ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bereda bostad och vård åt äldre eller annars vårdbehövande personer inom Hallsbergs socken eller vid ändrad kommunindelning, det område Hallsbergs socken vid tiden för stiftelseförordnandet omfattade.

Då för vinnande av stiftelsens ändamål så finnes lämpligt må av stiftelsens medel anskaffas bostadsfastighet, där stiftelsens vårdverksamhet må utövas.

§ 7 Om stiftelsen förfogar över bostadsfastighet, lämplig som hem för vårdbehövande, må sådan verksamhet där anordnas. Därvid må iakttagas:
1. Att hemmet skall vara tillgängligt för äldre vårdbehövande personer från Hallsbergs socken, vilka gjort sig kända för arbetsamhet, omtanke, ordning och redbar vandel, i första hand personer, som varit verksamma inom jordbruket och dess binäringar.
2. Om utrymme finnes må vårdbehövande från Hallsbergs köping av motsvarande kategori, som i punkt 1 säges, också kunna erhålla plats och vård å stiftelsens hem, liksom även yngre för skötsamhet och god vandel kända personer, som genom oförvållade anledningar ha svårighet att på annat sätt få erforderlig vård.
3. I sista hand må vårdbehövande från annan kommun än nu sagts kunna tillfälligt beredas vård genom stiftelsens försorg.
4. Under stiftelsens vård kunna tagas personer, som icke äro helt oförmögna att taga vård om sig själva, men som dock på grund av ålder eller delvis invaliditet behöver viss hjälp och stöd för att kunna tillfredsställande reda sig.
5. Stiftelsens ledning och personal skall tillse att all möjlig trevnad och lugn beredes de i hemmet boende, varav följer att personer, som genom ett oordentligt eller störande uppträdande vålla omgivningen obehag och otrevnad, ej böra få plats eller kvarstanna på stiftelsens hem.
6. För bostad, mat och vård å stiftelsens hem skall där vistande erlägga skälig ersättning så avpassad, att hemmets driftskostnader därmed kunna täckas. Om särskild anledning därtill finnes och stiftelsens ekonomi det tillåter, må styrelsen kunna besluta viss eftergift i för hemmet gällande ersättningsnormer.

Om styrelsen ej förfogar över byggnad där vård kan beredas behövande skall av den årliga avkastningen under de första femton åren hälften och därefter en tredjedel läggas till kapitalet. Återstoden må av styrelsen användas antingen till kontantunderstöd åt personer som i 7 § punkterna 1 och 4 säges och därav äro i behov, eller för bestridande av kostnader för en hemvårdarinna, som skall vara här förut angivna personer till hjälp.
Hjälp och vård skall i första hand beredas i § 7 angivna personer, som icke ha möjlighet att få sitt vårdbehov tillgodosett genom det allmännas försorg.
Om fast anläggning för stiftelsens verksamhet ej kan inom överskådlig tid anskaffas, må styrelsen för ernående av stiftelsens i dess urkund angivna ändamål efter ingående övervägande kunna ingå samverkan med kommunal eller enskild institution med liknande syfte. Därvid måste dock tillses, att de för stiftelsen gällande bestämmelser, som reglera hjälpverksamheten i avseende på dess geografiska begränsning, dess karaktär och omfattning i övrigt, skola efterföljas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för gamla & vårdbehövande inom Hallsbergs socken
Organisationsnummer:875700-2509
Adress:
  • Alf Nilsson
  • Ekeberga 192
  • 694 92 HALLSBERG
Telefonnummer:070-546 50 37
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS