ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan vinstintresse utveckla, främja samt öka intresset för ledarskap inom hälso- och sjukvård samt därtill relaterad verksamhet. Syftet är att öka kunskapen om vad gott ledarskap innebär för hälso- och sjukvården. För detta ändamål ska Stiftelsen från tid till annan, och efter Stiftelsens styrelses beslut, bedriva utbildning och seminarier kring ledarskap och organisation inom hälso- och sjukvården. I den mån så är möjligt ska Stiftelsen också på annat sätt kunna sprida kunskap om, och påverka samhällsdebatten beträffande, värdet och samhällsnyttan av gott ledarskap inom hälso- och sjukvården. Stiftelsens medel ska användas i och för verksamhet som är förenlig med Stiftelsens ändamål och syfte och kan även delas ut till fysiska eller juridiska personer. Stiftelsen ska bedriva näringsverksamhet i form av att arrangera intäktsgenererande utbildning och seminarier kring ledarskap och organisation inom sjukvården. Stiftelsen ska främja sitt syfte och ändamål genom (i) de intäkter som genereras genom den utbildnings- och seminarieverksamhet som ska bedrivas inom ramen för Stiftelsen samt (ii) de medel som av stiftarna tillskjutits vid Stiftelsens bildande, samt avkastning på förutnämnda medel. Influtna medel kan administreras direkt i Stiftelsen eller via ett eller flera helägda dotterbolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi
Organisationsnummer:802479-8004
Adress:
  • Solvent Accounting AB
  • 135 61 Tyresö
Telefonnummer:0709-68 82 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS