ÄNDAMÅL

1. Riddarhuset utbetalar i slutetet av varje kalenderkvartal av följande mig åliggande livräntor, nämligen till fru Selma Lagerheim, född Lohrman, en årlig livränta av ettusentvåhnndra (1 200) kornor, fru grevinnan Jeanette Spens, född Mnderström, en årlig livränta av ettusen (1 000) kronor och fru Ebba Kristina (Lilly) Lagerheim en årlig livränta av åttahundra 8800) kronor.

2. Den del av kapitalets årliga avkastning, som icke åtgår till livräntorna och Riddarhusets förvaltningskostnad, lägges till kapitalet och göres frukbärande.

3. När en livräntetagare avlider, uppflyttar Riddarhusdirektionen innehavaren av närmast lägre livränta utan särskild ansökning till innehavare av den högre livränta, som må finnas ledig, och alltjämt vidare.
I den lediga lägsta livräntans ställe upprättas en årlig pension till belopp av åttahundra (800) kronor att halvårsvis utbetalas, vilken pension kungöres till ansökning ledig. Med avseende å denna pensions innehavare gälla motsvarande bestämmesler som här ovan för livräntetagare. Vid sedermera uppkommande ledighet förfares på enhanda sätt, så att slutligen i stället för de tre livräntorna uppstå tre årliga pensioner att halvårsvis utbetalas till belopp av respektive ettusentvåhundra, ettusen och åttahundra kronor med samma rätt för pensionstagarne, som gällt för livräntetagarne, till uppflyttning utan särskild ansökning.

4. När helst en livränta eller pension på grund av innehavarens död eller uppflyttning till högre livränta eller högre pension varder ledig, besparas densamma under ett halvt år, innan den erhåller ny innehavare. Denna besparing lägges till kapitalet och göres fruktbärande.

5. Kompetenta till erhållande av förenämnda pensioner äro i främsta rummet kvinnliga medlemmar av friherrliga ätten nr 341 Lagerheim och av adliga ätten nr 2118 B Lagerheim, huvudgrenen, samt i andra rummet kvinnliga medlemmar av nyssnämnda adliga ätt, adopterade ättegrenen, samtliga utan hänsyn till förmögenhetsförhållanden och med företrädesrätt mellan flera lika berättigade sökande för den till levnadsåren äldre framför den elller de yngre. Kompetenta i trdje rummet äro kvinnliga medlemmar av andra på Riddarhuset introducerad grevliga, friherrliga eller adliga ätter, därvid Riddarhusdirektionen vid tillsättande av pension bör fästa avseende ej blott på levnadsåldern utan ock på det större eller mindre behovet av understöd.

6. Skulle kapitaldet så tillväxa, att dess avkastning medgiver upprättandet av ytterligare en årlig pension, bör detta ske så snart en sådan kan utgå med ettusenfemhundra (1 500) kronor, och skal då vad i slutet av punkt 3. samt i punkt 4. finnes föreskrvet erhålla motsvarande tillämpning. Skulle åter avkastningen av kapitalet så minskas, att svårighet möter att utdela samtliga pensioner, må vid uppstående ledighet med kungörandet och tillsättandet av den lägsta pensionen anstå under så lång tid, som kräves för att kapitalets avkastning ånyo må med säkerhet medgiva pensionens tillsättande.

Tre pensioner ändras till fem lika stora pensioner.Minst en tiondel av den årliga avkastningen av fonden läggs till kapitalet samt att disponibel avkastning inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lagerheimska fonden
Organisationsnummer:102016-0568
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS