ÄNDAMÅL

Stiftelsen har – inom ramen för vid var tid tillämpliga överenskommelser om KTP-planen (”KTP”) mellan kollektivavtalsparterna Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation (”AFO”) och Handelsanställdas förbund (”Handels”) – till ändamål att:

a) i första hand finansiera kollektivavtalsgarantin inom KTP eller ett sådant motsvarande arrangemang vars huvudsakliga syfte är att vid arbetsgivarens underlåtenhet tillförsäkra den enskilde arbetstagaren, och i förekommande fall dennes berättigade efterlevande, de förmåner som arbetstagaren eller de efterlevande har rätt till enligt KTP,

b) i andra hand – om stiftelsekapitalet överstiger vad som behövs för att finansiera kollektivavtalsgarantin i a) ovan – finansiera värdesäkring av pensionsförmåner enligt KTP, i den mån värdesäkring inte kan finansieras på annat sätt i enlighet med tidigare överenskommelser mellan kollektivavtalsparterna, och att

c) i den utsträckning stiftelsekapitalet inte behövs för att långsiktigt och varaktigt finansiera ändamålen i a) och b) ovan, främja annat pensionsfrämjande ändamål inom KTP-området, i enlighet med vad som närmare framgår av från tid till annan träffad överenskommelse om KTP mellan kollektivavtalsparterna.

Vad som sägs i denna paragraf, samt i stadgarna i övrigt, om AFO och Handels gäller i förekommande fall även en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för kollektivavtalsgaranti, värdesäkring mm för KTP inom avtalsområdet AFO-Handels
Organisationsnummer:802480-2319
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1655)
  • Box 5147
  • 402 23 Göteborg
Telefonnummer:031-778 3065
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS