ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall, sedan erfoderliga förvaltningskostnader avdragits, 10% läggas till kapitalet för att motverka en fortgående kapitalförsämring. Avkastningen skall utgå som ett stipendium med hälften för höst- och hälften för vårterminen, och stipendiet skall efter i vanlig ordning gjord ansökan utdelas av nationens stipendi och betygsnämnd efter hörande – i den mån detta är möjligt – av vederbörande sökandes lärare i historia och/eller statsvetenskap till en landsman, som vill fördjupa sig i studiet av den politiska eller ekonomiska historien och/eller statskunskap, och helst både i den historiska och statsvetenskapliga disciplinen. Det är inte givarens avsikt att locka någon in på studier inom angivna discipliner, utan att uppmuntra en för dessa studier lämpad, begåvad studerande. I första hand skall därför vid stipendiet utdelning vara avgörande håg och fallenhet för studiet inom res. disciplin; självfallet får inte stipendiet givas till någon som inte kan sägas vara i behov av ekonomiskt stöd, men å andra sidan får icke vid stipendiet utdelande för mycket hänsyn tagas till vad som på normalprosa betcknassom behövande. Vid fall då flera landsmän ha likvärdiga meriter bör företrädesrätt givas åt en sörmlänning, och om två eller flera sörmlänningar äro lika meriterade bör företräde givas, därest någon sökande är från Eskilstuna, åt denne icke minst med hänsyn till att jag är född därstädes liksom min fader och att den senare, utan möjlighet att i ungdomens dagar då åtnjuta historisk undervisning, genom självstudier under tysta kvällar skapade sig ett historiskt vetande, som han sökte överföra till sin son. Stipendiet skall normalt uppbäras i tre år, men må, om särskilda skäl därtill äro, kunna till vederbörande utgå ytterligare ett år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grönbergs stipendiefond
Organisationsnummer:802481-2508
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018 - 15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS