ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vid varje tidpunkt på bästa sätt främja vetenskaplig forskning inom matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att från Stiftelsen utge årliga stipendier till särskilt utvalda forskare som på ettdera sätt är knutna till den matematiska institutionen vid Stockholms universitet. I undantagsfall kan Stiftelsens medel också användas för särskilt viktiga forskningsprojekt inom institutionen. I det fall institutionen skulle byta namn eller om det sker andra omorganisationer inom Stockholms universitet som berör den nu aktuella institutionen, ska Stiftelsen ändamål fullgöras genom att Stiftelsen verkar på samma sätt som ovan och då knuten till den institution som i framtiden bedriver den forskning som bedrevs vid stiftandet eller på annat sätt emanerar från sådan forskning. Utgångspunkten för Styrelsen ska vara att man årligen ska kunna ta ut 3 000 000 kr från Stiftelsens förmögenhet som, på så vis, görs tillgängligt till täckande av Stiftelsens förvaltningskostnader samt till utdelning av stipendier i enlighet Stiftelsens ändamål. Först när det samlade fondkapitalet understiger 80 000 000 kr, ska det årliga uttaget begränsas till 2 000 000 kr. Om det samlade fondkapitalet har vuxit till en nivå överstigande 130 000 000 kr ska det årliga uttaget höjas till 4 000 000 kr. Oavsett kapitalets utveckling ska 2 000 000 kr alltid delas ut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sverker Lerhedens stipendiefond
Organisationsnummer:802482-0691
Adress:
  • Konrad Advokater AB
  • Box 2051
  • 75002 Uppsala
Telefonnummer:18161900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS