ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som är en självständig juridisk person, skall hava till ändamål att lämna bidrag, lån och understöd till svenska institutioner i Frankrike, som ej kan komma ifråga för svenskt statsunderstöd eller i undantagsfall även till statsunderstödda institutioner, om det aktuella hjälpbehovet ej faller inom ramen för statsunderstödet, och som i Frankrike främjar vård, fostran och utbildning av svenska medborgare eller verkar för bevarandet av svenskheten, svenska traditioner och sammanhållning bland svenskar. Understöd och lån skall också kunna lämnas direkt till behövande svenska medborgare, som äro bosatta eller mera stadigvarande vistas i Frankrike. Personer, ehuru ej svenska medborgare men bosatta i Frankrike och med väsentlig anknytning till Sverige må jämväl åtnjuta det med stiftelsen avsedda ändamålet. Stiftelsen äger ej tillgodose stiftare, dennes familj eller släkt. Understöd, bidrag, gåvor eller lån må i första hand utbetalas av nettoavkastningen från stiftelsens kapital samt av från tidigare år för utbetalning reserverade belopp. Styrelsen för stiftelsen är även berättigad att avsätta belopp för utbetalning under senare år. Under inga omständigheter får årets utbetalningar minska grundfonden, som utgör 7 000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Klubbens i Paris Stiftelse
Organisationsnummer:802007-8179
Adress:
  • Karin Parès-Roth
  • 6 rue Rodier
  • FR-75009 Paris
Telefonnummer:33607652827
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS