ÄNDAMÅL

§ 2. Medlen av fondens avkastning skola; då de icke helt eller delvis fonderas för att öka fondens kapital, användas till en eller flera medlemmars av adliga ätten n:o 78 Wernstedt bästa i följande ordning: 1:o till understöd, åt mindre bemedlade änkor med oförsörjda barn efter ättemedlemmar, att utgå för viss av direktionen bestämd tid, vilken tid kan efter direktionens beprövande förlängas, därest behovet av understöd fortfar; 2:0 till understöd åt mindre bemedlade manliga eller kvinnliga ättemedlemmar, att utgå under den i 1:0 här ovan angivna tid; och 3:0 till stipendier åt mindre bemedlade yngre ättemedlemmar för studier vid universitet, högskola eller annan högre utbildningsanstalt. § 3. Fondens avkastning får icke användas för de i § 2 angivna ändamål, förrän fondens kapital uppgått till minst tiotusen kronor. Därefter skall minst en femtedel av avkastningen årligen avsättas till kapitalets ökande. När medel från fonden äro tillgängliga för utdelning enligt § 2, bör tillkännagivande ske i lämplig tidning samt ättens huvudman underrättas, på det att ättemedlemmarna även genom hans försorg må erhålla meddelande. § 4. Om adliga ätten Wernstedt skulle utdö, skall fondens kapital, med bibehållande av fondens namn, övergå med full äganderätt till Riddarhuset, vars direktion äger använda fondens årliga avkastning till understöd eller stipendier åt medlemmar av andra adliga svenska ätter, varvid dock de, som härstamma från medlemmar av ätten Wernstedt, böra erhålla företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wernstedtska ättefonden
Organisationsnummer:802003-8330
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08 - 723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS