ÄNDAMÅL

Stiftelsen Ryttmästare Holtermanns understödsfond måtte förvaltas med Kungl. Livgardets till häst övriga stiftelser enligt följande bestämmelser:

Kapitalet, vid vars placerande god säkerhet hellre bör efterströvas än hög ränta, får ej minskas, utan bör det på sätt nedan säges, så småningom uppbringas till 10 000 kronor.

Avseende räntan att vad för ett år inflyter skall, sedan nödiga förvaltningskostnader blivit betalda, användas till hjälp åt nyutnämnda yrkesofficerare, att om fler yrkesofficersutnämningar sker samma år den eller de yngre under påföljande år komma envar i åtnjutande av ett års ränta av dåvarande kapitalet, att de år , då räntan ej användes enligt dessa bestämmelser, minst 25 procent av densamma skall läggas till kapitalet, tills detta uppnått tiotusen kronor, samt att återstoden användes som tillfälligt understöd, antingen till någon i tjänst varande yrekesofficer, vilken på grund av sjukdom eller andra ömmande omständigheter därav kan vara i behov, eller till nyligen avliden yrkesofficers familj, eller slutligen till något för yrkesofficerskåren i dess helhet nyttigt ändamål. Att räntan icke användes till ordnandet av affärerna för sådan yrkesofficer, vilken på grund av mindre stadgat levnadssätt råkat i skuld.

Bestämmandet av fondens förvaltning och räntans användande enligt ovanstående tillkomma direktionen för stiftelsen Kungl. Livgardets till häst pensionsfond. Beslut om förändringar av stiftelsens föreskrifter skall fattas av Direktionen för stiftelsen Kungl. Livgardets till häst pensionsfond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ryttmästare Holtermanns understödsfond
Organisationsnummer:802001-4661
Adress:
  • Ronny Schultz
  • Box 27803, Kavallerikasern, Livgardet
  • 115 93 Stockholm
Telefonnummer:070-300 11 42
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS