ÄNDAMÅL

Vidare skall Kokerskan Anna Hedberg under sin återstående lifstid från fonden åtnjuta en årlig pension af trehundra (300) kronor att utgå, från det rätt för henne att af mitt sterbhus bekomna lön upphör; Skolande efter Anna Hedbergs död det henne tillerkända pensionsbeloppet lika fördelas å närmast här nedan bestämda tre pensioner.
Hvad derefter återstår af fondens årliga behållna inkomster skall delas, i tre lika delar, som nästpåföljande år den 1 Mars såsom pensioner utbetalas:
En lott till min kusin Fröken Jeacquette Wilhelmina Sack, dotter till Baron Carl Filip Sack till Bergshammar och hans Fru Friherrinnan Jeacquette Sack, född Bennet;
En lott till min kusin Fröken Eva Louise Sack, likaledes dotter till förbemälde Baron Sack och hans Friherrinna; och
En lott till Fröken Johanna Maria Nauckhoff, dotter till Öfverste Löjtnanten Reinhold Nauckhoff och hans Fru Friherrinnan Fredrika Thott.
Den af de för mina kusiner Jeacquette Wilhelmina Sack och Eva Louise Sack bestämda pensioner, som först blir ledig, öfverflyttas på Baron Johan Gabriel Sacks äldsta dotter Eva, som under sin återstående lifstid eger densamma uppbära.
Efter Fröken Johanna Maria Nanckhoffs död inträder hennes broder Sam Nauckhoff för sin återstående lifstid såsom berättigad till den för henne bestämda pensionen.
När något af de bestämda pensionsrummen blir ledigt, så att någon af mig nu nämnd berättigad innehafvare af pensionen icke finnes, skall det på detta pensionsrum belöpande pensionsbeloppet innehållas och läggas till fonden för ökände af dennas kapital, intill dess att rätt till pensions uppbärande för alla af mig nämnda pensionstagare upphört.
Sedan rätt till här förut bestämda pensioner upphört för samtliga de af mig utsedde pensionstagarne, skall af den behållna årliga afkomsten utaf fonden, sedan först, på sätt förut är sagdt, trehundra kronor deraf lagts till kapitalet; den 1 derpåföljande Mars utbetalas dels ett stipendium på trehundra kronor och dels två pensioner, hvardera med halfva den från det föregående året återstående behållningen, dock högst ettusentvåhundra kronor hvar.
Berättigade till nämnda stipendium och pensioner äro descendenter till mina svärföräldrar framlidne Excellensen Grefve Adolf Göran Mörner och hans Fru Catharina Ulrika Heijkenskiöld, som, födde »Mörner» med trovärdiga intyg styrka verklig meddellöshet och behof af understöd.
Stipendiet tilldelas en studerande yngling med goda seder som fyllt fjorton år, och må af honom behållas, till dess han fyllt tjugufem år.
Pensionerna, som äro afsedda en för manlig och en för qvinlig person, må åtnjutas endast af dem, som uppnått myndig ålder. Pensionstagare behålle pensionen under sin återstående lifstid; dock vare pensionstagare, som kommer i så förbättrade ekonomiska omständigheter, att han eller hon ej vidare har behof af understöd, skyldig frånträda pensionen.
Finnes ej berättigad stipendiat eller pensionstagare, skola de för stipendiet eller pensionerna afsedda räntemedlen läggas till fonden för densammas förstärkande.
Skulle fonden så tillvexa, att af dess aftkastning kan bildas mera än ett stipendium på trehundra kronor och två pensioner, hvardera å ettusentvåhundra kronor, må, när fondens tillgångar det tillåta, utdelas ytterligare en eller flera pensioner, hvardera å ettusentvåhundra kronor, för hvilkas åtnjutande här förut gjorda bestämmelser gälla, dock oberoende af pensionstagarens kön.
Om i en framtid framlidne Excellensen Grefve Adolf Göran Mörners och hans Frus descendenter skulle så utdö, att någon pensionsberättigad afkomling efter dem ej finnes, tillfaller fonden Svenska Riddarhuset att efter de bestämmelser, som Riddarhusdirektionen kan gifva, användas till pensioner åt behöfvande ledamöter af Svenska Ridderskapet och Adeln, vare sig manliga eller qvinliga; dock med företrädesrätt för dem, som tillhöra någon af de å Svenska Riddarhuset introducerade ätterna Mörner.

Kungl Maj:t förklarar föreskrifterna i nämnda testamente inte utgöra hinder mot att fondens årliga avkastning, sedan 15 procent därav lagts till kapitalet och sedvanligt förvaltningsbidrag utgått, används till ett stipendium om 1200 kr. för år och att återstoden av avkastningen årligen delas ut som pensioner, vilkas antal och storlek skall vara och beroende av tillgängligt belopp, antal sökande och deras särskilda behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grefve Johan August Mörners fond
Organisationsnummer:102016-0915
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS