ÄNDAMÅL

1) Fonden, hvars kapital aldrig får minskas, skall i särskild räkenskap bokföras. 3) Med afkastningen skola i första hand grafvarna oklanderkligt underhållas af därtill genom Riddarhusdirektionen utsedd person. Hvad som återstår af årets afkastning skall delas i två lika stora delar. Af den ena delen bestrides kostnaderna för grafvarnas underhåll, och skall hvad därtill ej åtgår läggas till fondens kapital. Den andra delen af årsafkastningen skall läggas till kapitalet, till dess fonden vuxit till 1000 kronor. Efter afdrag af vanligt förvaltningsbidrag tilldelas densamma behöfvande kvinlig medlem af ätten Ramsay, hvilken kan visa härstamning från kammarherre Bror Jacob Wilhelm Ramsay och hans maka grefvinnan Eva Kalling. Skulle ingen medlem af nämnda gren af ätten Ramsay anmäla sig, tillfaller pensionen behöfvande kvinlig medlem af grefvliga ätten Posse, som kan visa härstamning från hofstallmästaren grefve Fredrik Posse och hans hustru Eva Ramsay. Finnes ej heller sådan berättigad sökande tillfaller pensionen annan behöfvande kvinlig medlem af Ridderskapet och Adeln. Riddarhusdirektionen berättigas att, när fondens kapital växt till 5000 kronor, minska det belopp, som enligt ofvanstående skall läggas till fonden, dock ej under 1/10 af fondens afkastning, samt i stället använda återstoden till ökning av pensionens storlek. Hvad som sålunda lägges till kapitalet, får, om så behöfves, användas till större underhållsarbeten å grafvarna, för att de alltid skola vara i oklanderligt och värdigt skick.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Aurore Ramsays donationsfond till underhåll för all framtid af de Ramsayska grafvarna på Mariestads gamla kyrk
Organisationsnummer:802002-7614
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS