Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 22 076 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen skall ha till ändamål i första hand att utdela bidrag i ömmande fall till behövande sparbanksmän eller deras efterlevande eller i andra hand att utdela stipendier till anställda inom sparbankssfären (däribland inbegripet Swedbank) för studier, inom eller utom riket, Läs mer ... -
Till studerande av Smålands nation född i Växjö stift med företräde för släkting. -
Avkastningen skall – sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet – efter samråd med Gärdesskolan eller förutvarande sådana elever vid denna skola för fortsatt utbildning efter genomgången av obligatorisk skola. -
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen skall årligen 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden skall såsom stipendium utdelas av Sjuksköterskeskolans i Malmö styrelse till någon eller några av skolans elever såsom hjälp till utbildningen eller såsom uppmuntran för visad skötsamhet. Läs mer ... -
Att främja medarbetare inom journalistavtalsområdet som är anställda av UNT för medarbetarens personliga utbildning och/eller kompetensutveckling. Ändamålet skall uppfyllas genom utdelning av stipendier, minst en gång per kalenderår. Utdelning av stipendier skall ske med minst 20 000 kr under vardera Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall användas till utgifter för Grönby kyrka och inventarier samt underhåll av makarna Anderssons gravplats. -
Till förmån för elever som genomgått gymnasieskolan eller däremot svarande utbildning, företrädesvis för bedrivande av kompletterande språkstudier i utlandet. -
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas för främjande av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. -
Stiftelsens disponibla avkastning skall vid behov i lämpliga belopp utdelas till sjuka, fattiga personer, som hava hemortsrätt i Landskrona. -
För den medicinska vetenskapens främjande, dock med skyldighet att använda ifrågavarande ränta till arvode för föreläsningar över homeopatisk hälsolära, så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet. Läs mer ... -
Åtta tiondelar (8/10) av den årliga avkastningen skall användas till föreningen djurens vänner i Malmös ordinarie verksamhet i Trelleborgs kommun. De återstående två tiondelarna (2/10) av avkastningen ska kapitaliseras. -
Den årliga avkastningen av kapitalet i stipendiefond skall företrädesvis tillfalla juris studerande som ämnar an­vända sina förvärvade kunskaper till att arbeta inom bankväsendet. -
Den erhållna räntan å fonden bör, sedan av densamma årligen 10% lagts till kapitalet, enligt Högskolans styrelse beslut årligen utdelas såsom stipendium till elev eller elever vid Högskolan, som utmärkt sig genom flit och gott uppförande och som äroi behov Läs mer ... -
Ändamålet med stiftelsen är att utdela donationens avkastning i form av forsknings- och studiestipendier. -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till medicinsk forskning vid universitetet. -
Ändamålet är att belöna sådant arbete, utfört av föreningsmedlem, som kan vara ägnat att tekniskt främja det värme- och sanitetstekniska facket, och som är av sådan art, att det ej medför direkt ekonomisk vinst för sin upphovsman, exempelvis uppfinningar, som Läs mer ... -
Av ränteinkomsterna skall minst en fjärdedel av de årliga ränteinkomsterna läggas till kapitalet och återstoden användas för musiklivets främjande inom staden ävensom att Magistraten borde vid utdelning av bidrag från fonden rådföra sig med någon eller några för musiklivet särskilt Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att utdela en årlig utmärkelse till en eller flera personer med anknytning till forskning eller utbildning vid KTH vars innovations- och entreprenörskapsgärningar har bidragit till utveckling av ny kunskap och samhällsnytta -
Stiftelsens ändamål skall vara att främja medicinsk, vetenskaplig undervisning och forskning och/eller att främja barns och ungdoms utbildning inom det medicinska området. Önskvärd inriktning skall vara ögat och dess sjukdomar samt allergier och därmed sammanhängande sjukdomar. Läs mer ... -
Stiftelsen ändamål är att, inom de svenska kommuner som PEAB AB och SkiStar AB eller deras dotterbolag bedriver, bedrivit eller kommer att bedriva verksamhet, 1. främja vård av behövande äldre eller sjuka personer, 2. främja barn och ungdomars vård och Läs mer ... -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom avfallsområdet initiera, stödja och genomföra forskning och utveckling och att informera om resultaten. Verksamheten skall grundas på sunda och tillfredställande ekonomiska, ekologiska och energimässiga principer. Minst 80% av den årliga avkastningen skall användas Läs mer ... -
Understöd tilldelas Svensk född, ogift man eller qvinna, ej under tjugo och icke öfver trettio år, hvilken vitsordad för berömligt och sedligt upförande, finnes begåfvad med utmärkta anlag, i ena fallet för musik och i det andra för måleri, bilhuggeri Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att verka för en väl fungerande finansmarknad, genom att investera i aktier, fastigheter, fordringar och andra tillgångar samt därvid möjliggöra alternativ för långivare till, eller mer ändamålsenliga, konkurser och liknande exekutiva förfaranden, på sätt som närmare Läs mer ... -
Stiftelsen ska främja medicinsk forskning. -
Stiftelsens ändamål skall vara att främja Rödakorsets hjälpverksamhet inom eller utom Sverige. -
Avkastningen av allmänna fonden skulle användas till sådana utgifter till Apotekarsocietetens gagn och fromma, vilka icke ansåges böra eller kunna bestridas av andra medel. -
Avkastningen av denna fond skall användas att främja vård av synskadade i alla åldrar, främst dem som utöver synskada också drabbas av cancer eller annan svår sjukdom, samt till dem som vill skaffa sig en hobby, ett djur eller dylikt. Läs mer ... -
Kapitalet skall göras räntebärande på bästa sätt och ränteavkastningen skall varje år vid jul- och nyårshelgen användas för att göra det ”extra festligt och högtidligt” för pensionärerna på ålderdomshemmet i Getinge. Läs mer ... -
Att bistå behövande medlemmar, som genom studier, studieresor eller på annat sätt vill förkovra sig i yrket. -
” 3. Av årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. 4. Återstående del av avkastningen utdelas av sociala centralnämnden till behövande inom Skinnskattebergs kommun mantalsskrivna personer, med belopp nämnden prövar skäligt. utdelningen verkställes som regel en gång årligen och lämpligen Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att stipendium utdelas till forskare, som ännu ej fyllt 40 år och som är knutna till klinisk kemisk institution. Avsikten är att de utdelade medlen i första hand skall främja den metodologiska utvecklingen av ämnet. Detta sker Läs mer ... -
Till i första hand hela studietiden vid Uppsala universitet studerande manlig avkomling efter krigsrådet I D Thim eller hovsekreterare J F Cederblad. Finns ingen sökande som åberopar släktskap utdelas stipendium för ett år till studerande som efter högskoleexamen eller motsvarande Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall användas till utgifter för Grönby kyrka och inventarier samt underhåll av makarna Anderssons gravplats. -
Till välartad och obemedlad studerande av Upplands nation med företräde för studerande inom matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. -
Stiftelsens ändamål är att främja uppförande, drift och utveckling av anläggningen Midnattssolens trädgård i Jokkmokk. Anläggningen syftar till att främja trädgårds- och matkultur, naturupplevelser, kultur och kulturarv (med fokus på samisk kultur och kulturarv), arkitektur samt forskning och utbildning inom Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att nio tiondelar av stiftelsens årliga avkastning skall varje den 6 juni, min moders födelsedag, i poster om högst en femtedels basbelopp, utdelas till behövande änkor eller ogifta döttrar efter borgare eller tjänstemän, som varit i Landskrona Läs mer ... -
Att utdela julgåvor till mindre bemedlade barn, ungdomar, äldre sjuka och andra inom Visby stad. -
Fondens avkastning skall utdelas som stipendium till journalist som vill bedriva studier företrädesvis av utrikes- och säkerhetspolitik. -
för renovering av gamla gravstenar på Lidingö kyrkogård -
Stiftelsen ska främja nedan angivna ändamål: – Lokal idrottslig verksamhet och kulturell verksamhet på de orter styrelsen bestämmer; – vetenskaplig forskning, utveckling och utbildning rörande skog och skogsråvara eller sådant som har direkt samband med skog och skogsråvara samt förädling Läs mer ... -
Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för behövande studerande vid Karolinska Institutet, som ägnar sig åt forskning rörande hjärt- och lungsjukdomar. -
Stiftelsen har till ändamål att verka för en väl fungerande finansmarknad, genom att investera i aktier, fastigheter, fordringar och andra tillgångar samt därvid möjliggöra alternativ för långivare till, eller mer ändamålsenliga, konkurser och liknande exekutiva förfaranden, på sätt som närmare Läs mer ... -
Stiftelsen har till syfte att aktivt verka för att stödja djurskydd och djurrätt i Sverige och utomlands, i enlighet med förordnande i Siv Nilssons testamente. -
Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till förmån för elever vid skolväsendet i Ronneby kommun företrädesvis för : belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnar arbete åt teater eller Läs mer ... -
Stiftelsens årliga avkastning – sedan förekrivna avsättningar gjorts – används till stipendier åt elever, företrädesvis från Kungsholms och S:t Görans församlingar vilka efter genomgången obligatorisk skola bedriver fortsatta studier på det hushållstekniska området. Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att förvalta fastighet i syfte att där dels bereda erforderliga lokaler för SLS verksamhet, dels upplåta lämpliga lokaler för sammankomster av olika slag. -
Stiftelsen Lars Rockéns minnesfonds avkastning och kapital skall användas till att uppmuntra och stödja flickor och pojkar i Kungsbacka Tennisklubb upp tom 14 år samt yngre tränare. Stipendierna skall varje år utdelas i samband med Kungsbacka Tennisklubbs årsmöte. Förslag på Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att räntan å fondens kapital skall tilldelas en eller flera äldre behövande skånska konstnärer eller konstärinnor eller som stipendium till unga lovande målare eller målarinnor. -
Ur fonden skall årligen utdelas ett stipendium, uppgående till fondens avkastningen under det dessförinnan tillämdalupna kalenderåret. Stipendiet må dock icke överstiga 5 000 kr eller understiga 1 000 kronor. I händelse avkastningen skulle överstiga 10 000 kr får ett ytterligare Läs mer ... -
Avkastningen av stiftelsens tillgångar ska i den mån styrelsens så bestämmer anvndas till utgivande av understöd eller bidrag till uppfostran och utbildning. Såsom berättigande att uppbära understöd eller bidrag ska i första hand personer, vilka kunna åberopa släktskap med stiftaren( Läs mer ... -