ÄNDAMÅL

Sedan förvaltningskostnaderna för Riddarhuset avdragits, skall räntan årligen, halvårsvis den 21 juni och den 21 december, utbetalas till med. lic. doktor Mathilda Margareta Lundberg. Efter doktor Lundbergs död skall min broder friherre Gustaf Adolf Falkenberg årligen erhålla samma ränta i sin livstid. Efter hans frånfälle inträder min broder friherre Melcher Olof Falkenberg för sin livstid i rätten att uppbära räntan. Efter ovannämnda personers bortgång äger Riddarhusdirektionen årligen lägga en tiondel av den behållna räntan till kapitelet, så länge direktionen finner detta nödigt och lämpligt för fondens förstärkande. Återstoden av räntan skall å tid eller tider, som av direktionen bestämmes, utbetalas såsom livstidspendion till någon behövande, helst över femtio år gammal medlem av friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp (Lagmansö ättegren), företrädesvis ogift fröken eller änka. Skulle ej någon kvinnlig sökande anmäla sig, kan även pensionen tilldelas en manlig medlem av ätten med samma ålders- och tidsbetämmelser. Fröken av ätten, som gift sig med ofrälse man, kan även vid behov söka pensionen. Räntan kan även användas till stipendium och då tilldelas yngre kvinnlig eller manlig sökande av ätten såsom uppfostringshjälp att innehavas på viss tid enligt Riddarhusdirektionens beslut. Företräde skall under lika förhållanden i övrigt tillkomma den sökande, som till mig står i närmast släktskapsförhållande, vare sig det gäller pension eller stipendium. Direktionen kan, om den finner för gott, dela räntan i tvenne eller flera pensioner eller stipendier. alla sökande skola förete prästbevis och tvenne trovärdiga personers intyg om behov av understöd samt om hederlig vandel. Däres ingen kompetent sökande anmäler sig av friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp, äger Riddarhusdirektionen tilldela pension eller stipendium från fonden till behövande medlem av annan På Riddarhuset introducerad ätt, med iakttagande i tillämpliga delar av ovan givna bestämmelser. Min önskan är, att pensionerna eller stipendierna från fonden bliva så stora, att de göra verklig nytta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Emelie Falkenbergs fond
Organisationsnummer:102015-9859
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS