ÄNDAMÅL

Då styrelsen fastställer storleken av det belopp, som från fonden skall utgå till skolan, skall årets ränta först minskas med föreskriven avsättning till fonden. Undantagsvis äger styrelsen, där så befinnes lämpligt, anslå fondens avkastning till högtidlighållande av någon för skolan betydelsefullare tilldragelse, till understödjande av något för eleverna viktigt ändamål eller till utgivande av något pedagogiskt arbete förbundet med skolans verksamhet. I övrigt disponibel del av fondens avkastning ställes vid årets början till skolans rektors förfogande att under kalenderåret användas på sätt stadgats för avkastningen från Elisabeth von Bahrs fond med redovisningsskyldighet som där stadgas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stödfond för Lundellska skolan
Organisationsnummer:802478-0564
Adress:
  • Nordea
  • Stiftelseadministration T644
  • 105 71 Stockholm
Telefonnummer:070-6201577
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS