ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att skapa lösningar för de i ingressen beskrivna problemen. Lösningarna ska vila på vetenskaplig grund och innebära att skadlig klimatpåverkan upphör eller betydelsefullt reduceras. Stiftelsen ska främja investeringar i bebyggelse och infrastruktur så att många företags- och samhällsekonomiskt optimala åtgärder genomförs resulterande i största möjliga minskad energianvändning, etablering av decentraliserad utsläppsfri energiförsörjning och klimatneutral materialanvändning. Investeringarna ska främjas via underorganisationer som ska tillhandahålla kunskap, finansieringsformer och riskavlyft till bebyggelse och infrastruktur. Kunskapstillförseln ska vara objektiv och ambitiös. Finansieringsformerna ska ge låg årlig kapitalkostnad och erbjuda lång amorteringstid för att sänka totalkostnaden för investeringarna och därmed öka investeringsvolymerna. Försäkringslösningar som minskar investeringarnas risk bidrar till höga investeringsvolymer. Stiftelsen kan göra egna investeringar i fastigheter och medverka till att nya teknologier och metoder utvecklas. Sådana investeringar ska göras via underorganisationer om inte särskilda skäl finns för att direktinvestering görs. Stiftelsens främjande av investeringar kan inkludera åtgärder som innebär klimatanpassning och åtgärder som motverkar klimatförändringen. Stiftelsen kan stödja regelförändringar i samhället som främjar ändamålet. Vid investeringar i fastigheter som bedriver produktion kan stiftelsen anta ett helhetsperspektiv och inkludera även externa effekter från produktionen i de åtgärder som vidtas. Stiftelsen saknar vinstmotiv men om operativ verksamhet leder till sedvanlig marknadsvinst får denna vinst överföras till stiftelsen för främjande av ändamålet. Stiftelsen ska ha ett bundet kapital. Det bundna kapitalet ska investeras med måttlig risk och avkastningen ska främst användas för stiftelsens administration. Om det fria kapitalet är förbrukat får det bundna kapitalet användas för annat än administration. Stiftelsen ska ha ett fritt eget kapital att användas för utveckling av verksamheten, bland annat via underorganisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen GRUNDIR
Organisationsnummer:802482-0014
Adress:
  • Box 555 78
  • 102 04 Stockholm
Telefonnummer:070-6465800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS