ÄNDAMÅL

1.) af årliga afkastningen skall en tiondel eller minst så stor del, som motsvarar 3 pro mille af fondens behållning tillfalla Riddarhuset att dermed bestrida förvaltningskostnaden enligt gällande beräkningsgrund. Öfverskottet får fritt dispneras af Direktionen. 2.) af återstående nio tiondelar eller hvad eljet kan finnas disponibelt, sedan det i mom. 1)bestämda afdrag verkställts, (här kallad den behållna årsafkastningen) skall till min svägerska, änkefriherrinnan Mathilda Maria von Schwerin, född Kaunitz, den 1 juli hvarje år utbetalas en pension af 3.000 kronor under hennes återstående lifstid att första gången utgå den 1 juli 1920. Återstoden skall till mig utbetalas den 1 juli hvarje år likaledes första gången den 1 juli 1920. 3.) Efter mitt frånfälle, skall den 1 juli årligen utbetalas till hvardera af mina Systar Elisabeth och Ingeborg von Schwerin af den behållna årsafkastningen en pension af högst 6.000 kronor, och, om denna afkastning öfverskrider 12.000 kronor, högst 6000 kronor till min broder Majoren friherre Henrik Mogens Bogislav von Schwerin samt eventuellt överskott till min brorsson Hans Hugold Julius von Schwerin. 4.) Efter endera af mina systrars bortgång skall hennes pension öfvergå till den efterlefvande, som därefter erhåller högst 12.000 kronor, och sedan öfven hon aflidit skola öfven sistnämnda medel tillfalla min omförmälde brorson med avdrag af nyssnämnda 6.000 kronor som enligt mom. 3 skola utgå till min broder, om han ännu lefver. 5.) Efter friherre Hans Hugold Juilius von Schwerins död skall fondens behållna årsafkastning utgå till hans äldste son och på samma sätt allt framgent så att caput för denna gren af Friherrliga ätten N:0 133 von Schwerin alltjemt kommer i åtnjutande af familjefondens behållna årsafkastning. 6.) Skulle denna gren af ätten utgå på manssidan, skall fondens behållna årsafkastning användas till pension och stipendier åt medlemmar af annan gren af Friherrliga ätten och Grefliga ätten N:o 94 von Schwerin med företrädesrätt för mera behöfvande. 7.) Lika berättigad till understöd vare hit till landet inflyttade medlemmar af von Schwerinska slägter, som visa sig tillhöra samma ätt och bära samma vapen. 8.) Skulle alla vons Schwerinska ättegrenar här i landet utdö, skall understöd i här föreskrifna ordning och form utgå till behöfvande medlemmar af andra å Riddarhuset introducerade ätter med någon företrädesrätt för dem, som kunna visa skydskap med von Schwerinarna. I dett fall skall en tiondel af afkastningen årligen läggas till fonden i och för dess förstärkning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Schwerinska familjefonden
Organisationsnummer:102016-1475
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 98
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS