ÄNDAMÅL

§ 2 Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning för kultur, natur, litteratur och konst och att därvid tillgodose följande ändamål: 1. att genom utdelande av stipendier stödja forskning – historisk likväl som moderna – av följande art nämligen: a) bostads- och miljöforskning i vidsträckt bemärkelse b) allmän kulturhistorisk forskning och kulturbefrämjande verksamhet bl.a. värdefullt författarskap, skönlitteratur, målarkonst och annan konst, musik etc. c) biologisk forskning rörande inhemska djurarter, företrädesvis däggdjur och fåglar, deras utbredning, utveckling och livsbetingelser, skydd och vård. d) samt foskning rörande natur och inhemska växter, deras utbredning, utveckling och livsbetingelser, skydd och vård. 2. att såsom stipendium in natura bereda forskare, stipendiat, författare, målare, musiker, annan konstnär eller kulturarbetare, gärna pensionär som är förtjänst därav arbetsro och bostad genom att upplåta den å Tyresö tillbyggda nedre stugdelen a) samt övre trapphallen (ev.sovrum) samt östra halva verandadelen. b) västra halva verandadelen med ingång, kapprum och kök (ej stora rummet åt vänster samt vindsvåningen med sovrum (ej gröna rummet åt vänster). Källarsvale och matkällare (med hydrofor) får disponeras (ej västra stora källaren) till sådan person, ensam eller med liten familj, utan annat vederlag än ersättning för telefon, vedbrand, värme elkraft o. dyl. även penningstipendium kan utgå till in natura-stipendiat. 3. att vårda och bevara donerad egendom, fast som lös på Tyresö som från vårt Stockholmshem, såsom kulturminne från vår tid. Härvid må dock under betryggande former vissa delar av bohag, böcker, instrument m.m. efter samråd deponeras hos Stiftelsen Thuréusgården eller hos annan välrenommerad institution t.ex. Nordiska Museet eller ett medicin- historiskt museum. En automobil samt två småbåtar och en Pentamotor må deponeras hos Tekniska Museet el. dyl. Skulle visst lösöre eller fast egendom ej kunna brukas eller användas på angivet sätt eller med de mindre justeringar som kunna vara befogade genom andra tidsförhållanden men i överensstämmelse med donatorernas vilja och andemening, må ägodelarna från Stockholmshemmet och Tyresö på ett betryggande sätt förstöras, ev. brännad, sedan noggrann förteckning uppgjorts genom stiftelsen och Nordiska Museets försorg. Ägodelarna får ej skingras, ingenting får säljas, auktioneras eller skänkas bort. 4. att för framtiden sörja för djurvården å Tyresöegendomen genom utfordring, uppsättande af fågelholkar och skyddsanordningar m.m. 5. att underhålla det nu befintliga staketet kring Dyvik 1:14 och 1:304 samt 6. att i mån av behov låta uppföra inhägnad även kring det övriga fridlysta bergområdet, Dyvik 6.1. 7. att då påfordras eller anses erforderligt uppföra mindre forskar- och vaktstugor samt laboratorier enligt direktiv i donationsbrevet. 8. att utöva tillsyn över ordningen i forskarhemmet. Så bör t.ex. ev. avtal om den löpande tillsynen och vården av natur och byggnader samt närmaste vicevärdskapet och introduktion av bostadsstipendiater kunna träffas med lämplig person som bor i närheten t.ex. i Ällmora, Brevik eller Tyresö (”Fogde”). Den polisiära tillsynen och befogenheten bör kunna utövas av en polisstipendiat som ev. även bör kunna vara ”fogde” enligt § 18. Den av donationen omfattade egendomen skall i möjligaste mån stå till förfogande som forskningsobjekt för av Stiftelsen gynnade forskare och stipendiater. I övrigt ingen prioritering för någon punkt. § 5 Det åligger styrelsen a) att iakttaga donationsbrevets bestämmelser samt att enligt relgementet utdela stipendier och belöningar (pris) b) att väl vårda natur, djurliv och kultur c) att vaka över att god ordning råder på forskarhemmet d) att sätta upp skyltar med uppgift om forskarhemmets tillkomst och uppgift samt vård av detsamma e) att med ledning av gåvobrev och reglementete utfärda särskilda anvisningar för sökande av penningstipendium och in natura- stipendium. f) att få utfärda särskilda anvisningar för vård av natur och egendom jämte inventarier å Tyresö. § 9 [—] Styrelsen skall en gång årligen inför lämpligt forum anordna Thuréus minnesföreläsning, föredrag eller liknande och, i den mån medel därtill förslå, anordna symposium, berörande något i § 2 upptaget ämnasområde. § 11 För stiftelsens stipendier skall gälla följande. Föreligger goda skäl därtill kan styrelsen utdela belöning eller stipendium utan ansökan. Som regel bör årligen minst en större belöning eller stipendium f.n. förslagsvis 5.000 – kr utdelas till en därav förtjänt person. Kungörelse om för ansökan ledigt stipendiebelopp eller in natura stipendium skall äga rum under oktober månad varje år. Kungörelsen skall innehålla uppgift om när ansökan senast skall vara ingiven, den 30 november, även som den senaste tidpunkt sökande skall ha erhållit besked, huruvida stipendium beviljats, den 30 mars. Motiverad skriftlig ansökan enligt särskilt formulär om stipendium med angivande av önskat belopp skall inges till styrelsen och innehålla uppgift om den eller de frågor, den sökande ämnar göra till föremål för studier. Till ansökan skall fogas en kalkyl över huru sökanden avser att dispnera stipendium. Vidare skall styrkt meritförteckning bifogas. Stipendiat skall vara svensk medgorgare och avse att bedriva forskning i Sverige för att komma i åtnjutande av stipendium. §12 Stipendiat är skyldig att om styrelsen så önskar utan särskild ersättning medverka vid föreläsning eller föredrag, som enligt § 9 skall anrodnas av styrelsen. § 13 Av beviljat stipendium äger stipendiaten omedelbart uppbära hälften; av den återstående hälften får lyftas så snart en kort berättelse över stipendiemedlens användning inlämnats och godkänts samt i förekommande fall medverkan vid föreläsning enligt § 12 ovan skett eller på annat sätt ett godtagbart forskningsresultat dokumenterats. Under här angivan förhållanden skall stipendium eller belöning utgå oavkortat. Det får icke utgå under sådana former eller förhållanden eller ha den storleksordning att Stiftelsen eller stipendiat härför vidlådes skattepålaga eller skatteökning. § 14 Anslag från fonden får icke utgå till: a) utgifter, som det åligger staten att bestrida i och undervisningens behöriga fortgång eller för annan verksamhet; b) inrättande av lärar- eller andra befattningar; c) det löpande arbetet på kliniker, i skolor och på vetenskapliga institutioner; d) bidrag i pennningar till andra stiftelser eller fonder; e) understöd till periodiskt utkommande skrifter; ej heller kostnader för tryckning av skrifter, framställning av bilder eller översättningar till främmande språk; f) vanlig studieresa, kongressresa eller dylikt; g) sådana utgifter, som det åligger staten, landstingen och kommunerna att bestrida för handhavande av på dem ankommande verksamhet; h) byggnadsföretag. § 15 Därest medel förbli odisponerade i brist på kvalificerad stipendiesökande eller föreläsare må medlen sparas till följande år så även för att göra det möjligt att utdela ett eller flera större belöningar eller stipendier. I skälig utsträckning må medel användas för anlitande av gästföreläsare, även utländsk, vid sådan sammankomst som omnämnes i § 9. § 18 För av Stiftelsen lämnade bostadsförmåner m.m. in naturastipendium, enligt § 2 pkt 2 skall följande gälla a) Upplåtelse av forskarhemmet på Tyresö må ske till sådan förtjänst person, som avses i § 2 utan däreom gjort föregående ansökan. Förmånen skall utgöra belöning (pris) för utfört arbete eller möjliggöra för stipendiat att slutföra ett påbörjat arbete. Förmånen kan ock, om styrelsen så önskar kungöras som stipendium in natura. I båda fallen skall § 9 i tillämpliga delar gälla, liksom följande paragrafer. Uppbärande av annat stipendium (penningbelöning) skall ej utgöra hinder för erhållande av in natura-stipendium i form av bostadsförmån. b) Utsedd stipendiat får disponera anvisad del av forskarhemmet

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thuréus forskarhem och naturminne för kultur, natur, litteratur och konst
Organisationsnummer:802008-0910
Adress:
  • Thomas Hammarlund
  • Bondegatan 28
  • 11633 Stockholm
Telefonnummer:070-3558610
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS