ÄNDAMÅL

Årliga räntan deraf, sedan en procent blifvit lagd till kapitalet, skall utdelas såsom pensioner, hvardera å 100 Riksdaler om året och tilldelas behöfavnde samt för en hedrande vandel kända flickor af friherrliga Pfeiffiska och adeliga Nisbethska slägterna, som äro med mig på mödernet närmast beslägtade, alt efter Riddarhus Direktionens samvetsgranna pröfning och utan lottning. Till erhållande af en pension bör framför andra utses någon av framlidne Baron Alexander Pfeiffs döttrar så länge de lefva och befinnas i toftiga omständigheter, samt en annan pension någondera af Kammarherren Nisbeths döttrar.

Fröken Adéle Pfeiff och en af Kammarherren C. G. Nisbeths döttrar, böra i främsta rummet och framför alla andra komma i åtnjutande af pensioner från den af mig genom samma testamente stiftade pensionsfond; dock skola pensionerna förminskas till 50 Rdr Rmt om året.

I nåder förklara bestämmelserna i Ulrika Christina Högmarks testamentariska förordnande icke utgöra hinder för att de från fonden utgående pensionernas belopp bestämdes till etthundra kronor till hvarje pensionstagare och att pensioner utdelades till det antal, fondens årsafkastning, efter afdrag af föreskrifven afsättning till kapitalet, medgåfve.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulrika Christina Högmarks testamentsfond
Organisationsnummer:102016-0402
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS