Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 630 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att sprida kunskap om Martinus världsbild och att främja andlig-vetenskaplig forskning. -
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att 1. Ge premier (av avkastning på 1.000 Riksdaler Banco) till förtjänta elever i Täckhammars skola. 2. Stipendier för studier vid folkhögskola, lantmannaskola, lanthusskola eller likannde läroanstalt för studiebegåvade, mindre bemedlade barn, som genomgått folkskola och fortsättningssskola Läs mer ... -
1:0 Stipendium tilldelas vid slutet av maj månad varje år någon fattig studerande född i Karlshamn. 2:0 Sökande skall vara känd för dygd och flit. 3:0 Om någon bland de sökande skulle styrka sig vara av Sorbonska släkten äger han Läs mer ... -
Att i ömmande fall där patientförsäkringen enligt sina villkor inte kan ersätta skada eller som bidrag i särskilda fall till kostnader för vård och behandling, som inte bekostas av landstinget såsom vistelse vid hälsohem eller hos andra privata vårdgivare och Läs mer ... -
4. Såväl avkastning som kapital används enligt beslut av rektor efter samråd med personal och elever till: belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete Läs mer ... -
Ändamålet är att främja vård av behövande ålderssstigna, sjuka eller lytta. -
Stiftelsens medel ska användas för verksamheten på Svalnäs och för varierande ändamål bland annat tex för inköp av konstverk av god kvalitet tex Stockholmsmotiv, köp av musikinstrument osv. -
Till understöd för till Danmark ankommande behövande landsmän. -
Stiftelsens ändamål är att understödja medicinsk forskning inklusive sådan rörande de reumatiska sjukdomarna. Anslag skall utgå ur fondens avkastning, vilken skall i sin helhet användas för ändamålet genom i regel årlig utdelning. -
Stiftelsens ändamål är att vid julen dela ut bidrag åt behövande (ursprungligen till Runtuna församlings fattiga). -
Stipendium till student vid LU 1) företräde för behövande släkting 2) stud tillhörande religionsvetenskaplig linje som ämnar bli präst och med företräde för stud tillhörig Lunds stift. -
Av avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet och resten med avdrag för förvaringsavgiften utbetalas till fondens styrelse, som skall använda inkomsten för Göteborgs Okesterförenings verksamhet. -
[…] §2 Stiftelsens ändamål är att enligt testators förordnande bereda goda och billiga bostäder åt förtjänta och värdiga medlemmar av nationen. -
Räntan skall årligen utdelas till en i adelig stånd född, och i behof varande Fru. -
Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning beträffande de sjukdomar som förvaltaren finner mest angeläget. -
Stiftelsens syfte är att samla in medel och med dessa utveckla ett långsiktigt, hållbart och globalt sammanhållen forskning och utveckling med fokus på hållbar miljö utveckling genom att främja personer och organisationer vars insatser utvecklar innovationer , individer och organisationer Läs mer ... -
Stiftelsen som bildats genom Inga Svenssons testamente skall ha till ändamål att stödja verksamhet för att främja Skånsk kultur genom att främja verksamheten vid Stiftelsen Beredskapsmuseet, Kulturen i Lund och en arkeolog som är knuten till Lunds Universitet eller som Läs mer ... -
Fondens avkastning skall enligt den ursprungliga tanken av Louise Ahlén, som genom testamente givit upphov till fondens bildande, med nedan i §§ 6, 8, 9 och 10 nämnda undantag, användas till uppfostring, hjälp och tillfälliga understöd åt medellösa barn. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studerande vid Sveriges Lantbruksuniversitets veterinärmedicinska fakultet. Minst en tiondel (1/10) av stiftelsens avkastning skall läggas till kapitalet. -
förvärva, äga aoch förvalta fast och lös egendom för beredande av samlingslokaler till Odd-Fellowlogen nr 27 Carl XI och Rebeckalogen nr 53 Alice Tegnér jämte därmed förenlig verksamhet. -
Att möjliggöra studier av fysisk fostran i Sverige och i utlandet och dels åt forskning och/eller utvecklingsarbete som gagnar idrottsämnets utveckling. -
Stiftelsens ändamål är nyttiga ändamål som kyrkostyrelsen beslutar. (Urkund saknas) -
Att verka för att minska den psykiska ohälsan i samhället genom att främja omsorg om barn och unga inom sagda område. Ändamålet kan uppfyllas genom behandling såväl individuellt som i grupp men även genom opinionsbildning och utbildning samt övriga ändamålsfrämjande Läs mer ... -
Grundbeloppet är 50 000 kr. Av den årliga ränteavkastningen fonderas högst 20% och av resterande års avkastningar utdelas ett forskningsstipendium vart femte eller vart sjätte år. Forskningsstipendiet skall tilldelas den läkare eller de i ett team samarbetande läkare som under Läs mer ... -
Att trygga pensionsutfästelser, som Acadius AB (bolaget) lämnat till anställda, eller till efterlevande efter sådana anställda.Stiftelsen skall trygga utfästelse enligt allmän pensionsplan. -
Stiftelsens ändamål är att bereda vila och rekreation åt kvinnor från Västmanlands län, företrädesvis från Köpings stad. Därvid skall i första hand komma ifråga sådana kvinnor som ha svårigheter att själva bereda sig dylik vila och rekreation. Föregående års avkastning Läs mer ... -
I första hand skall resterande avkastning efter kyrkoherens bestämmande vid jul och midsommar fördelas bland behövande ålderstigna personer inom församlingen. I andra hand skall avkastningen fördelas bland behövande, ålderstigna personer inom Stockholms kommun. Läs mer ... -
Att trygga utfästelser om pension, som givits av Albert Thun AB åt dess arbetstagare i ledande ställning som tillika är aktieägare och deras anhöriga. -
I den mån ovannämnda avkastningstagare (livräntetagare enl p 2-3 i testamente) avlider, skall avkastningen tillfalla Hedvig Eleonora församling, till att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta inom församlingen företrädesvis sådana som sett bättre dagar eller också såsom studiebidrag Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är forskning om och bekämpande av cancer och därmed besläktade sjukdomar. -
Stiftelsens ändamål är understöd för vetenskaplig forskning inom reumatiska sjukdomar. -
Avkastningen av medlen till Institutet för blinda skall användas till hjälp åt blinda män och kvinnor i deras strävan till självförsörjning. -
Att trygga utfästelser om pension, som givits av Arne Hill Förvaltning AB och tidigare Arne Hill AB – i fortsättningen benämnd arbetsgivaren – åt sådana anställda eller tidigare anställda hos arbetsgivaren som är eller varit aktieägare i bolaget eller efterlevande Läs mer ... -
Utbetalningarna skall ges såsom stipendium till civilingenjörer, som är innovatörer och entreprenörer, utexaminerade vid Kungliga Tekniska Högskolan, närmast från efterföljare till de avdelningar, som på 1940-talet benämndes kemi och kemisk teknologi, resp teknisk fysik, att utveckla sina affärsidéer i egna Läs mer ... -
[.], och skall avkastningen av det blivande kapitalet årligen vid jultiden såsom gratifikation, efter fattigvårdsstyrelsens gottfinnande, utdelas till den personal från Huddinge Ålderdomshem, som omhändertar vårdnaden av patienter på sjukavdelningen. -
Den årliga avkastningen av kapitalet ska användas till stipendium åt i första hand en elev i den särskilda orgelsoloklassen på kyrkomusikerlinjen. I andra hand skall stipendiet tillfalla annan elev på kyrkomusikerlinjen – dock icke till någon annan solistklass. Musikhögskolan äger Läs mer ... -
Att trygga utfästelser om pension, som givits av Banbrytarna Göran Wiklund AB åt Göran Wiklund och dennes efterlevande.Stiftelsen skall dock inte ha till uppgift att trygga sådana utfästelser som ingår i allmän pensionsplan. Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att främja mänskliga rättigheter, jämlikare fördelning av resurser, bekämpning av fattigdom och barnarbete, hållbar utveckling för miljön och andra möjligheter att bidra till en bättre värld. Bidragen kan vara stipendier till personer eller projekt, som behöver Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål ska vara att främja farmacihistorisk forkning och utbildning, musei- och biblioteksverksamhet. Stiftelsen får ta emot bidrag och kapital från andra än stiftaren. -
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om tilläggspension till ombudsmän inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet. -
Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet, enligt den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken (waldorfförskolepedagogik). Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål, som stiftelsens verksamhet är beroende av från vidare synpunkt sett. Sådana ändamål Läs mer ... -
Behållna afkomsten årligen, sedan en tiondedel däraf lagts till kapitalet, å min födelsedag, den 8 oktober, utdelas i enlighet med biskopens förslag till en eller flera präster inom stiftet, som för församlingslifvets höjande inom vederbörande pastorat vidtagit särskildt beaktansvärda åtgärder Läs mer ... -
Ur fonden utdelas belöningar till sådana personer i Eskilstuna, vilka för sin utbildning till tjänst inom industrien utfört framstående prestationer. Belöning ur fonden är avsedd som uppmuntran för ådagalagd energi, flit och arbetsvilja. Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att i den ordning dessa stadgar föreskriva bereda pension åt personer, som äro eller varit anställda hos Sveriges Verkstadsförening, ävensom till efterlevande efter sådana personer. I andra hand må stiftelsens medel kunnakomma till användning för fullgörande Läs mer ... -
Fondens årliga avkastning skall sedan en femtedel därav lagts till kapitalet årligen användas för att underlätta tillvaron för cancersjuka personer som vårdas i hemmen och i första hand till dem som äro mantalsskrivna i Gustaf Vasas församling. Läs mer ... -
Till hemsida
Stiftelsens ändamål ska i första hand vara att främja utbildning för barn och ungdomar. Därutöver ska stiftelsen också kunna främja vård och omsorg om barn och ungdomar. Det ankommer på stiftelsen att besluta om vilka ändamål som ska främjas från Läs mer ... -
Af disponibel avkastning bildas två stipendier och en pension att utgå till lika belopp i jemnadt tiotal kronor; skolande understödens storlek hvarje gång bestämmas för en tid af fem år. Stipendierna äro af sedda för behöfvande ynglingar och fröknar af Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall utdelas som stipendium eller belöning till yngre manlig forskare, som bedriver matematiska studier vid Lunds Universitet. Stipendiaten skall hava avlagt fil.kand. examen, däri ämnet matematik ingår, samticke hava disputerat för doktorsgrad. Läs mer ... -
Stiftelsen har till uppgift att moraliskt och ekonomiskt understödja obemedlade barn och ungdom, företrädesvis barn av frimurarebröder. -
Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till förtjänstfulla elever på Öknaskolan och att bidra till att öka trevnaden bland elever på skolan. Vid beslut om utdelning ur stiftelsesamfonden skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna för de i stiftelsesamfonden ingående Läs mer ... -