Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
För vinnande av nyttiga lärdomskunskaper eller arbetsskicklighet. -
Disponibel avkastning skall utgå som stipendium till en eller flera studerande vid högskolan, som erhållit betyg i den större kursen inom ämnet läran om vattenmotorer och pumpar. -
Årliga behållna räntan utdelas i två lika stora pensioner till två adliga Enkor eller ogifta äldre fruntimmer, hvilkas fattigdom genom behöriga prestbevis och två redlige och i orten der de bo ansedde personers skriftliga intyg är tillförlitligen styrkt, att för Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att utan särskilt vinstsyfte främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande vid Piab Aktiebolag som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. Läs mer ... -
Av fondens årliga avkastning skall 10 % läggas till fondkapitalet. Återstoden av avkastningen skall årligen användas till trivselbefrämjande åtgärder för eleverna vid Rudbeckianska skolenheten. -
Stiftelsens ändamål är att hälften av den årliga avkastningen skall årligen den 1:ste maj utdelas till Slumsystrarna i Helsingborg till bestridande av kostnaderna till deras barnkoloni.Andra hälften av avkastningen skall årligen utdelas och användas till beklädnad och skodon till fattiga Läs mer ... -
Att till lika delar tillfalladels Institutionen för Cellforskning vid Uppsala Universitet med ändamål att där stödja bedriven cancerforskning;Att stödja sådana forskningsprojekt inom institutionen för cellforskning som även skulle kunna erhålla stöd från Riksföreningen mot cancer (cancerfonden). Läs mer ... -
Svenska Läkaresällskapets forskningfond har till syfte att främja olika former av obunden medicinsk forskning. I detta syfte delar fonden ut pris, medaljer och penningbidrag.. Sådana bidrag kan utgå såsom ersättning för resa inom och utom riket för fullgörande av studier Läs mer ... -
I mån av behov disponeras för anordnande av sjömilitära föredrag hos sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg. -
Understöd utgår till fattiga och ogifta flickor av adligt namn och stämma som härstammar från testatorn Barbro Gripenborgs systrar. Skulle någon av dem gifta sig förlorar hon rätten att uppbära understöd från fonden. Läs mer ... -
Att genom utdelning av studiestipendier möjliggöra personlig kompetensutveckling för destinatärerna. -
Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Disponibla medel utdelas årligen som stipendium till en eller flera studerande vid medicinska fakulteten, som för viss studieuppgift inom grundutbildningen eller forskarutbildningen har behov av Läs mer ... -
I tacksam erinran av den hjälp jag under min studietiderhöll genom riddarhusstipendier, överlämnar jag till Riddarhuset Tiotusen kronor och skall räntan därå såsom stipendium tre år i följd utgå till obemedlad, adlig studerande vid universitetet eller högskola. Läs mer ... -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att verka för aktiv tvåspråkighet samt ingående kännedom om svensk och finsk kultur; en stark sverigefinsk identitet. Ändamålet skall uppnås genom att stiftelsen driver en religiöst och politiskt obunden skola, som är självständig och fri. Läs mer ... -
Till fond för ett Stipendium vid Upsala Academie för en Studerande af Norrlands Nation gifver jag en summa af Två Tusende Riksdaler Banco. Vid bortgifvnadet af detta Stipendium, som bör ske vid medlet af den termin vid hvars början det Läs mer ... -
Stiftelsens syfte är att verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt går i enlighet med syftet och stiftelsens ändamål som är att:- Främja projekt för energieffektivt uthålliga kretslopp Läs mer ... -
[…] den derå belöpande årliga räntan måtte årligen Valborgsmessoaftonen såsom praemium tilldelas någon af Vestmanlands och Dala nations medlemmar, som genom flit och sedlighet gifver ett godt hopp om sig, är vid Akademien närvarande samt i behof af understöd. Till Läs mer ... -
/…/ skall avkastningen av kapitalet användas för stipendier för söndagsskollärare att användas för deras fortsatta utbildning /…/. -
Samfondens ändamål är att genom bidrag ur avkastningen:a) Bistå behövande barn och ungdomar, behövande åldringar, behövande handikappade – däribland socialt handikappade – samt långvarit sjuka eller andra behövande.b) Bevilja medel till organisationer, vars huvudsakliga verksamhet har till syfte att bistå Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att upplysa allmänheten om rasism och främlingsfientlighet genom tidningsproduktion och tidningsutgivning. -
Av stiftelsens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet och återstoden användas för åldringsvård inom Ljusterö. -
Att som bidrag under eller efter sjukvård till patienter, vilka i anledning av sjukhusvistelsens längd eller genom sjukdomen minskad försörjningsförmåga fått sin ekonomiska ställning försämrad eller till eftervård, som dessa patienter av ekonomiska skäl icke annars skulle ha möjlighet att Läs mer ... -
årliga avkastningen utbetalas till släktföreningens styrelse, för att efter dess beprövande såsom understöd utdelas till person eller personer, hvilka äro eller kunna vara medlemmar af föreningen och som äro i behof af understöd.Om antalet medlemmar i släktföreningen nedgår till 4 Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande vid företaget Frontec Sverige AB, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken Frontec är skyldig att utge till enskild arbetstagare. Stiftelsen omfattar endast den gruppen av Läs mer ... -
Stiftelsens avkastning ska användas till fredsmöten och föredrag mm. -
Av fondens avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Ej utdelad avkastning skall läggas till fondens kapital. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med Läs mer ... -
För något välgörande ändamål eller för ändamål av allmännyttig natur, dock ej för sådant ändamål som det tillkommer staden att bekosta hvarför afkastningen icke får ingå som tillgång i Stadens budget. Läs mer ... -
Att förvalta och driva Södertälje Bollhall samt att i övrigt främja badminton-, tennis- och bowlingsportens utveckling i Södertälje Kommun. -
Att lämna medel dels till vetenskaplig forskning för bekämpande av de allergiska sjukdomarna, dels till vetenskaplig forskning inom det byggnadsmaskinella området för att åstadkomma billig bostadsproduktion, dels ock till vetenskaplig forskning avseende maskinella anordningar inom gruvhanteringen, inklusive anrikningsförfarandet. Läs mer ... -
Att främja forskning och utveckling av nya medicintekniska produkter och behandlingsmetoder inom hjärtkirurgi. Stiftelsen avser stödja individer, institutioner och företag som i sin verksamhet bidrar till att öka förståelsen för hjärtats funktion och fysiologi, hur man på olika sätt kan Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att stödja personer med reumatiska sjukdomar, att stödja forskning kring sådana sjukdomar samt att, inom Sverige, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna bidrag till inre eller yttre välgörenhet. Såväl kapital som Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att utdela penningbidrag till organisationer, institutioner eller enskilda, vilka ägnar sig åt sådan verksamhet av kulturell eller teknisk art, som särskilt varit föremål för framlidne direktören Sten Westerbergs intresse och som främjar vetenskaplig forskning. Läs mer ... -
Att användas till understöd åt behövande frimurare eller nära anhöriga till sådana. -
Att genom stipendier och studiebidrag bereda tillfälle till god uppfostran för obemedlade barn, företädesvis från Stockholms folkskolor, vilka icke på annat sätt kunna erhålla hjälp till sin utbildning, men vilka visa stor begåvning och helst äga bestämd håg och fallenhet Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att stödja musikverksamheten i Mora och att ge stipendier till ungdomar, företrädesvis violinstuderande, för fortsatta högre musikstudier. Ungdomar från Mora med omnejd skall komma i fråga i första hand. Läs mer ... -
Inköp av konstindustriella föremål, som kunna tjäna att belysa det svenska konsthantverket. -
Stiftelsens ändamål är:- Att främja utvecklingen och spridningen av den kurdiska kulturen, stödja främjandet av den kurdiska identiteten och det kurdiska språket- Att belysa de kurdiska samhällena om utvecklingen i närområden och i världen- Informera kurder och andra minoriteter i Läs mer ... -
Stiftelsens målsättning är att fungera som en katalysator för projekt inom konst, vetenskap och humaniora, som stimulerar människans andliga och sociala utveckling samt främjar en hållbar samhällsutveckling utifrån ett holistiskt synsätt.Stiftelsen vill i synnerhet stödja initiativ som utforskar medvetandets natur Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden användas för sådan välgörande verksamhet som Frimurarelogen Akacian-Malmöhus utövar. -
60 % av fondens avkastning används till bestridande – förutom av förvaltningskostnader – av utgifter för sådana ändamål, som äro av gemensamt intresse för förutvarande fortifikationen, fortifikationskåren, ingenjörtrupperna och signalregemente, såsom utgivandet av Kungl. Fortifikationens historia, bevarandet och utökandet av Läs mer ... -
Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får efter beslut av Stipendiekommitén vid Thorildsplans gymnasium användas till stipendier år behövande och förtjänta elever vid Thorildsplans gymnasium. -
Stiftelsens ändamål är att främja judisk kultur och tradition genom att dela ut ett litterärt pris. Författare till såväl faktaböcker som skönlitteratur kan utses till pristagare. Priset är inte etniskt på så sätt att författaren måste ha judisk bakgrund.Styrelsen bestämmer Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål ska vara att främja eftergymnasial utbildning utanför Sverige, inklusive omkostnader som t ex resa, kost och logi, för avkomlingar i direkt nedstigande led till Jacob Palmstiernas dotter Jacqueline Palmstierna Oker-Blom. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom utbetalning av kontanta Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att för anställda, eller pensionerade som varit anställda hos AB Kristianstadsbyggen i Kristianstad i minst 10 år, anskaffa och driva semesterhem inom eller utom landet, fritidslokaler och dylikt och att i övrigt giva bidrag till personalens fritidsverksamhet, Läs mer ... -
Stiftelsens avkastning må användas uteslutande för att åt behövande förtjänta svenska författare i Stockholm lämna ekonomiskt understöd, vare sig understödsbehovet är föranlett av frånvaron av eller nedgången i inkomst under tid, då arbete på litterärt verk pågår, eller förorsakats av Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och uppfostran vare sig å barnhem eller annorledes, såsom genom utdelande av understöd till specialvård eller särskild utbildning. -
Stiftelsens ändamål är att främja människors personliga utveckling för att på så sätt verka för ett förbättrat samhälle i en effektiv altruistisk anda.Stiftelsens ändamål skall uppfyllas genom att stiftelsen – i en anda av effektiv altruism – direkt utvecklar eller Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål ska vara att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande hos Lexmark Sverige, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, som åligger arbetsgivaren att utge enligt tjänsteavtal. Läs mer ... -
Avkastningen ska användas till forskning vid neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund. -
Disponibel avkastning utdelas som tre pensioner till gifta, änkor eller ogifta fruntimmer af Adeligt stånd eller genom giftermål, fattiga eller sjuklige, som ej äga öfver 300 Rdr Bco inkomst, kände för gudeligt och ärbart uppförande. -