ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall, efter avdrag av kostnaderna för förvaltning, användas till ett eller flera stipendier, som, på sätt i detta reglemente närmare bestämmes, tilldelas begåvad, flitig och behövande medlem av Allmänna Sången. Direktionen har den 22 november 1928 antagit följande tolkning av kompetensvillkoren i § 2: ”Begåvad” innebär i första hand vokal, i andra hand allmänmusikalisk begåvning. Med ”flitig” avses intresserat deltagande i Sångföreningens övningar och offentliga uppträdande och främst ett deltagande under åren närmast före ansökningstidens utgång. Vid den inbördes avvägningen av kompetensvillkoren bör reglementets ordningsföljd tilläggas avgörande betydelse, varför stipendierna huvudsakligen bör anses hava karaktären av premier. Stipendiet utdelas med ett belopp av 300 kronor första gången året efter det år, då avkastningen å fonden, enligt vederbörligen avslutade räkenskaper och efter de i § 2 stadgade avdrag, uppgår till minst 400 kronor. Därefter skall det under samma förutsättning årligen utgå med nyssnämnda belopp 300 kronor. Sedan fonden så vuxit, att efter stadgade avdrag 85 % av avkastningen därtill föreslår, skola två eller flera stipendier, vartdera å 300 kronor, utgå. Den behållna delen av avkastningen skall läggas till kapitalet. Därest med hänsyn till förekommande omständigheter så skulle anses lämpligt, äger Allmänna Sångens stipendienämnd besluta, att stipendiets eller stipendiernas belopp, i den mån avkastningen enligt ovan stadgade grunder det tillåter, må höjas, liksom ock att deras antal må minskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar Wennerbergsmonumentet
Organisationsnummer:802480-5783
Adress:
  • Uppsala studentkår
  • Övre Slottsgatan 7
  • 753 10 Uppsala
Telefonnummer:018-4803100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS