Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 815 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är dels att bedriva hjälpverksamhet bland behövande, särskilt med inriktning på personer som genom egen eller familjeförsörjares sjukdom, anstaltsvidstelse eller dylikt kommit i nödställd belägenhet, dels ock att understödja vetenskaplig forskning, speciellt på områden som har samband med Läs mer ... -
Fondens ändamål är att lämna bidrag för att möjliggöra företagandet av sådana åtgärder inom Teknologisk Institut AB Sverige och bland dess personal och deltagare i utbildningsverksamheten, vilka äro ägnade att höja och utveckla undervisningen och att förbättra och vidga den Läs mer ... -
Den disponibla avkastningen användes på det sätt församlingens fattigvårdsstyrelse finner lämpligast till hjälp och understöd åt församlingens fattiga.I andra hand skall denna avkastning utdelas till behövande personer i Stockholms kommun. Läs mer ... -
Till behövande studerande av Södermanland-Nerikes nation som gjort sig känd för begåvning och flit. -
Stiftelsen ändamål är att genom bidrag till forskning och utbildning vid Helsingborgs lasarett främja sådana medicinska och vetenskapliga syften som befordrar människors hälsa och välgång. -
Stiftelsen skall vara ideell och allmännyttig med målsättning att fullgöra det uppdrag Kristus kallar sin församling. Vi tror att Jesus Kristus är Guds son och att bibeln i sin helhet är Guds ord, inspirerad av den helige Ande och är Läs mer ... -
Avkastningen av fonden skall, efter kapitalavsättning med 10% av den årliga avkastningen, för att möjliggöra vård av mottagarna utbetalas till en eller flera behövande ålderstigna kvinnor av frälse börd att utgå under deras livstid. Läs mer ... -
Disponibel avkastning skall stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik. -
Stiftelsen skall ha till ändamål att i Malmö kommun främja följande allmännyttiga ändamål: – Integration och social sammanhållning – Omsorg om barn och ungdom – Trygghet för boende – Annan med ovanstående likvärdig verksamhet. -
Avkastningen skall användas till hjälp åt gamla, sjuka och handikappade som är i behov av ekonomisk hjälp. -
Att utdela resebidrag till forskarstuderande vid sektionen för kemi, företrädesvis studerande inom ämnesområdet för kemisk apparatteknik, vid Kungl Tekniska Högskolan. Bidraget skall i första hand användas till sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk Läs mer ... -
Ändamålet med stiftelsen är att denna skall utgöra ett samlat forsknings- och utvecklingsinstitut för skogsbruket. I enlighet härmed är stiftelsen huvuduppgifter att samarbete med andra vetenskapliga institutioner och med beaktande av ekologi- och miljöaspekter – bedriva tillämpad forskning och utveckling, Läs mer ... -
Att dels ge stipendier för fördjupade studier i de klassiska språken åt studerande, av vilka man kan hoppas att framdeles erhålla dugliga präster i den svenska kyrkan, dels ge stipendier för deltagande i kurser och konferenser för fortbildning åt inom Läs mer ... -
Av den årliga avkastningen fonderas 10 % och återstoden utgår som semesterbidrag till sjuksköterska vid sjukhemmet, som varit i dess tjänst minst 5 år, enligt förslag, som uppgöres av Sjukhemmets anstaltsläkare och föreståndarinna i samråd med en sjukslöterska, utsedd av Läs mer ... -
Att; bidra till att minska spridning av Pandemiers och epidemiers påverkan på samhället, såväl nationellt som internationellt. Detta kan företrädesvis ske genom bidrag till forskning, utveckling och sjukvård, men också genom rent praktiska insatser i samhället, exempelvis tillhandahållande av nödvändiga Läs mer ... -
Fondens avkastning disponeras till bekämpande av de sicialistiska och kommunistiska irrlärorna i vårt land och i främsta rummet till hindrande av socialisternas strävan att upphäva eller kringskära den enskilda, naturnödvändiga äganderätten. Ränteavkastningen i Anders Frödings Donationsfond tillfaller, sedan alla räntetagare Läs mer ... -
Avkastningen av fonden skall i den ordning här nedan nämns tillfalla: 1. Adolf Magnus Reinhold Louis Stackelberg, 2. Vid Louis Stackelbergs död: a/ hans änka och (eller) bröstarvingar, b/ om de je finnas, grevinnan Karin Stackelberg, född Lagerberg, c/ om Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att i enlighet med dessa stadgar förvalta stiftelsens egendom och driva verksamhet för främjande av utbildning idrott och friskvård. -
Fondmedlen skall i första hand riktas mot sjukhusets profilområden – traumatologi, hjärt- och kärlsjukdomar, tumörsjukdomar, neuropsykiatriska sjukdomar, hormon- och utvecklingsrubbningar, allergi och andra överkänslighetssjukdomar, barnsjukdomar samt vårdvetenskap och samhällsmedicin. Beviljade fondmedel får i första hand användas till tillfälliga utgifter, t Läs mer ... -
Från fonden utdelas ett eller två pris för utmärkta, till Kungliga Vetenskapsakademien inlemnade och af svensk man utförda forskningsarbeten i antingen matematik (ren eller använd), astronomi fysik eller kemi. -
Fyra femtedelar av fondens ränta för tre på varandra följande år utdelas som premium. Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning lägges årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Premiet utdelas vid högtidslandskapet den 30 april det år, Läs mer ... -
Till begåvad och behövande studerande vid mat.-naturvetensk. fak., som ägnar sig åt studier i astronomi och astrofysik, särskilt sådan studerande, som intresserar sig för problem rörande planetsystements uppkomst. -
Ändamålet med stiftelsen är att bereda bröder inom Logen nr 13 Gustaf Wasa nytta och glädje. I första hand bör därför ifrågakomma att till klubbsammankomster inbjuda äldre bröder eller bröder, som av ekonomiska skäl inte har möjlighet att ofta deltaga Läs mer ... -
Stiftelsen har följande ändamål: 1. Att i första hand tillförsäkra Ernst Henrik Magnus Ekman en viss lägsta livränta om 5,5 prisbasbelopp efter eventuell skatt per år som vid behov utbetalas månadsvis (”Livräntan”). Med behov avses att styrelsen, efter en självständig Läs mer ... -
Att stödja sjukhusets utveckling inom diagnostik och behandling, omvårdnad och organisation. I första han skall anslag givas till sådana projekt som gynnar sjukhuset i ett brett perspektiv. Endast vid sjukhuset anställd personal äger rätt att söka anslag i stiftelsen. Läs mer ... -
Att, av avkastningen av de medel som inflyta till stiftelsen, utdela stipendier, resebidrag och liknande för regissörer, forskare, pedagoger, skådespelare och andra, som vill bedriva högre studier inom svensk teater, film, radio och television och som sakna tillräckliga medel härför. Läs mer ... -
Bestridande av Kungl. teaterns (Operans) utgifter. -
Resterande belopp skall såsom en särskild fond förvaltas av Apotekaresocieteten och lägges årligen 10 % av avkastningen till kapitelet. Resterande del av avkastningen användes antingen för utdelning till behövande. tillhörande Apotekarekåren, eller ock som stipendier eller premier för vetenskapliga studier Läs mer ... -
Fondens ändamål är att uppmuntra och belöna elever, som visat god kamratanda eller berömvärd flit eller ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott eller till hjälp till studier eller studieresa Läs mer ... -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utdela ett eller flera årliga pris, The Polar Music Prize (Priset), till inom musiken verksamma personer eller grupper eller institutioner. Priset (Priserna) skall – utan nationell begränsning – ges för betydande insatser inom musiken Läs mer ... -
Stiftelsen Rotarys Läkarbank har till ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande genom att bekosta hälso- och sjukvård och förebyggande hälsovård bland medellösa och svårt sjuka människor i den s.k. Tredje världen. Detta innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ställer sig till Läs mer ... -
Stiftelsens avkastning ska årligen utdelas till ett behövande sångbegåvat barn eller ungdom med synskada, som ännu inte avslutat sin obligatoriska skolgång. -
Fondens disponibla avkastning skall användas till vård, rehabilitering och rekreation av sjuka och handikappade barn inom Katarina och Maria Magdalena församlingar. -
Stiftelsens ändamål är stipendium för student, som särskilt utmärkt sig genom flit i studier och stor intresse för studentsång -
Att främja rättsvetenskaplig forskning och utbildning genom att utge en juridisk tidskrift. -
Att lämna understöd åt behövande personer, som i Göteborg utövat byggmästareyrket som enskild företagare och tillhört Göteborgs Byggmästareförening under minst 10 år samt åt personer, vilka tillhört kontorspersonal, varit anställda som verkmästare eller arbetare under minst 10 år hos medlemmar Läs mer ... -
Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Av det därefter disponibla beloppet skall årligen ett stipendium om 10000 kr, kallat ”Elsa Danson-Wåghals stipendium” utdelas till en medlem i föreningen Konstnärshem. Återstoden av det disponibla beloppet tillfaller Läs mer ... -
Stiftelsen ska genom penningbidrag från mottagna medel främja; ideella föreningar som erbjuder fallpreventiv träning som också inkluderar strategier för vad den enskilde kan göra när balansen förloras och ett fall inte kan undvikas. ideella föreningar som informerar om fallolyckor i Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att stödja vissa mexikanska bolag (”destinatärerna”) genom direkta eller indirekta investeringar i undervärderade onoterade företag och/eller skuldinstrument i bolag med finansiella problem i olika jurisdiktioner (”Målbolag”). -
att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, i första hand genom att lämna bidrag till underhållet av den i Storkyrkan i Stockholm belägna smedjan. -
Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för skolledare och lärare vid Ferlinskolan och Spångbergsgymnasiet företrädesvis som bidrag till studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt författarskap enligt följande bestämmelser: -Studieresor utan geografisk begränsning. -Studiebesök. t.ex Läs mer ... -
Sedan av stiftelsens avkastning årligen 1/10 lagts till kapitalet skall återstoden delas i två lika delar som av banken utbetalas till Hedvig Eleonora och Matteus församlingar i Stockholm att av dessa utdelas till behövande, ensamma, äldre damer som sett bättre Läs mer ... -
Stiftelsen har till syfte att hjälpa människor med behov av att komma ur sitt utanförskap. Det gäller ALLA människor som inte av egen kraft kan ta sig ur sitt utanförskap. -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning om äldre personers tandvård. Av stiftelsens årliga nettoavkastning må högst ett så stort belopp läggas till stiftelsens kapital att dess realvärde bibehålls. Vad som härefteråterstår skall disponeras för stiftelsens ändamål. Dessa Läs mer ... -
Stiftelsen skall med insamlade medel och medel från näringsverksamhet och förvaltning, ekonomiskt, genom rådgivning eller i övrigt stödja företag, organisationer samt privatpersoner som arbetar med innovativa, och eller sociala projekt eller affärsidéer samt nätverkande. Medel skall delas ut till företag, Läs mer ... -
Avkastningen på stiftelsens medel skall användas till förmån för forskning betr psykiskt sjuka och vård av hadikappade. -
Stiftelsen Sävstaholm skall verka för de psykiskt utvecklingsstördas utbildning, utveckling och vård i syfte att bereda dem en så ljus och tryggad tillvaro, som omständigheterna medgiver. Stiftelsen skall företrädesvis inrikta sina strävanden så, att de utgör ett komplement till samhälleliga Läs mer ... -
Understöd till vetenskaplig forskning, särskilt beträffande livsåskådningar och beträffande stenografins utveckling, samt åt aktningsvärda behövande studerande, åldringar, sjuka och familjer eller enskilda, som ägnar sig åt kärleksverksamhet eller ideella strävanden i kristlig riktning. Läs mer ... -
För utgivande av skrifter eller till forsknings- och studieresor inom statskunskapens ämnesområde. -
Stiftelsen skall utdela avkastningen till fromma för Svalövs Lantbruksskola. -
Till hemsida