ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning bildas ett resestipendium, Gunnar Wennerbergs resestipendium, som på sätt i detta reglemente närmare bestämmes, tilldelas medlemmar i Uppsala Studentkår, soma) önska i utlandet idka musikaliska kompositionsstudier eller musikaliska studier av vetenskaplig art, eller somb) önska i utlandet idka konsthistoriska studier.Till stipendiets erhållande kunna för varje gång såväl sökande enligt mom. a) och sökande enligt mom. b) anmäla sig. Stipendiet utdelas omväxlande åt sökande enligt mom. a) och sökande enligt mom. b) på det sätt, att vid utdelningen närmast efter den då en sökande enligt om. a) erhållit stipendiet, kompetenta sökande enligt mom. b) äga företräde till stipendiets erhållande, och omvänt. Skulle vid något tillfälle kompetent sökande ej finnas inom den kategori, som då har företräde till erhållande av stipendiet, må kompetenta sökande inom den andra kategorin uppföras å förslag till och erhålla stipendiet. Vid stipendiets första utdelande böra kompetenta sökande enligt mom. a) äga företräde.Resestipendiet utdelas med ett belopp av 1.500 kronor den första gången året efter det, då de tre sista årens sammanlagda räntebehållningar å fonden enligt vederbörligen avslutade räkenskaper överstiga 2.000 kronor. Därefter utgår det tills vidare med ett belopp av 1.500 kr vart tredje år. När fonden så stigit att senast avslutade räkenskaper utvisa, att de tre sista årens sammanlagda räntebehållningar belöpa sig till mer än 2.666:66 kronor, skall stipendiet utgå med ett belopp av 2.000 kronor, och så därefter vart tredje år. Från och med året efter det, då de två senaste årens sammanlagda räntebehållningar uppgå till mer än 2.666:66 kronor, utdelas ett resestipendium på 2.000 kronor vartannat år. När räntan under ett år stigit till 2.5000 kronor, utdelas under det följande året och sedan vartannat år resestipendiet till så högt belopp, som kan ske, med iakttagande av att 10% av årsräntan alltid skall inbesparas till fondens förökande.När resestipendiet sålunda stigit till av studentkårens styrelse med hänsyn till rådande penningvärde såsom skäligt ansett belopp, påbörjas bildandet av ytterligare resestipendier, alltjämt med inbesparing av en tiondel av räntan. Skulle genom förändringar i räntefoten eller eljest hinder uppstå för att utdela stipendiet till det belopp och i den ordning, som ovan sagts, beslute studentkårens styrelsen, vilka förändringar i sättet för stipendiets utdelning, som befinnes nödvändiga, varvid minskning i stipendiebeloppet dock icke må ifrågakomma. Intet år må mer än ett resestipendium utdelas, förrän fonden så stigit, att flera stipendier kunna inom treårsperiod utdelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar Wennerbergs resestipendium
Organisationsnummer:802480-5668
Adress:
  • Uppsala studentkår
  • Övre Slottsgatan 7
  • 753 10 Uppsala
Telefonnummer:018-4803122
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS