ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja såväl ekologisk, klimatologisk och social hållbarhet samt psykisk hälsa, alltså hållbarhetsfrågan sett ur ett holistiskt perspektiv. Stiftelsen har till ändamål att varaktigt och globalt verka för ett hållbart klimat, ett hållbart socialt samhälle, en god miljö, bevarande av biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och djurrättsfrågor, med särskilt fokus på att främja åtgärder, vetenskaplig forskning och initiativ som avser att utreda, förklara, motverka eller minska människans utsläpp av växthusgaser och global uppvärmning orsakad av människan. För att förverkliga ändamålet får stiftelsen dels dela ut bidrag, stipendier och priser till organisationer och individer som genom gärning eller engagemang verkar för framsteg inom klimatfrågan,psykisk hälsa, främjande av god mijlö, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och djurrättsfrågor, dels i egen regi eller genom dotterbolag bedriva verksamhet inriktad på kunskapsspridning och informationsgivning, vetenskaplig forskning och andra aktiviteter som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Eventuella tillkommande gåvor och donationer till stiftelsen läggs till det bundna kapitalet för att trygga realvärdet av stiftelsens egendom och skapa förutsättningar för tillväxt och långsiktighet, om inte givaren uttryckligen angett att gåvan ska användas direkt för stiftelsens verksamhet eller för utdelning. För uppfyllande av stiftelsens ändamål ska i första hand den årliga direktavkastningen av kapitalet ( främst ränteintäkter och utdelningar) användas, med avdrag för kostnader. Om den årliga direktavkastningen av kapitalet inte räcker för uppfyllande av ändamålet och att säkerställa stiftelsens funktion ska stiftelsen, efter styrelsens beslut, med beaktande av kravet på varaktighet, kunna ta i anspråk i första hand ackumulerat realisationsresultat, i andra hand del av det bundna kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The Greta Thunberg Foundation
Organisationsnummer:802481-3902
Adress:
  • von Euler & Partners
  • Cardellgatan 1
  • 114 36 Stockholm
Telefonnummer:08 545 800 20
E-post:info@voneulerpartners.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS