ÄNDAMÅL

§ 2 Efter mitt frånfälle äger Riddarhusdirektionen, på sätt som i §§ 3, 4 och 5 närmare bestämmes, att, efter afdrag för de i § 1 berörda förvaltningskostnaderna, af fondens återstående afkastning årligen till änkor eller frånskilda hustrur, hvilka varit i äktenskap förenade med medlem af friherreliga ätten nr 49 Fleetwood och hvilka sedan nämnda äktenskaps upplösning lefvat och alltjänt lefva ogifta samt i samma äktenskap hafva minst en ogift son under 25 år, utdela understöd såsom hjäp till dylik sons uppfostran och studier. § 3 Skulle under ett eller flera, dock högst fem på hvarandra följande år damer af det i § 2 angifna slag icke finnas, skall den i samma paragraf berörda afkastningen vid respektive års slut läggas till fondens kapital. Under därpå följande år och intill dess att det i § 2 förutsedda förhållanden ånyo inträffar, må understöd af motsvarande slag i stället tilldelas andra sådana medlemmar af ätten Fleetwood, som hafva minst en ogift son under 25 år. Skulle ätten Fleetwood å svärdssidan utslockna eller eljest intet af förut angifna fall föreligga, äger Riddarhusdirektionen att enligt enahanda grunder utdela understöd till icke omgifta änkor eller frånskilda hustrur, hvilka varit i äktenskap förenade med medlemmar af annan å Riddarhuset introducerad friherrelig ätt. § 4 Företrädesrätt till sådant understöd, som omförmäles i § 2 och § 3 sista stycket, skall tillkomma den, hvilken såsom ogift tillhöra någon å Riddarhuset introducerad ätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Till Clara och Georg Fleetwoods minne
Organisationsnummer:802000-9042
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS