrekonstruktioner och insolvensfall med beaktande jämväl av de anställda och samhällets intressen, främja sådana förändringsprocesser inom näringsliv och förvaltning som syftar till Läs mer ... 504 292 712 kr
Stiftelsens ändamål är att som ägare till aktier i Norra Västerbotten Tidningsaktiebolag, Skellefteå, dels medverka till att trygga fortsatt utgivning av Norra Västerbotten som en ortstidning för Västerbottens och Norrbottens län med en redigering ilinje med tidningens frisinnat-liberala, nykterhetsvänliga och Läs mer ... 477 182 946 kr
Stiftelsens avkastning skall användas till upprätthållande av handelkammarens verksamhet i samma riktning och minst samma omfattning som hittills. 474 501 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn och att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning. 451 440 156 kr
Stiftelsen har till ändamål att tillskapa och förvalta en fond för att förvärva vissa områden av fastigheterna Kleven 1:2 och 1:3 i Mårdaklevs socken,Svenljunga kommun; att svara för att upprustning och renovering sker av byggnaderna Klevs Gästgiveri på fastigheterna; att Läs mer ... 426 089 000 kr
Av fondens avkastning skall, sedan 20 % avsatts till kapitalet, återstoden användas till betalning av fondens förvaltning samt till bildande av den dispositionsfond, vilket sistnämnda skall användas till särskilda för staden Linköping gagneliga ändamål av ideel betydelse, vilkas tillgodoseende är Läs mer ... 414 347 710 kr
Stiftelsen ska ha som ändamål att ¤ Främja bevarandet och underhållet av företrädesvis kulturmärkta träbåtar samt att stödja organisationer som verkar för detta, ¤ stödja humanitär hjälpverksamhet för att förbättra människors villkor i Sverige och utomlands, ¤ att stödja musikkultur Läs mer ... 396 779 893 kr
Till hemsida
Att bevara, förvalta och driva Farstorps Gård i enlighet med vad som anges under rubrik ”Förvaltning av Farstorps gård” i testamentet. Stiftelsen kan härutöver ha till ändamål att främja hembygds, kulturell, utbildnings samt idrottslig verksamhet inom Vetlanda kommun. Läs mer ... 396 071 304 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att främja miljövård genom att bidra till att den långsiktiga livsmedelsförsörjningen och livsmiljön säkras. Ändamålet ska främjas genom att stötta och belöna personer, projekt, organisationer, verksamheter och andra initiativ som verkar inom Stiftelsens ändamål. Detta ska Läs mer ... 388 673 426 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utbildning avseende fabriksbetong, exempelvis med avseende på utveckling av egenskaper, tillverkning och användning, eller annat relevant ersättnings- eller byggnadsmaterial. Ändamålet kan exempelvis tillgodoses genom ekonomiska bidrag till sådan forskning och utbildning. Stiftelsens Läs mer ... 368 637 105 kr
De medel som Stiftelsen härigenom direkt och indirekt kommer att förfoga över skall i enlighet med föreskrifter som Stiftelsens styrelse närmare bestämmer och fastställer i stadgar för Stiftelsen används för att främja vetenskaplig forskning, företrädesvis vid Jönköpings Högskola (Jönköpings University). Läs mer ... 355 076 592 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom belysningsteknik. Ändamålet fullgörs genom att stiftelsen lämnar bidrag till personer som verkar för ändamålet och genom de andra åtgärder, som stiftelsens styrelse bedömer som lämpliga. Läs mer ... 343 158 067 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att stödja utbildning i handelshögskoleämnen på högskole- och universitetsnivå i Göteborg. 337 353 940 kr
Stiftelsens ändamål ska vara a) att bedriva långsiktigt skogsbruk av hög kvalitet på de skogsfastigheter som tillfaller stiftelsen, liksom på eventuella fastigheter vilka stiftelsen senare kan komma att förvärva, b) att främja lokal historisk forskning rörande Tranåstrakten. Det utförs redan Läs mer ... 328 023 665 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig undervisning och forskning som är av betydelse för Svenska Handelsbankens och dess dotterbolags verksamhet genom utgivande av bidrag. Sådant bidrag skall av mottagaren användas inom ramen för stiftelsens ändamål enligt de närmare föreskrifter Läs mer ... 322 860 133 kr
Stiftelsen Skansen skall med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att Läs mer ... 320 111 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Umeå (onkologiska klinikerna och onkologiskt centrum), nedan kallat Jubileumskliniken, bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. 319 187 003 kr
Stiftelsens ändamål är att stödja a) den humanbiologiska forskningen vid Uppsala Universitet, företrädesvis grundvetenskaplig forskning med klinisk relevans, b) forskningen inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala Universitet och därmed sammanhängande ämnesområden. 308 468 944 kr
Stiftelsens har till ändamål att a) främja vetenskaplig forskning och utveckling huvudsakligen inom följande områden: arkitektur, ekonomi, fartyg, finans- och fastighetsverksamhet, handel, medicin, miljö och teknik (”Forskningsdelen”) och b) främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (”Kulturdelen”). Läs mer ... 306 440 054 kr
Utdrag från stiftelseförordnande: § 1 Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd 1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till Läs mer ... 302 797 384 kr
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och fostran, i vilket syfte stiftelsen även må bland annat främja upplysning och forskning. Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Göteborgs stad med omnejd. 300 875 034 kr
Till hemsida
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att understödja vetenskaplig forskning, som bedrivs i Göteborg eller dess omedelbara närhet. 296 435 113 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 283 731 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla kommun förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. 274 613 411 kr
Att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. 273 797 769 kr
Stiftelsen har till ändamål att dels bereda stipendier åt elever vid gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län och åt studerande vid universitet och högskolor i Sverige, dels lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Läs mer ... 270 421 412 kr
Till hemsida
Den årliga avkastning användes till inrättande och stödjande av sådana undervisningsanstalter, vid vilka någon del av Dalarnas obemedlade ungdom efter genomgående av folkskolan må beredas tillfälle till erhållande av kostnadsfri undervisning för sin praktiska utbildning, men för vilka anslag av Läs mer ... 270 246 655 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja specialiserad djursjukvård i Strömsholm och därmed förenlig verksamhet. 256 707 115 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjligheter till utbildning inom detta område. Stiftelsens avkastning skall användas för att främja utbildning internationellt industriellt företagande inom eller utom Läs mer ... 254 145 000 kr
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja klinisk läkarvetenskaplig forskning speciellt i cancersjukdomar genom anslag till med sådan forskning sysselsatta svenska institutioner samt genom forskningsbidrag och stipendier till med sådan forskning sysselsatta vetenskapsmän. Läs mer ... 253 779 974 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta och förvärva aktier i Aktiebolaget Borås Tidning samt att verka för att tidningen såsom hittills utkommer såsom ett organ för det fria ordet under bibehållande av tidningens nuvarande moderata borgerliga politiska inriktning samt att Läs mer ... 252 273 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att successivt med sin avkastning, och då den upplöses, med samtliga sina tillgångar utöka Adlerbertska Stipendiestiftelsens kapital. 250 601 138 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Göteborg bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. 248 936 045 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av svenska barn eller lämna understöd för svenska barns undervisning eller utbildning. Ändamålet skall fullföljas antingen genom direkta anslag till barn eller genom bidrag till sådana föreningar, sällskap eller andra institutioner, som Läs mer ... 243 040 214 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning om astma med huvudinriktning å klinisk behandling av astma. 239 579 917 kr
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Stiftelsen för Åbo Akademi i Åbo. 235 573 087 kr
Främja olika former av medicinsk forskning. 234 758 663 kr
Till hemsida
Anslag av stiftelsens medel får beviljas för sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolaget såsom detta definierats i § 3. I § 12 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin Läs mer ... 234 664 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom sin självständiga förmögenhet äga och förvalta vad som tillfaller stiftelsen genom testamente av Axel F. Lindmarker i syfte att dels tillgodose Axel F. och Vilna Lindmarkers gemensamma avkomlingars läroverks- och högskolestudier, dels ock utöva Läs mer ... 232 114 080 kr