ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden må, sedan vanligt förvaltningsarvode gottskrivits Riddarhuset, användas till tre pensioner åt änkor eller ålderstigna fröknar, vilka därav äro i behov, eller till stipendier åt välartade flickor, som efter erhållen högre elementarbildning önska vinna vidare utbildning antingen i någon konst eller vetenskap, eller i visst praktiskt yrke och för ändamålet äro i behov av understöd.
Pension beviljas för tre år i sänder, men får behållas så länge behovet av understöd fortfarande förefinnes, och stipendium utdelas likaledes för tre år, men må, därest den påbörjade utbidningskursen i regeln kräver längre tid än tre år, efter Riddarhusdirektionens beprövande kunna av innehavaren få behållas i ytterligare högst tre år.
Pension och stipendium tilldelas i första rummet kvinnligsökande, som är barn, barnbarn eller barnbarnsbarn till någon av Hilda Julia von Essens bröder, även om hon eller han ingått gifte med ofrälse, och därest ej någon av nämnda personer anmäler sig såsom sökande, tilldelas understöd åt annan medlem av adliga ätten von Essen n:r 723, och böra därvid de, som stå i närmare skyldskap till mig, äga företräde framför dem, som äro mera avlägset befryndade.
Därest, så länge i föregående mom avsedda personer leva, fondens årliga ränteavkastning icke skulle i sin helhet åtgå för pensioner eller stipendier, skall tilläventyrs uppstående ränteöverskott läggas till kapitalet, dom därefter icke får förminskas.
När adliga ätten von Essen n:r 723 utgått och ingen annan av de personer, som enligt mom kunna bliva berättigade till understöd finnas i livet, må pension och stipendium med ovan stadgade belopp tilldelas behövande änkor och fröknar av andra adliga ätter med företräde mellan flera sökande för dem, som kunna visa skyldskap med mig, och skall även för detta fall årsränta, som icke uppgår till helt pensions- eller stipendiumbelopp, läggas till fondens kapital, som därefter icke får förminskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Hilda von Essens Donationsfond
Organisationsnummer:802003-7233
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS