ÄNDAMÅL

Då ledighet till pension inträffat, kungörs densamma genom Tidningarne, och äro såsom behöriga att af pensionen komma att anse, personer i behöfvande omständigheter af så kallade bättre klassen, som äro födda i Stockholm och ej under 30 år gamla; bland dessa böra företrädesvis ihogkommas de som äro blinde, och efter dem de som äro i sina händer förlamade eller förvridne, så att de med arbete sig icke kunna försörja […].

Pensionerne som utgå med 21 725 kr med en årlig uppräkning enligt konsumetprisindex för året till hvar och en af de antagne pensionärerne, utbetalas till hälften den 14 Februari och den andra hälften den 6:te Augusti […]

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tidmarks och Sundins Pensionsfond
Organisationsnummer:802425-2234
Adress:
  • Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
  • Högalidsgatan 26-28
  • 117 30  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-720 89 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS