ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att angripa rotorsakerna till växande samhällsproblem, i synnerhet psykisk ohälsa, ungdomsbrottslighet/gängkriminalitet, polarisering och desinformation. Detta kan göras genom att fokusera på psykologiska och sociologiska frågor såsom

– Främja omsorg, hälsa samt välmående hos barn och ungdomar
– Förebygga psykisk ohälsa och normbrytande beteende hos unga (motverka riskfaktorer samt stärka skyddsfaktorer)
– Öka samhällets förståelse för psykologiska och sociologiska frågor, såsom trauma
– Främja individens anpassning till samhället (ex utbildning, integration, prosociala aktiviteter, kasam)
– Främja individens återanpassning till samhället (ex kriminalvård, traumautbildning, traumabehandling)
– Motverka desinformation och stärka individens förmåga att sålla i informationsflödet.

Utgångspunkten är att inta ett barnperspektiv där vi utgår från barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Stiftelsens ändamål ska i första hand främjas genom avkastning i form av ränteintäkter, utdelningar och liknande. Av den egendom som tillskjuts vid stiftelsens bildande ska 30 miljoner kronor utgöra stiftelsekapital. När stiftelsen funnits i 5 år så får även stiftelsekapital användas, om styrelsen så finner lämpligt.

Stiftelsen får motta och samla in gåvor och bidrag från var och en som vill främja stiftelsens ändamål.

Stiftelsens ändamål skall uppfyllas genom att stödja såväl nationella som internationella projekt med stöd i forskning inom bland annat psykologi, neurovetenskap och kriminologi.

Stiftelsens ändamål skall uppfyllas genom att stiftelsen – i en anda av effektiv altruism direkt utvecklar, deltar i eller stödjer projekt för utveckling av verktyg/sammanhang som kan användas för ändamålens främjande, eller direkt bedriver verksamhet som främjar ändamålen.
Ändamålet kan även uppfyllas genom att stiftelsen direkt eller indirekt äger aktier eller andelar i bolag med sådan inriktning, som utvecklar, deltar i eller stödjer sådana utvecklingsprojekt eller driver nyssnämnd verksamhet, eller att stiftelsen lämnar ekonomiskt stöd till behövande eller till andra mottagare som i sin tur främjar ändamålen.

För att uppfylla ändamålen kan stiftelsen inrätta en egen operativ organisation som direkt bedriver eller stödjer sådan verksamhet som är ägnad att genomföra uppfyllandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lulimi
Organisationsnummer:802482-4990
Adress:
  • Ramsbury Property AB
  • Box 1421
  • 11184 Stockholm
Telefonnummer:072-1731358
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS