ÄNDAMÅL

§ 1 Sedan Riddarhuset årligen tillkommande förvatningskostnader för fondens förvaltning gäldats, skall Fru Märtha Adlerstråhle född von Oelreich under sin livstid äga rätt utbekomma den årliga avkastningen av till fonden nu eller framdeles överlämnade värdehandlingar jämte räntemedel.§ 2 Skulle Fru Märtha Adlerstråhles man, Majoren Einar Adlerstråhle, överleva henne, äger han efter Fru Mäartha Adlerstråhles bortgång uppbära den årliga avkastningen.§ 3 Efter i §§ 1 och 2 nämnda personers bortgång skall den årliga avkastningen tillfalla deras sonhustru Fru Elsa Sofie Magdalena Adlerstråhle född von Post.§ 4 Efter Fru Elsa Adlerstråhles frånfälle skola hennes bröstarvingar Carl-Fredrik Gustaf Knut, Ebba Alice Margareta och Maud Adlerstråhle under sin livstid äga rätt till envar 1/3 av avkastningen. Avgår någon av dessa tre med döden utan att efterlämna bröstarvingar, fördelas dennes del på de kvarlevande. Efterlämna någondera av nämnda Carl-Fredrik, Alice eller Maud Adlerstråhle vid sin bortgång bröstarvingar, äga dessa under sin livstid åtnjuta var sin del av vad som på faderns/moderns/ lott skulle utgått.§ 5 Därefter – eller om inga sist omnämnda bröstarvingar finnas – äger Riddarhusdirektionen att av fondens avkastning årligen utdela understöd till gamla ensamstående damer tillhörande-kategorien ”Pauvre honteux” och tillhörande å Riddarhuset före år 1809 introducerade ätter, varvid företräde skall lämnas medlemmar av famijerna n:r 1765 A Adlerstråhle och n:r 1955 von Oelreich i nu nämnd ordning. § 6 i föregående paragraf 5 omnämnda understöd skola utgå med minst Femhundra /500:-/ , högst Ettusen /1000:-/ kronor årligen vardera, eller, därest penningvärdet framdeles avsevärt faller, till motsvarande belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Adlerstråhleska familjefonden
Organisationsnummer:802000-0512
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS