ÄNDAMÅL

§ 2 Ändamål

Stiftelsen har – inom ramen för vid var tid tillämpliga överenskommelser om Gemensam tjänstepension (”GTP”) mellan kollektivavtalsparterna Arbetsgivarföreningen Fremia (”Fremia”) och Landsorganisationen i Sverige (”LO”) – till ändamål att:

a) i första hand finansiera kollektivavtalsgarantin inom GTP, eller ett sådant motsvarande arrangemang vars huvudsakliga syfte är att vid arbetsgivarens underlåtenhet tillförsäkra den enskilda arbetstagaren, och i förekommande fall dennes berättigade efterlevande, de förmåner som arbetstagaren eller de efterlevande har rätt till enligt GTP,
b) i andra hand – om stiftelsekapitalet överstiger vad som behövs för att finansiera kollektivavtalsgarantin i a) ovan – finansiera GTP familjeskydd, premiebefrielse vid arbetslöshet och facklig tid samt den informations- och utbildningsverksamhet avseende GTP som Fremia och LO bedriver, och att
c) i den utsträckning stiftelsekapitalet inte behövs för att långsiktigt och varaktigt finansiera ändamålen i a) och b) ovan, främja annat pensionsfrämjande ändamål inom GTP-området, i enlighet med vad som framgår av från tid till annan träffade överenskommelser om GTP mellan kollektivavtalsparterna.

Vad som sägs i denna paragraf, samt i stadgarna i övrigt, om Fremia och LO gäller i förekommande fall även en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe.

§ 3 Förmögenhet

[…]

Såväl stiftelsekapitalet som alla former av värdeökningar på detta, däribland avkastning, realisationsvinst och ränta, får användas för att främja stiftelsens ändamål. Stiftelsens kapital får dock inte förbrukas i sin helhet förrän efter 5 år från stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för kollektivavtalsgaranti m.m. för GTP inom avtalsområdet Fremia-LO
Organisationsnummer:802480-2343
Adress:
  • PRI Pension- och stiftelsetjänst AB (1654)
  • Box 5147
  • 402 23 Göteborg
Telefonnummer:031-7783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS