ÄNDAMÅL

Fonden fördelas i lån å minst tvåhundra (200), högst fyrahundra (400) kronor. Räntan beräknas efter fem (5) procent. Till dessa lån må medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation och i första hand sådana medlemmar av densamma, som tillhört Nyköpings högre allmänna läroverk, äga företräde, om fullgod säkerhet erbjudes. Lånen behållas i högst fyra (4) år, dock ej mer än tre (3) år efter slutade studier. Räntan erlägges årligen den 1 april. Om ränteavkastningen så tillåter utdelas årligen någon dag mellan den första och tionde april högst etthundra kronor såsom stipendium, och överskjuter räntan detta belopp, lägges överskottet till kapitalet. Stipendiet tilldelas en medlem av Södermanlands-Nerikes nation vid Uppsala universitet studerande, som är mindre bemedlad, gjort sig känd för flit och gott uppförande och minst två år tillhört Nyköpings högre allmänna läroverk. Bland i övrigt kompetenta sökande må de som tillhöra sällskapet V.f.N. främst komma i åtanke. För att vid stipendiets tillsättande kunna komma i fråga fordras att den termin, då stipendiet sökes, vara vid universitetet närvarande. Ingen, som mer än tre terminer för den, då stipendiet sökes varit vid universitetet inskriven, vara berättigad att stipendiet erhålla. Om stipendiet någon termin på grund av brist på kompetenta sökande eller av annan orsak ej kan utdelas, överföres stipendiesumman till fondens kapitalkonto.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vfn:s stipendierum nr I och II
Organisationsnummer:802481-2813
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-1540 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS