ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att till efterlevande efter sådan vid Stockholms stads brandkår anställd eller förutvarande anställd, som i § 5 sägs, meddela pension och understöd samt begravningshjälp i enlighet med vad i dessa stadgar sägs.

1. Varje vid Stockholms stads brandkår anställd brandförman, brandman och extra brandman är delägare i stiftelsen fr.o.m. den dag angiven befattning tillträdes.
2. Delägare, som befordras till högre befattning vid brandkåren än i mom. 1 omförmäles, eller som erhåller avsked med pension från staden, bibehåller sitt delägarskap i stiftelsen.
3. Delägare i stiftelsen, som slutar sin anställning vid brandkåren utan pension (vari icke inbegripes s.k. uppskjuten livränta) förlorar därmed sitt delägarskap i stiftelsen och äga hans efterlevande icke rätt till pension, understöd eller begravningshjälp från stiftelsen eller, i händelse av dess upplösning, från fond som jämlikt § 35 bildas av dess behållna tillgångar.

Från stiftelsen utbetalas dels obligatorisk, dels särskild pension.

Berättigad till obligatorisk pension är avliden delägares änka, som
a) äger barn under 18 år, som av henne själv eller på hennes bekostnad uppfostras; eller
b) uppnått 60 års ålder.

1. Äktenskap, som ingås sedan delägare slutat sin anställning vid brandkåren, grundar icke rätt till pension.
2. Rätt till pension upphör för änka, som ingår nytt äktenskap.

Obligatorisk pension beräknas och utgår fr.o.m. månaden näst efter det ett år förflutit från delägares dödsfall samt åtnjutes till och med månaden närmast efter den, under vilken pensionstagaren avlider eller rätten till pension eljest upphör.

Särskild pension kan, därest särskilt behov därav föreligger, efter beslut av styrelsen beviljas delägares till obligatorisk pension icke berättigad änka; dock icke änka som i § 8 omförmäles.

Understöd kan, därest särskilt behov därav föreligger, efter beslut av styrelsen beviljas delägares efterlämnade moderlösa barn under 18 år.

Obligatorisk pension utgår för år räknat med lika belopp till varje därtill berättigad, dock högst 100 kronor. Särskild pension och understöd bestämmes till i varje fall funnet skäligt belopp, vilket likväl i intet fall får överstiga den för året utgående obligatoriska pensionen.

1. Såsom begravningshjälp utbetalas vid delägares död ett belopp av 150 kronor.
2. Begravningshjälpen utbetalas på anfordran till den avlidnes dödsbo senast en vecka efter anmälan om dödsfallet.

/./ skall vid bokslutet varje år efter styrelsens beslut till grundfonden avsättas minst 5 och högst 10 % av stiftelsens från föregående år behållna inkomster.

Grundfondens kapital får icke minskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholms stads brandkårs enskilda familjepensionsstiftelse
Organisationsnummer:802423-4562
Adress:
  • Malmskillnadsgatan 64
  • 111 38 Stockholm
Telefonnummer:08-454 87 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS