ÄNDAMÅL

/./ att av dess årliga avkastning, sedan förvaltningskostnaderna blivit täckta, lämna understöd åt behövande i Sverige bosatta medlemmar av våra släkter i enlighet med nedan omförmälda betingelser. Med släktmedlemmar menas personer hörande till släktena Löfgren, Lindeberg, och Lövgren å av oss upprättad släktförteckning, bifogad till detta testamente, ävensom deras avkomlingar såväl manliga som kvinnliga. Om kvinnlig släktmedlem genom gifte inträder i annan släkt och antager dennas namn, skall även hennes bröstarvingar, led efter led, komma i fråga som understödstagare från fonden, så vitt de i övrigt uppfylla de härför uppställda fordringarna. Dock böra de, som i släktskapsförhållande stå närmare donatorerna, ha företräde. /./ Fondens avkastning skall i första hand användas till understöd åt fattiga (mindre bemedlade) äldre släktmedlemmar, som äro oförmögna att genom eget arbete förtjäna hela sitt uppehälle. Understöden utbetalas årligen efter behovsprövning på sätt nedan stadgas och må variera efter behovet, dock att högre understöd än 1000 kr i månaden för räkenskapsåret 2006 och härefter uppräknat med konsumentprisindex inte får förekomma till samma släktmedlem. /./ inbetalning [får] icke komma ifråga till släktmedlemmar under sextio år. Vidare skall utav avkastningen från fonden, såvitt möjligt årligen, i februari eller mars till mindre bemedlade såväl manliga som kvinnliga släktmedlemmar utbetalas studieunderstöd (stipendier), som må avpassas efter rimligt behov. Stipendium bör inte överstiga 10 000 kr för räkenskapsåret 2006 och härefter uppräknat med konsumentprisindex per år och stipendiaten skall hava fyllt 14 år samt studera vid statens läroverk eller annan jämställd utbildningsanstalt. Ett högre stipendium på högst 18 000 kr för räkenskapsåret 2006 och härefter uppräknat med konsumentprisindex må dock utbetalas åt den eller dem som studerar vid universitet eller annan högre läroanstalt. Stipendiaterna, såväl de förra som de senare, äga rätt att utfå stipendiet årligen, så länge studietiden varar, om de kunna avge tillfredsställande intyg om att de göra goda framsteg i studierna. Det tillkommer banken att taga förtroendemännens förslag under omprövning och tilldela dem, som anses mest behövande, det understöd som bör utgå enl. donatorernas önskemål. Därvid i övrigt iakttages, vad som under mom. 4 framhållits. Skulle förtroendemän för släkterna icke vederbörligen utses eller förslag från förtroendemännen icke i tid inkomma till banken, uppdraga vi åt banken att i testamentets anda fördela understöden efter inhämtande av de uppgifter banken härför finner erforderliga. Om efter den årliga utdelningen och efter det årets förvaltningskostnader blivit täckta, av avkastningen skulle finnas överskott, skall detta kapitaliseras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel och Gertrud Löfgrens fond
Organisationsnummer:146004-4363
Adress:
  • Handelsbanken Foundations
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 11000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS