ÄNDAMÅL

a) Utav fondens årliga avkastning skall en tiondel tillfalla Riddarhuset, som därmed har att bestrida uppkommande förvaltningskostnader enligt gällande beräkningsgrunder. Skulle överskott uppkomma å nämnda tiondel, har Riddarhuset rätt att fritt disponera detta överskott. b) Återstånde nio tiondelar av årsavkastningen skola på följande sätt disponeras: Envar av våra två brorsdöttrar och fadderbarn Richardis Sörvik, född von Schwerin och Ingeborg Ståhle, född fon Schwerin, skola, så länge de leva, uppbära en årlig livränta av tretusen /3.000/ kronor. Våra övriga tre brorsdöttrar, Elysabeth von Braun, född von Schwerin, Ebba Martina von Schwerin samt Ebba Ingeborg Westrell, född von Schwerin, skola så länge de äro i livet, uppbära en årlig livränta av ettusenfemhundra /1.500/ kronor. Vår avlidne broder Bogislaus von Schwerins efterlämnade maka Amelie von Schwerin, född Barnekow, skall ävenledes, så länge hon lever, uppbära en årlig livränta å ettusenfemhundra /1.500/ kronor. Greve Wilhelm von Schwerin, son av Philip von Schwerin och hans maka Tyra Öberg, skall under sin livstid erhålla en årlig livränta av ettusen /1.000/ kronor. Denna livränta tillfaller hans föräldrar, om de skulle hava sorgen överleva honom. Våra fadderbarn kaptenen Nils Börje Ulfstrand Rosencrantz och rådmannen Fritz Werner Gotlob Rosencrantz samt ryttmästare Henrik B.U.D. Rosencrantz skola, så länge de äro i livet, vardera uppbära en livränta av åttahundra /800/ kronor. Efter deras inträffade död skall vardera livränta tillfalla deras äldsta levande barn. Kammartjänaren Aron Johansson och Kammarjungfrun Ellida Hansson å Skarhult skola vardera under sin livstid uppbära en ränta av sexhundra /600/ kronor. Om genom inträffade omständigheter, von Schwerin-Rosencrantzska fondens årsavkastning icke räcker till utbetalning av nu nämnda livräntors fulla belopp, skola livräntorna procentuellt nedsättas med undantag för den eller de livräntor, som utgå till Fruarna Sörvik och Ståhle samt trotjänarna A. Johansson och Ellida Hansson. Däres åter överskott uppstår å fondens årsavkastning, skall detta överskott tillfalla Adliga stiftelsen för ensamma gamla (Stockholm). Efterhand som här ovan angivna livräntetagare med döden avgå och livräntemedel sålunda bliva disponibla, äger Riddarhuset förfoga över dessa; dock att, därest behövande medlemmar av svenska ätterna von Schwerin och rosencrantz därom skulle göra ansökan, understöd böra till dem utbetalas på sätt, Riddarhuset finner lämpligast, dock under intet år med större sammanlagt belopp, än att alltid någon del av avkastningen lägges till kapitalet, så att detta icke riskerar att förminskas, utan om möjligt städse ökas i samma mån som penningvärdet till äventyrs sjunker. Vid konkurrens om understöd skola närmar släktingar till oss hava företräde framför avlägsnare, med undantag för de släktingar, som redan innehava livräntor ur vår broders, Werner Gottlob von Schwerin, till Riddarhuset tidigare överlämnade donation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Schwerin-Rosencrantzska fonden
Organisationsnummer:102016-1483
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS