ÄNDAMÅL

1:o att sagde medel utlånas i enlighet med det för förvaltningen af Riddarhusets fonder gällande reglemente samt att den behållna räntan efter afdrag af förvaltningsarvodet, hvars belopp Riddarhusdirektionen täcktes bestämma, i tjugo år lägges till kapitalet. 2:o att efter dessa tjugo års förlopp behållna räntan å det då uppkomna kapitalet tillfaller min son Ulrik Wilhelm Ossian Queckfeldt, om och så länge han lefver. 3:o att efter min sons död och sedan de tjugo åren tilländalupit, en tredjedel af den årligen inflytande behållna räntan lägges till kapitalet och återstoden af samma ränta tilldelas någon af mina manliga afkomlingar, företrädesvis af Queckfeldtska ätten eller i saknad deraf af annan adelig att för befordrande af hans uppfostran och undervisning i nyttiga kunskaper från det han fyllt nio år med rättighet för honom att, så vida han icke genom försumlighet i sina åligganden eller oskickligt uppförande af denna förmån gör sig förlustig, deraf förblifva i åtnjutande till dess han fyllt tjugofem år, äfven om han under tiden skulle vinna inträde i allmän eller enskild tjenst, hvarmed dock tillräckliga löneförmåner för hans underhåll icke äro förenade. Skulle för erhållande af detta understöd flera lika berättigade sökanden sig anmäla, äge den företräde, som visar de bästa intygen om flit och godt uppförande samt om största behofvet att af sagda understöd komma i åtnjutande. 4:o att, om någon sådan afkomling af mig, som ofvan är nämnd, icke till undfående af det utaf mig nu stiftade stipendium sig anmäler, detsamma må tilldelas annan manlig medlem af Queckfeldtska ätten att af honom tillgodonjutas under den tid och med de villkor, som i nästföregående moment föreskrifna äro; och gäller äfven i detta fall vid täflan emellan flere sökande hvad der stadgadt är. 5:o att om, efter det stipendiet blifvit bortgifvet till medlem af Queckfeldtska slägten, som icke från mig härstammar, någon af mina förutnämnde afkomlingar skulle till detsammas erhållande sig anmäla, han åtta månader efter det dylik anmälan skett, kommer i åtnjutande af stipendiet. 6:o att, om någon till stipendiet berättigad afkomling efter mig eller annan dertill berättigad medlem av Queckfeldtska ätten icke för tillfället finnes eller till detsammas erhållande sig anmäler, hela den årliga behållna räntan lägges till kapitalet till dess behörig sökande framträder. 7:o att, i händelse min afkomma samt Queckfeldtska ätten för öfrigt skulle utdö, de två tredjedelarna af den årligen inflytande behållna räntan tilldelas någon yngling af annan adelig ätt att honom tillgodonjutas under den tid och med de villkor, som ovan stadgade äro. 8:o att, derest i tidernas längd stipendiefonden skulle uppgå till så stort belopp, att två tredjedelar af den behållna räntan derå utgör mera, än som godt erfordras för en ynglings underhåll och uppfostran under den af mig bestämda tid, öfverskottet användes till ett eller flera ytterligare stipendier, med hvilkas bortgifvande förfares såsom ofvan är sagdt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Queckfeldtska stipendiefonden
Organisationsnummer:802002-7465
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS