ÄNDAMÅL

1:o att sagda medel utlånas i enlighet med det för förvaltningen af Riddarhusets fonder gällande reglemente samt att den årliga räntan efter afdrag af förvaltningsarvodet, hvars belopp Riddarhusdirektionen torde bestämma, i tjugo år lägges till kapitalet.
2:o att efter dessa tjugo års förlopp behållna räntan å det då uppkomna kapitalet såsom pension tilldelas min dotter Augusta Maria Elisabeth Queckfeldt, om hon då lefver, att af henne tillgodonjutas i hennes lifstid, i hvilka omständigheter hon än må sig befinna.
3:o att efter min dotters död och sedan de tjugo åren tilländalupit, en tredjedel af den årliga inflytande behållna räntan lägges till kapitalet och återstoden af samma ränta såsom pension tilldelas en dotter af eller enka efter någon af mina afkomlingar af Queckfeldtska eller annan adlig ätt, hvarvid, i händelse flera sökande sig anmäla, mina afkomlingars döttrar äga företräde för enkor, som ej hafva barn att uppfostra, och af två lika berättigade sökande, den äger företräde, som visar bästa betygen om godt uppförande och sparsam hushållning samt största behofvet att undfå pensionen.
4:o att om pensionsberättigad dotter af eller enka efter någon af mina afkomlingar ej till pensionens erhållande sig anmäler, de två tredjedelarne af den inflytande behållna räntan tilldelas en dotter af eller enka efter annan medlem af Queckfeldtska ätten, hvarvid, i händelse täflan uppstår emellan flera säkande, de i tredje momentet här ofvan stadgade grunder böra lända till efterrättelse.
5:o att, om efter den pensionen blifvit bortgifven till någon dotter af eller enka efter medlem af Queckfeldtska ätten, som icke från mig härstammar, en dotter af eller med barn försedd enka efter någon af mina förutnämnda afkomlingar till pensionens erhållande sig anmäler, den pensionstagande är skyldig att åtta månader efter det en dylik anmälan skett, försaka pensionen, som derefter tillfaller den närmare berättigade.
6:o att om någon sådan pensionsberättigad, som ofvan är nämnd, icke för tillfället skulle finnas eller sig anmäla, hela den årliga, behållna räntan lägges till kapitalet till dess någon dylik sökande sig anmäler.
7:o att, i händelse Queckfeldtska ätten skulle utdö och någon afkomling efter mig af annan adlig att ej finnas, de två tredjedelarne af den årliga behållna räntan gifvas åt en dotter af eller enka efter medlem af annan adlig ätt, hvarvid bland flera sökande företräde bör lemnas åt den, som visar bästa intygen om godt uppförande och sparsam hushållning samt om största behofvet af ett dylikt understöd.
8:o att, derest i tidernas längd pensionsfonden skulle uppgå till så stort belopp, att två tredjedelar af den behållna årliga räntan derå utgör mera, än som erfordras för ett ogift fruntimmers rikliga uppehhälle eller för tarfligt underhåll åt en enka med ett par barn, öfverskottet användas till bildande af en eller flera ytterligare pensioner, med hvilkas bortgifvande förfares såsom ofvan är sagdt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Queckfeldtska pensionsfonden
Organisationsnummer:102016-1244
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS