ÄNDAMÅL

[–] § 3. Behållningen af den årliga räntan användes till insättning i lifränteanstalt för Vestra Göinge härad tillhöriga barn af obemedlade föräldrar sålunda, att hvarje barn erhåller till insättning af denna fond ett lika belopp, minst Fem och högst Tio kronor, som den församling, hvilken barnet tillhör, förbinder sig att för samma ändamål tillskjuta, hvarom kommunalstämmoprotokoll bör för styrelsen företes. § 4. Styrelsen utfärdar årligen vid lämplig tid uppmaning till Häradets samtliga kommuner att inom viss förelagd tid inkomma med uppgift på de barn, för hvilka kommunen är villig göra insättning i lifränteanstalt, äfvensom det belopp kommunen förbundit sig att för hvarje barn insätta. Efter den förelagda tidens förlopp sammanträder styrelsen och pröfvar de inkomna uppgifterna samt anslår medel för ändamålet. Uppgå de af kommunerna beslutade bidrag till högre belopp, än förflutna årets ränta, fördelas för ändamålet räntebehållningen till hvarje kommun, som inkommit med uppgift, efter den folkmängd densamma har i förhållande till hela häradets folkmängd. Blir öfverskott på räntemedlen, så insättas dessa i sparbank för kommande års behof. [–] § 7. Skulle mot förmodan sådan likgiltighet visa sig hos kommunerna, att efter femton års förlopp icke ens hälften af dittills upplutne räntor på grundfonden kunnat användas till insättning i lifränteantalt, bör det öfverskott, som dittills uppkommit, tilläggas grundfonden samt sedemera årligen öfverskottet på den inflytande räntan, sedan till lifränteinsättningen anordnats, hvad som enligt § 3 erfordras, derefter kunna användas till lämpliga stipendier åt sådana personer med små tillgångar, som idka studier för inträde i det presterliga embetet, hvarvid företräde lemnas sådane, som vid mognare år af inre drift manas att idka theologiska studier och förete trovärdiga mäns vittnesbörd om kristligt allvar; och bör äfven i detta fall företräda gifvas sådane som tillhöra Vestra Göinge Härad. § 8. Skulle möjligen sådane förhållanden inträffa, att årsräntan icke till något af ofvannämnda ändamål kan användas, eger styrelsen att deraf utdela stipendier af t.ex. Ett hundra kronor åt behöfvande företrädesvis äldre, för kristligt sinnelag kända elever vid Kristianstads elementarläroverk och Önnestads folkhögskola; och hafva äfven i detta hänseende elever, tillhörande Vestra Göinge härad, förmånsrätt framför andra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vestra Göinge Härads lifräntefond
Organisationsnummer:802482-0303
Adress:
  • Hässleholms tingsrätt
  • Box 135
  • 281 22 Hässleholm
Telefonnummer:0451-487 60
E-post:jorgen.isgren@dom.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:92 852 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS