ÄNDAMÅL

På landshövding Anders von Reisers testamentariska förordnande av den 10 november 1780 och den 28 mars 1782 grundades von Reiserska stiftelsen.

1. Av den behållna årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till det bundna kapitalet och i den mån så befinnes lämpligt avsättning göras till en dispositionsfond, vilken må användas till bestridande av oförutsedda utgifter samt pensioner, som avses i 4.

2. Till gåvor åt mindre bemedlade i ömmande omständigheter i första hand från Lärkesholm eller församlingen i övrigt och i andra hand från övriga Örkelljunga kommun avsättes årligen 1/2 basbelopp att efter direktionens bestämmande genom kyrkoherdens i Örkelljunga försorg utdelas. I särskilda fall kan kyrkoherden – efter hörande av direktionen – rekvirera ytterligare upp till 2 basbelopp. De årliga avsättningarna må fonderas; dock må det samlade beloppet högst uppgå till 1 basbelopp.

3. Årligen utdelas upp till 40 brudgåvor om vardera 1/10 basbelopp bland kvinnor, vilka under det år utdelningen äger rum eller året dessförinnan ingått äktenskap och är födda eller vid äktenskapets ingående bosatta i det ursprungliga Åsbo kontrakt det vill säga Örkelljunga pastorat, Klippan pastorat, Björnekulla-Västra Broby församling, Kvidinge församling samt Perstorp församling.

4. Sedan de i 2 och 3 angivna belopp utgått, delas återstoden av avkastningen i två delar, av vilka den ena skall utgöra 5/8 och den andra 3/8 av det för delning tillgängliga beloppet.

Den förstnämnda delen (5/8) skall användas till pensioner åt minst tjugo och högst trettiosex fattiga personer, som är ogifta änkor eller änklingar, hälften av adel och hälften hederliga borgare eller andra ofrälse personer, hälften av vartdera könet; dock att om bland adel ej skulle finnas så många behövande motsvarande hälften av det totala antalet pensionärer må för adlig avsedd pension må tilldelas även ofrälse; och skola pensionsbeloppen vara lika stora för alla pensionstagare. Skulle en eller flera pensioner något år befinnas ej böra utgå eller skulle, sedan samtliga pensioner utbetalats, något belopp återstå av nu förevarande del av avkastningen, skola sålunda uppkomna besparingar i stiftelsens räkenskaper föras till dispositionsfonden.

Den andra delen (3/8) skall överlämnas till Örkelljunga kommun, att genom dess utbildningsnämnd brukas till de nämnda ändamål.

Medlen skall av skolstyrelsen i Örkelljunga kommun efter samråd med direktionen fördelas som stipendier, bidrag för allmänbildande föreläsningsverksamhet eller annan allmänkulturell verksamhet.

Utdelning av stipendier skall därvid ske som uppmuntran och stöd till personer, som vill ägna sig åt sådana studier som inte kan erbjudas av hemkommunens skolor, exempelvis musik, konst och teater eller studier utomlands.

Högst 20% av det tillgängliga beloppet får användas för allmänbildande föreläsningsverksamhet eller allmänkulturell verksamhet såsom forskningsarbete och kulturhistorisk dokumentation inom Örkelljungabygden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:von Reiserska stiftelsen
Organisationsnummer:837600-1775
Adress:
  • Box 1134
  • 26222 Ã„ngelholm
Telefonnummer:0431-41 81 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS